Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 254 POZ 40

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu określonego rodzaju politereftalanu etylenu pochodzącego z Iranu, Pakistanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz zwolnienia kwot zabezpieczonych poprzez nałożenie ceł tymczasowych

Data ogłoszenia:2010-09-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 254 POZ 40

Strona 1 z 7
L 254/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.9.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu określonego rodzaju politereftalanu etylenu pochodzącego z Iranu, Pakistanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz zwolnienia kwot zabezpieczonych poprzez nałożenie ceł tymczasowych (2010/577/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

dochodzeniem” lub „OD”). Analiza tendencji mających znaczenie dla oceny szkody objęła okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do końca okresu objętego dochodze­ niem („okres badany”).

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podsta­ wowe”), w szczególności jego art. 9,

(4)

W wyniku równoległe prowadzonego postępowania antysubsydyjnego Komisja nałożyła, rozporządzeniem (UE) nr 472/2010 (4), tymczasowe cło wyrównawcze na przywóz określonego politereftalanu etylenu pochodzą­ cego z Iranu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

po konsultacji z Komitetem Doradczym, 2. Dalsze postępowanie a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

A. PROCEDURA 1. Środki tymczasowe

(1)

Dnia 3 września 2009 r. Komisja powiadomiła w zawiadomieniu opublikowanym w Dzienniku Urzę­ dowym Unii Europejskiej (2) o wszczęciu postępowania antydumpingowego w odniesieniu do przywozu do Unii określonego rodzaju politereftalanu etylenu (PET) pochodzącego z Iranu, Pakistanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich („państwa, których dotyczy postępo­ wanie”). Dnia 1 czerwca 2010 r. Komisja nałożyła, rozporządzeniem (UE) nr 472/2010 (3) („rozporządzenie w sprawie ceł tymczasowych”), tymczasowe cło anty­ dumpingowe na przywóz określonego rodzaju politeref­ talanu etylenu pochodzącego z Iranu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Po ujawnieniu istotnych faktów i ustaleń, na podstawie których podjęto decyzję o wprowadzeniu tymczasowych środków antydumpingowych („ujawnienie tymczasowych ustaleń”), kilka zainteresowanych stron przedstawiło oświadczenia w formie pisemnej, zawierające stanowisko w sprawie tymczasowych ustaleń. Stronom, które wystą­ piły z takim wnioskiem, umożliwiono także wypowie­ dzenie się w formie ustnej.

(6)

Komisja kontynuowała poszukiwanie i weryfikowanie wszelkich informacji uznanych za konieczne do sformu­ łowania ostatecznych ustaleń. Ustne i pisemne uwagi przedstawione przez zainteresowane strony po ujaw­ nieniu tymczasowych ustaleń zostały uwzględnione, a w stosownych przypadkach tymczasowe ustalenia zostały odpowiednio zmienione.

(2)

Postępowanie wszczęto na podstawie skargi złożonej w dniu 20 lipca 2009 r. przez Komitet ds. politereftalanu etylenu stowarzyszenia Plastics Europe („skarżący”) w imieniu producentów reprezentujących większą część, w tym przypadku ponad 50 %, łącznej produkcji unijnej określonego rodzaju politereftalanu etylenu.

(7)

Wszystkie strony poinformowano o zasadniczych faktach i ustaleniach, na podstawie których zamierzano zalecić zakończenie postępowania i zwolnienie kwot zabezpie­ czonych poprzez nałożenie ceł tymczasowych („ujaw­ nienie ostatecznych ustaleń”). Oprócz tego zaintereso­ wanym stronom wyznaczono okres, w którym mogły przedstawić uwagi związane z ujawnieniem tych infor­ macji.

(3)

Jak wskazano w motywie 11 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych, dochodzenie dotyczące dumpingu i powstałej szkody objęło okres od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 30 czerwca 2009 r. („okres objęty

(8)

(1) Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51. (2) Dz.U. C 208 z 3.9.2009, s. 12. (3) Dz.U. L 134 z 1.6.2010, s. 4.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 254 POZ 40 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L254 - 48 z 201029.9.2010

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2010/571/UE z dnia 24 września 2010 r. zmieniającej, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień w przypadku zastosowania ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu, polibromowanych bifenyli lub polibromowanych eterów difenylowych (  Dz.U. L 251 z 25.9.2010)

 • Dz. U. L254 - 46 z 201029.9.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 września 2010 r. w sprawie uznania ram prawnych i nadzorczych Japonii za równoważne z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 6418) (1)

 • Dz. U. L254 - 33 z 201029.9.2010

  Decyzja Rady 2010/576/WPZiB z dnia 23 września 2010 r. w sprawie misji policyjnej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa (RSB), mającej odniesienie do wymiaru sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL DR Konga)

 • Dz. U. L254 - 31 z 201029.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 859/2010 z dnia 28 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L254 - 29 z 201029.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 858/2010 z dnia 28 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 951/2006 w odniesieniu do wywozu pozakwotowego i pozwoleń na wywóz

 • Dz. U. L254 - 10 z 201029.9.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 857/2010 z dnia 27 września 2010 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Iranu, Pakistanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich

 • Dz. U. L254 - 5 z 201029.9.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 856/2010 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zakończenia częściowego przeglądu okresowego wszczętego rozporządzeniem (WE) nr 661/2008 nakładającym ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji

 • Dz. U. L254 - 1 z 201029.9.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 855/2010 z dnia 27 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1631/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz kwasu trichloroizocyjanurowego pochodzącego między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.