Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 254 POZ 46

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 września 2010 r. w sprawie uznania ram prawnych i nadzorczych Japonii za równoważne z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 6418) (1)

Data ogłoszenia:2010-09-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 254 POZ 46

Strona 1 z 2
L 254/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.9.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 28 września 2010 r. w sprawie uznania ram prawnych i nadzorczych Japonii za równoważne z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 6418)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/578/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych (1), w szczególności jego art. 5 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 12 czerwca 2009 r. Komisja upoważniła Komitet Europejskich Organów Nadzoru nad Rynkiem Papierów Wartościowych (CESR) do wydania opinii technicznej dotyczącej ram prawnych i nadzorczych Japonii w odniesieniu do agencji ratingowych.

rozporządzenia w sprawie agencji ratingowych; rozpo­ rządzenia kancelarii rządu w sprawie definicji zawartych w art. 2 ustawy o giełdzie (rozporządzenie ministerstwa finansów nr 14 z 1993 r.) dotyczącej rozporządzenia w sprawie agencji ratingowych, jak również komplekso­ wych wytycznych w sprawie nadzoru nad podmiotami działającymi na rynku instrumentów finansowych (dodatek) oraz wytycznych w sprawie nadzoru nad agen­ cjami ratingowymi. W czerwcu 2009 r. parlament japoński (Diet) przegłosował ustawę wprowadzającą nowe ramy prawne dotyczące agencji ratingowych, następnie w grudniu 2009 r. opublikowano rozporzą­ dzenia rządu i kancelarii rządu określające szczegółowe warunki tych ram. Ramy prawne, które zaczęły obowią­ zywać od kwietnia 2010 r., zawierają w odniesieniu do agencji ratingowych wymóg ich rejestracji w japońskiej agencji ds. usług finansowych (JFSA), tak by ratingi kredytowe tych agencji były wykorzystywane w Japonii do celów regulacyjnych, oraz nakładają na nie prawnie wiążące zobowiązania i bieżący nadzór. JFSA posiada szeroki i kompleksowy wachlarz uprawnień oraz może podjąć szereg środków, włącznie z sankcjami, wobec agencji ratingowych naruszających przepisy ustawy o instrumentach finansowych i giełdzie związanej z rozporządzeniem w sprawie agencji ratingowych.

(2)

W swojej opinii z dnia 21 maja 2010 r. CESR stwierdził, że japońskie ramy prawne i nadzorcze odnoszące się do agencji ratingowych mogą być uznane za równoważne z rozporządzeniem.

(5)

(3)

Na mocy art. 5 ust. 6 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 spełnienie trzech warunków jest niezbędne, aby móc uznać ramy prawne i nadzorcze państwa trzeciego za równoważne z rozporządzeniem (WE) nr 1060/2009.

(4)

Zgodnie z pierwszym warunkiem agencje ratingowe w państwie trzecim wymagają zezwolenia lub rejestracji i podlegają skutecznemu bieżącemu nadzorowi i egzekwowaniu wymogów. Japońskie ramy prawne i nadzorcze dotyczące agencji ratingowych składają się z: ustawy o instrumentach finansowych i giełdzie (ustawa nr 25 z 1948 r.) dotyczącej rozporządzenia w sprawie agencji ratingowych; rozporządzenia kancelarii rządu w sprawie działalności związanej z instrumentami finan­ sowymi (rozporządzenie nr 52 z 2007 r.) dotyczącego

(1) Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 1.

Zgodnie z drugim z wymienionych warunków agencje ratingowe w państwie trzecim muszą podlegać prawnie wiążącym przepisom równoważnym z przepisami art. 6–12 i załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1060/2009. System japoński opiera się na: zobowiązaniu do działania w dobrej wierze; obowiązku agencji ratin­ gowych polegającym na ustanowieniu prawidłowo funk­ cjonujących systemów kontroli w celu zapewnienia rzetelnych i właściwych wyników działalności ratingowej, dzięki istnieniu licznych i szczegółowych wymogów normatywnych; obszernych przepisach dotyczących unikania konfliktów interesów, ujawniania ich i zarządzania nimi, obowiązku rejestrowania i ujawniania informacji, zarówno JFSA, jak i opinii publicznej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 254 POZ 46 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L254 - 48 z 201029.9.2010

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2010/571/UE z dnia 24 września 2010 r. zmieniającej, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień w przypadku zastosowania ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu, polibromowanych bifenyli lub polibromowanych eterów difenylowych (  Dz.U. L 251 z 25.9.2010)

 • Dz. U. L254 - 40 z 201029.9.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu określonego rodzaju politereftalanu etylenu pochodzącego z Iranu, Pakistanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz zwolnienia kwot zabezpieczonych poprzez nałożenie ceł tymczasowych

 • Dz. U. L254 - 33 z 201029.9.2010

  Decyzja Rady 2010/576/WPZiB z dnia 23 września 2010 r. w sprawie misji policyjnej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa (RSB), mającej odniesienie do wymiaru sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL DR Konga)

 • Dz. U. L254 - 31 z 201029.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 859/2010 z dnia 28 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L254 - 29 z 201029.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 858/2010 z dnia 28 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 951/2006 w odniesieniu do wywozu pozakwotowego i pozwoleń na wywóz

 • Dz. U. L254 - 10 z 201029.9.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 857/2010 z dnia 27 września 2010 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Iranu, Pakistanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich

 • Dz. U. L254 - 5 z 201029.9.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 856/2010 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zakończenia częściowego przeglądu okresowego wszczętego rozporządzeniem (WE) nr 661/2008 nakładającym ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji

 • Dz. U. L254 - 1 z 201029.9.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 855/2010 z dnia 27 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1631/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz kwasu trichloroizocyjanurowego pochodzącego między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.