Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 254 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 856/2010 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zakończenia częściowego przeglądu okresowego wszczętego rozporządzeniem (WE) nr 661/2008 nakładającym ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji

Data ogłoszenia:2010-09-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 254 POZ 5

Strona 1 z 5
29.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 254/5

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 856/2010 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zakończenia częściowego przeglądu okresowego wszczętego rozporządzeniem (WE) nr 661/2008 nakładającym ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (2)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

W odpowiedzi na wniosek o dokonanie przeglądu wygaśnięcia i przeglądu okresowego („ostatniego prze­ glądu wygaśnięcia”) na podstawie art. 11 ust. 2 i 3 rozporządzenia podstawowego, rozporządzeniem (WE) nr 661/2008 (6) Rada nałożyła ostateczne cło antydum­ pingowe w wysokości od 28,88 EUR za tonę do 47,07 EUR za tonę na okres kolejnych pięciu lat.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podsta­ wowe”), w szczególności jego art. 8, art. 9 ust. 4 oraz art. 11 ust. 3,

(3)

uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję Europejską po konsultacji z Komitetem Doradczym,

(4)

W następstwie wyroku Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskiej, częściowo uchylającego rozporzą­ dzenie (WE) nr 945/2005, rozporządzeniem (WE) nr 989/2009 (7) Rada zmieniła ostateczne cło antydumpin­ gowe w odniesieniu do zainteresowanego przedsiębior­ stwa JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat.

a także mając na uwadze, co następuje:

A. POPRZEDNIA PROCEDURA

(1)

Rozporządzeniem (WE) nr 2022/1995 (2) Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji i objętego kodami CN 3102 30 90 i 3102 40 90. W wyniku późniejszego dochodzenia zgodnie z art. 12 rozporządzenia podsta­ wowego, które wykazało absorpcję powyższego cła, środki te zmieniono w drodze rozporządzenia (WE) nr 663/1998 (3). W następstwie wniosku w sprawie wygaś­ nięcia oraz o przeprowadzenie przeglądu okresowego na podstawie art. 11 ust. 2 i 3 rozporządzenia podstawo­ wego, rozporządzeniem (WE) nr 658/2002 (4) Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe w wysokości 47,07 EUR za tonę na przywóz azotanu amonu objętego kodami CN 3102 30 90 i 3102 40 90 i pochodzącego z Rosji. Wreszcie, po przeprowadzeniu na podstawie art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego przeglądu okresowego dotyczącego zakresu produktu, rozporządze­ niem (WE) nr 945/2005 (5) nałożono ostateczne cło antydumpingowe w wysokości od 41,42 EUR za tonę do 47,07 EUR za tonę na przywóz pochodzących z Rosji nawozów stałych o zawartości azotanu amonu przekraczającej 80 % masy, objętych kodami CN 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 i ex 3105 90 91.

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L 343 z 22.12.2009, s. 51. 198 z 23.8.1995, s. 1. 93 z 26.3.1998, s. 1. 102 z 18.4.2002, s. 1. 160 z 23.6.2005, s. 1.

W drodze decyzji 2008/577/WE z dnia 4 lipca 2008 r. (8) Komisja przyjęła oferty zobowiązań złożone przez kilku producentów eksportujących, w tym przez powiązanych rosyjskich producentów eksportujących: Joint Stock Company Acron i Joint Stock Company Dorogobuzh („Acron” Holding Company) w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przy­ wozu azotanu amonu pochodzącego z Rosji i Ukrainy.

B. OBECNA PROCEDURA 1. Wniosek o wszczęcie przeglądu

(5)

Wniosek o dokonanie częściowego przeglądu okreso­ wego („niniejszy przegląd”) na podstawie art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego został złożony przez JSC Acron, JSC Dorogobuzh i powiązane z nimi przedsię­ biorstwo handlowe Agronova International Inc., członków „Acron” Holding Company („wnioskodawca”). Zakres wniosku był ograniczony do zbadania formy środków, a w szczególności dotyczył objęcia Agronova International Inc. zobowiązaniem cenowym złożonym przez JSC Acron oraz JSC Dorogobuzh.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 254 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L254 - 48 z 201029.9.2010

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2010/571/UE z dnia 24 września 2010 r. zmieniającej, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień w przypadku zastosowania ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu, polibromowanych bifenyli lub polibromowanych eterów difenylowych (  Dz.U. L 251 z 25.9.2010)

 • Dz. U. L254 - 46 z 201029.9.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 września 2010 r. w sprawie uznania ram prawnych i nadzorczych Japonii za równoważne z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 6418) (1)

 • Dz. U. L254 - 40 z 201029.9.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu określonego rodzaju politereftalanu etylenu pochodzącego z Iranu, Pakistanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz zwolnienia kwot zabezpieczonych poprzez nałożenie ceł tymczasowych

 • Dz. U. L254 - 33 z 201029.9.2010

  Decyzja Rady 2010/576/WPZiB z dnia 23 września 2010 r. w sprawie misji policyjnej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa (RSB), mającej odniesienie do wymiaru sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL DR Konga)

 • Dz. U. L254 - 31 z 201029.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 859/2010 z dnia 28 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L254 - 29 z 201029.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 858/2010 z dnia 28 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 951/2006 w odniesieniu do wywozu pozakwotowego i pozwoleń na wywóz

 • Dz. U. L254 - 10 z 201029.9.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 857/2010 z dnia 27 września 2010 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Iranu, Pakistanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich

 • Dz. U. L254 - 1 z 201029.9.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 855/2010 z dnia 27 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1631/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz kwasu trichloroizocyjanurowego pochodzącego między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.