Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 256 POZ 15

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 863/2010 z dnia 29 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 967/2006 w odniesieniu do terminów mających zastosowanie do wywozu i pobierania opłat za cukier pozakwotowy

Data ogłoszenia:2010-09-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 256 POZ 15

30.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 256/15

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 863/2010 z dnia 29 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 967/2006 w odniesieniu do terminów mających zastosowanie do wywozu i pobierania opłat za cukier pozakwotowy

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

w przypadku niektórych miejsc przeznaczenia uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów może potrwać dłużej. W takich przypadkach należy zatem przewidzieć możliwość przedłużenia terminu.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 134 i art. 161 ust. 3 w związku z art. 4,

(4)

Jeżeli termin przedstawienia dowodów wywozu właści­ wemu organowi państwa członkowskiego zostaje prze­ dłużony, należy również dostosować obowiązujący państwa członkowskie termin zgłaszania całkowitej opłaty, która ma być uiszczona przez producentów, oraz obowiązujący producentów termin uiszczenia opłaty. Należy również zmienić określony dla państw członkowskich termin ustalenia i przekazania do wiado­ mości Komisji ilości nadwyżek.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 967/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do pozakwotowej produkcji cukru (2) określa terminy mające zastosowanie do wywozu i pobierania opłat za cukier pozakwotowy.

Należy zatem odpowiednio zmienić art. 3, 4 i 19 rozpo­ rządzenia (WE) nr 967/2006.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

(2)

Artykuł 19 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 967/2006 przewiduje, że w przypadku wywozu produkcji w ilości przekraczającej kwotę producenci przedstawiają właściwym organom państwa członkow­ skiego wymagane dowody wywozu do dnia 1 kwietnia następującego po roku gospodarczym, w którym wypro­ dukowano nadwyżkę.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 967/2006 wprowadza się następu­ jące zmiany:

(3)

W przypadku, w którym niektóre miejsca przeznaczenia nie kwalifikują się do wywozu cukru pozakwotowego i/lub izoglukozy pozakwotowej, producenci są proszeni o przesłanie dowodu przybycia towarów do miejsca przeznaczenia zgodnie z art. 4c rozporządzenia Komisji (WE) nr 951/2006 (3). Doświadczenie pokazuje, że

1) w art. 3 ust. 2 dodaje się akapit drugi w brzmieniu:

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 176 z 30.6.2006, s. 22. (3) Dz.U. L 178 z 1.7.2006, s. 24.

„Jeżeli państwa członkowskie skorzystają z możliwości prze­ widzianej w art. 19 ust. 3, terminy określone w akapicie pierwszym będą przypadały odpowiednio na dzień 1 listo­ pada i 1 grudnia.”;

L 256/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.9.2010

2) w art. 4 ust. 3 dodaje się akapit drugi w brzmieniu: „Jeżeli państwa członkowskie skorzystają z możliwości prze­ widzianej w art. 19 ust. 3, termin określony w akapicie pierwszym będzie przypadał na dzień 31 grudnia.”; 3) w art. 19 wprowadza się następujące zmiany: a) ustęp 2 lit. c) ppkt (ii) otrzymuje brzmienie: „(ii) dokumenty, o których mowa w art. 31 i 32 rozpo­ rządzenia (WE) nr 376/2008, oraz, jeśli niektóre miejsca przeznaczenia nie kwalifikują się do wywozu cukru pozakwotowego i/lub izoglukozy pozakwo­ towej, dokumenty, o których mowa w art. 4c rozpo­

rządzenia (WE) nr 951/2006, konieczne do zwol­ nienia zabezpieczenia.”; b) dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „3. W przypadku, w którym niektóre miejsca przezna­ czenia nie kwalifikują się do wywozu cukru pozakwoto­ wego i/lub izoglukozy pozakwotowej, państwa członkow­ skie mogą na pisemny wniosek producenta przedłużyć o maksymalnie 6 miesięcy określony w ust. 2 lit. c) termin 1 kwietnia na przedstawienie dokumentów, o których mowa w ust. 2 lit. c) ppkt (ii).”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 29 września 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 256 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L256 - 30 z 201030.9.2010

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 43/10/COL z dnia 10 lutego 2010 r. zmieniająca wykaz zawarty w pkt 39 części 1.2 rozdziału I załącznika I do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w którym wymieniono punkty kontroli granicznej w Islandii i Norwegii zatwierdzone do przeprowadzania kontroli weterynaryjnej żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich, oraz uchylająca decyzję Urzędu Nadzoru EFTA nr 301/08/COL z dnia 21 maja 2008 r.

 • Dz. U. L256 - 29 z 201030.9.2010

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 27 września 2010 r. upoważniająca Republikę Łotewską do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L256 - 27 z 201030.9.2010

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 27 września 2010 r. w sprawie upoważnienia Rumunii do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L256 - 26 z 201030.9.2010

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 27 września 2010 r. upoważniająca Republikę Francuską i Republikę Włoską do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 5 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L256 - 24 z 201030.9.2010

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 27 września 2010 r. upoważniająca Rzeczpospolitą Polską do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L256 - 22 z 201030.9.2010

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 27 września 2010 r. w sprawie upoważnienia Królestwa Niderlandów do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L256 - 20 z 201030.9.2010

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 27 września 2010 r. w sprawie upoważnienia Republiki Federalnej Niemiec i Wielkiego Księstwa Luksemburga do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 5 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L256 - 19 z 201030.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 865/2010 z dnia 29 września 2010 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła w ramach siódmego indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 446/2010

 • Dz. U. L256 - 17 z 201030.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 864/2010 z dnia 29 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L256 - 1 z 201030.9.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 862/2010/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie udziału Unii we Wspólnym Programie Badawczo-Rozwojowym na rzecz Morza Bałtyckiego (BONUS), podjętym przez kilka państw członkowskich (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.