Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 256 POZ 22

Tytuł:

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 27 września 2010 r. w sprawie upoważnienia Królestwa Niderlandów do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Data ogłoszenia:2010-09-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 256 POZ 22

L 256/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.9.2010

DECYZJA WYKONAWCZA RADY z dnia 27 września 2010 r. w sprawie upoważnienia Królestwa Niderlandów do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

(Jedynie tekst w języku niderlandzkim jest autentyczny)

(2010/580/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 291 ust. 2,

uwzględniając dyrektywę Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (1), w szczególności jej art. 395 ust. 1,

(5)

Takie rozwiązanie okazało się skutecznym środkiem zapobiegawczym w sektorze, w którym pobieranie VAT jest utrudnione ze względu na problemy z identyfikowaniem i nadzorowaniem działalności prowadzonej przez podwykonawców. Środek, którego dotyczy wniosek, należy zatem rozpatrywać jako środek mający na celu zapobieganie niektórym rodzajom uchy­ lania się od opodatkowania i unikania opodatkowania w przemyśle odzieży gotowej.

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

Na lokalizację produkcji odzieży gotowej mają wpływ niskie koszty pracy, a podwykonawcy z łatwością prze­ noszą produkcję z jednego kraju do innego. W związku z tym decyzją 2007/740/WE nałożono na Królestwo Niderlandów obowiązek monitorowania i oceny wpływu tych czynników na skuteczność odstępstwa oraz przed­ stawienia Komisji sprawozdania do dnia 31 lipca 2009 r.

(1)

Pismem zarejestrowanym przez Sekretariat Generalny Komisji w dniu 29 stycznia 2010 r. Królestwo Nider­ landów zwróciło się z wnioskiem o upoważnienie do stosowania szczególnych środków podatkowych w odniesieniu do przemysłu odzieży gotowej przyzna­ nego uprzednio na czas określony decyzją 2007/740/WE (2).

(6)

(2)

Zgodnie z art. 395 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE pismem z dnia 25 lutego 2010 r. Komisja poinformo­ wała pozostałe państwa członkowskie o wniosku złożonym przez Królestwo Niderlandów. Pismem z dnia 2 marca 2010 r. Komisja powiadomiła Królestwo Niderlandów, że posiada wszystkie informacje niezbędne do rozpatrzenia wniosku.

W sprawozdaniu tym wskazano, że częstość występo­ wania oszustw zmniejszyła się, a liczba przedsiębiorstw kwalifikujących się do objęcia mechanizmem odwrotnego obciążenia na podstawie decyzji 2007/740/WE stale spada w wyniku stosowania środka stanowiącego odstęp­ stwo oraz rozwoju sytuacji na rynku międzynarodowym. W związku z tym sektor odzieży gotowej w Królestwie Niderlandów stopniowo odzyskuje stabilność.

(7)

(3)

W ramach tego rozwiązania Królestwo Niderlandów byłoby upoważnione do stosowania w odniesieniu do przemysłu odzieży gotowej mechanizmu mającego na celu przeniesienie obowiązku zapłaty VAT organom podatkowym z podwykonawcy na przedsiębiorstwo odzieżowe (wykonawcę). Mechanizm ten stanowiłby procedurę odwrotnego obciążenia ograniczoną do trans­ akcji prowadzonych na początkowym etapie łańcucha handlowego, a zatem nie miałby zastosowania do podmiotów sprzedających konsumentom końcowym. Procedura ta ma na celu zwalczanie szczególnego rodzaju oszustw na krajowym rynku wytwórczym.

W celu zakończenia tego procesu Królestwo Nider­ landów złożyło wniosek o przedłużenie okresu stoso­ wania środka na czas określony i zapowiedziało jedno­ cześnie, że ostateczna decyzja o ewentualnym uchyleniu środka zostanie podjęta w 2011 r. Odstępstwo powinno więc nadal mieć zastosowanie do dnia 31 grudnia 2012 r.

(8)

W przypadku gdy Królestwo Niderlandów nadal będzie uważać, że kolejne przedłużenie okresu stosowania środka stanowiącego odstępstwo po 2012 r. jest konieczne, powinno przedstawić Komisji nowe sprawozdanie z oceny wraz z wnioskiem o przedłużenie odstęp­ stwa najpóźniej do dnia 1 kwietnia 2012 r.

(1) Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1. (2) Decyzja Rady z dnia 13 listopada 2007 r. upoważniająca Królestwo Niderlandów do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 300 z 17.11.2007, s. 71).

(9)

Odstępstwo nie będzie miało negatywnego wpływu na zasoby własne Unii Europejskiej z tytułu podatku od wartości dodanej ani też nie wpływa na wysokość VAT pobieranego na końcowym etapie konsumpcji,

30.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 256/23

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 3 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej notyfikacji. Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r. Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Niderlandów.

Artykuł 1 Na zasadzie odstępstwa od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE niniejszym upoważnia się Królestwo Niderlandów do stoso­ wania, do dnia 31 grudnia 2012 r., w odniesieniu do przemysłu odzieży gotowej mechanizmu mającego na celu przeniesienie obowiązku zapłaty VAT organom podatkowym z podwykonawcy na przedsiębiorstwo odzieżowe (wykonawcę). Artykuł 2 Wraz z każdym wnioskiem o przedłużenie okresu stosowania środka po 2012 r. Królestwo Niderlandów przedstawia Komisji sprawozdanie dotyczące w szczególności skuteczności środka oraz wszelkich innych dowodów potwierdzających przeniesienie przez podwykonawców produkcji odzieży gotowej do innych krajów. Wniosek i sprawozdanie przesyła się najpóźniej do dnia 1 kwietnia 2012 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 września 2010 r.

W imieniu Rady

K. PEETERS

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 256 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L256 - 30 z 201030.9.2010

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 43/10/COL z dnia 10 lutego 2010 r. zmieniająca wykaz zawarty w pkt 39 części 1.2 rozdziału I załącznika I do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w którym wymieniono punkty kontroli granicznej w Islandii i Norwegii zatwierdzone do przeprowadzania kontroli weterynaryjnej żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich, oraz uchylająca decyzję Urzędu Nadzoru EFTA nr 301/08/COL z dnia 21 maja 2008 r.

 • Dz. U. L256 - 29 z 201030.9.2010

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 27 września 2010 r. upoważniająca Republikę Łotewską do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L256 - 27 z 201030.9.2010

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 27 września 2010 r. w sprawie upoważnienia Rumunii do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L256 - 26 z 201030.9.2010

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 27 września 2010 r. upoważniająca Republikę Francuską i Republikę Włoską do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 5 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L256 - 24 z 201030.9.2010

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 27 września 2010 r. upoważniająca Rzeczpospolitą Polską do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L256 - 20 z 201030.9.2010

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 27 września 2010 r. w sprawie upoważnienia Republiki Federalnej Niemiec i Wielkiego Księstwa Luksemburga do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 5 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L256 - 19 z 201030.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 865/2010 z dnia 29 września 2010 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła w ramach siódmego indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 446/2010

 • Dz. U. L256 - 17 z 201030.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 864/2010 z dnia 29 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L256 - 15 z 201030.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 863/2010 z dnia 29 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 967/2006 w odniesieniu do terminów mających zastosowanie do wywozu i pobierania opłat za cukier pozakwotowy

 • Dz. U. L256 - 1 z 201030.9.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 862/2010/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie udziału Unii we Wspólnym Programie Badawczo-Rozwojowym na rzecz Morza Bałtyckiego (BONUS), podjętym przez kilka państw członkowskich (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.