Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 256 POZ 24

Tytuł:

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 27 września 2010 r. upoważniająca Rzeczpospolitą Polską do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Data ogłoszenia:2010-09-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 256 POZ 24

L 256/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.9.2010

DECYZJA WYKONAWCZA RADY z dnia 27 września 2010 r. upoważniająca Rzeczpospolitą Polską do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (2010/581/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 291 ust. 2, uwzględniając dyrektywę Rady 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (1), w szczególności jej art. 395 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

W celu uproszczenia procedury poboru podatku od wartości dodanej (VAT) oraz zapobiegania uchylania się od opodatkowania lub jego unikania Polska ubiega się o odstępstwo, tak aby ograniczyć w przypadku pojazdów wykorzystywanych zarówno do celów prowadzonej dzia­ łalności, jak i do celów prywatnych prawo do odliczenia podatku VAT do 60 % podatku VAT należnego z tytułu zakupu, wewnątrzwspólnotowego nabycia, przywozu, wynajmu lub leasingu, w stosunku do samochodów luksusowych, co do których istnieje większe prawodopo­ dobieństwo, że mogą być używane do celów prywatnych do maksymalnej wysokości 6 000 PLN, mającej na celu zapobieżenie zbyt wysokim odliczeniom podatku VAT. W następstwie tego podatnik nie miałby już obowiązku naliczania podatku VAT z tytułu wykorzystania pojazdu do celów prywatnych. Szczególny środek powinien mieć zastosowanie jedynie do pojazdów silnikowych innych niż pojazdy osobowe o dopuszczalnej ładowności powyżej 500 kg i dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Pojazdy przeznaczone do wykonywania określo­ nych funkcji, takie jak pojazdy pomocy drogowej, pojazdy pogrzebowe i ładowarki kołowe, a także pojazdy przeznaczone do odsprzedaży lub wynajmu nie powinny być objęte tym odstępstwem. Upoważnienie powinno obowiązywać przez czas okre­ ślony i powinno zatem wygasnąć w dniu 31 grudnia 2013 r. W świetle zdobytych w tym okresie doświadczeń można będzie dokonać oceny, czy utrzymanie odstęp­ stwa jest uzasadnione. Odstępstwo nie ma żadnego negatywnego wpływu na zasoby własne Unii pochodzące z podatku od wartości dodanej,

W piśmie, które wpłynęło do Sekretariatu Generalnego Komisji w dniu 16 listopada 2009 r., Polska wystąpiła z wnioskiem o upoważnienie do wprowadzenia szczegól­ nego środka stanowiącego odstępstwo od przepisów dyrektywy 2006/112/WE regulujących prawo do odli­ czenia naliczonego podatku („szczególny środek”). Zgodnie z art. 395 ust. 2 akapit drugi dyrektywy 2006/112/WE Komisja poinformowała pozostałe państwa członkowskie pismem z dnia 14 grudnia 2009 r. o wniosku złożonym przez Polskę. Pismem z dnia 17 grudnia 2009 r. Komisja zawiadomiła Polskę, że posiada wszystkie informacje, które uważa za konieczne do rozpatrzenia wniosku. Polska stosuje ograniczenie odliczenia podatku VAT na pojazdy osobowe. Jednakże niektóre pojazdy silnikowe, inne niż pojazdy osobowe, mogą być również, ze względu na swoją konstrukcję, wykorzystywane zarówno do celów prywatnych, jak i do celów prowadzonej dzia­ łalności. W chwili obecnej, jeżeli podatnik zamierza używać do celów prywatnych pojazd, inny niż pojazd osobowy, w przypadku którego odliczył całość lub część podatku naliczonego przy zakupie, wewnątrzwspólnotowym nabyciu, przywozie, wynajmie lub leasingu, ma on obowiązek naliczenia należnego podatku z tytułu tego wykorzystania. Podatnikowi jest jednakże trudno dokładnie określić zakres wykorzystania do celów prywatnych, a organom podatkowym trudno jest to kontrolować.

(2)

(7)

(3)

(8)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

(4)

W ramach odstępstwa od art. 168 dyrektywy 2006/112/WE Rzeczpospolita Polska zostaje niniejszym uprawniona do ogra­ niczenia do 60 % prawa do odliczenia podatku VAT należnego z tytułu zakupu, wewnątrzwspólnotowego nabycia, przywozu, wynajmu lub leasingu pojazdów silnikowych innych niż pojazdy osobowe, do maksymalnej kwoty 6 000 PLN. Ograniczenie to ma zastosowanie wyłącznie do pojazdów silni­ kowych, innych niż pojazdy osobowe o dopuszczalnej ładow­ ności powyżej 500 kg i dopuszczalnej masie całkowitej nieprze­ kraczającej 3,5 tony.

(1) Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1.

30.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 256/25

Artykuł 2 Artykuł 1 nie ma zastosowania do następujących kategorii pojazdów: a) pojazdów zakupionych w celu odsprzedaży, wynajmu lub leasingu; b) pojazdów, które zgodnie z kryteriami ustanowionymi w przepisach podatkowych uważa się za pojazdy przezna­ czone głównie do przewozu towarów; c) pojazdów przeznaczonych do wykonywania specjalnych funkcji; d) pojazdów, które konstrukcyjnie przeznaczone są do prze­ wozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą. Artykuł 3 W ramach odstępstwa od art. 26 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2006/112/WE Rzeczpospolita Polska zostaje uprawniona do

nietraktowania jako świadczenia usług za wynagrodzeniem prywatnego wykorzystania przez podatnika lub jego pracow­ ników, lub bardziej ogólnie, do celów innych niż prowadzona przez podatnika działalność, pojazdu, do którego stosuje się ograniczenie, o którym mowa w art. 1 niniejszej decyzji. Artykuł 4 Niniejsza decyzja staje się skuteczna w dniu jej notyfikacji. Niniejsza decyzja wygasa w dniu 31 grudnia 2013 r. Artykuł 5 Niniejsza decyzja skierowana jest do Rzeczypospolitej Polskiej. Sporządzono w Brukseli dnia 27 września 2010 r. W imieniu Rady

K. PEETERS

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 256 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L256 - 30 z 201030.9.2010

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 43/10/COL z dnia 10 lutego 2010 r. zmieniająca wykaz zawarty w pkt 39 części 1.2 rozdziału I załącznika I do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w którym wymieniono punkty kontroli granicznej w Islandii i Norwegii zatwierdzone do przeprowadzania kontroli weterynaryjnej żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich, oraz uchylająca decyzję Urzędu Nadzoru EFTA nr 301/08/COL z dnia 21 maja 2008 r.

 • Dz. U. L256 - 29 z 201030.9.2010

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 27 września 2010 r. upoważniająca Republikę Łotewską do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L256 - 27 z 201030.9.2010

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 27 września 2010 r. w sprawie upoważnienia Rumunii do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L256 - 26 z 201030.9.2010

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 27 września 2010 r. upoważniająca Republikę Francuską i Republikę Włoską do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 5 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L256 - 22 z 201030.9.2010

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 27 września 2010 r. w sprawie upoważnienia Królestwa Niderlandów do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L256 - 20 z 201030.9.2010

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 27 września 2010 r. w sprawie upoważnienia Republiki Federalnej Niemiec i Wielkiego Księstwa Luksemburga do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 5 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L256 - 19 z 201030.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 865/2010 z dnia 29 września 2010 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła w ramach siódmego indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 446/2010

 • Dz. U. L256 - 17 z 201030.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 864/2010 z dnia 29 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L256 - 15 z 201030.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 863/2010 z dnia 29 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 967/2006 w odniesieniu do terminów mających zastosowanie do wywozu i pobierania opłat za cukier pozakwotowy

 • Dz. U. L256 - 1 z 201030.9.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 862/2010/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie udziału Unii we Wspólnym Programie Badawczo-Rozwojowym na rzecz Morza Bałtyckiego (BONUS), podjętym przez kilka państw członkowskich (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.