Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 256 POZ 26

Tytuł:

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 27 września 2010 r. upoważniająca Republikę Francuską i Republikę Włoską do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 5 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Data ogłoszenia:2010-09-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 256 POZ 26

L 256/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.9.2010

DECYZJA WYKONAWCZA RADY z dnia 27 września 2010 r. upoważniająca Republikę Francuską i Republikę Włoską do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 5 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (2010/582/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 291 ust. 2, uwzględniając dyrektywę Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (1), w szczególności jej art. 395 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

i zapewnienia bezpieczeństwa obydwu tuneli. W przypadku braku takiego środka należałoby, zgodnie z zasadą terytorialności, dla każdej dostawy towarów lub każdego świadczenia usług rozstrzygnąć, czy miejsce opodatkowania znajduje się we Francji czy we Włoszech. Celem tego środka jest więc uproszczenie procedury poboru podatku od wartości dodanej od eksploatacji, utrzymania i zapewnienia bezpieczeństwa istniejącego tunelu, jak również budowy, eksploatacji, utrzymania i zapewnienia bezpieczeństwa nowego tunelu. Odstępstwo nie ma żadnego negatywnego wpływu na zasoby własne Unii pochodzące z podatku od wartości dodanej,

W pismach, które wpłynęły do Sekretariatu Generalnego Komisji odpowiednio w dniu 19 czerwca 2009 r. i 19 listopada 2009 r., Włochy i Francja zwróciły się z wnioskiem o upoważnienie do wprowadzenia szczegól­ nego środka podatkowego w odniesieniu do eksploatacji, utrzymania i zapewnienia bezpieczeństwa istniejącego tunelu drogowego Col de Tende, jak również budowy, eksploatacji, utrzymania i zapewnienia bezpieczeństwa nowego tunelu, który ma przebiegać wzdłuż tunelu istniejącego („środek”). Zgodnie z akapitem drugim art. 395 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE Komisja poinformowała pozostałe państwa członkowskie pismem z dnia 14 grudnia 2009 r. o wniosku złożonym przez Francję i Włochy. Pismem z dnia 17 grudnia 2009 r. Komisja zawiadomiła Francję i Włochy, że posiada wszystkie informacje, które uważa za konieczne do rozpatrzenia wniosku. Tunel drogowy Col de Tende jest stałym połączeniem drogowym między Francją i Włochami. Na mocy poro­ zumienia z dnia 12 marca 2007 r. między tymi dwoma państwami członkowskimi Włochy wyznaczono jako odpowiedzialne za eksploatację, utrzymanie i zapewnienie bezpieczeństwa istniejącego tunelu, jak również za budowę, eksploatację, utrzymanie i zapewnienie bezpieczeństwa nowego tunelu, w którym po jego ukończeniu będzie przebiegał ruch w kierunku przeciwnym do tego, w jakim przebiegał będzie ruch w istniejącym tunelu. Dzięki temu środkowi cały obszar istniejącego tunelu oraz obszar i teren budowy nowego tunelu będą uważane za znajdujące się na terytorium Włoch do celów dostaw towarów, świadczenia usług, wewnątrz­ wspólnotowego nabycia i przywozu towarów przezna­ czonych do budowy, eksploatacji, utrzymania

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W ramach odstępstwa od art. 5 dyrektywy 2006/112/WE Republika Francuska i Republika Włoska zostają uprawnione do traktowania całego obszaru istniejącego tunelu drogowego Col de Tende, jak również terenu budowy nowego tunelu drogowego Col de Tende, który ma przebiegać wzdłuż istnieją­ cego tunelu, jako znajdujących się na terytorium Włoch do celów dostaw towarów, świadczenia usług, wewnątrzwspólno­ towego nabycia i przywozu towarów przeznaczonych do budowy, a następnie eksploatacji, utrzymania i zapewnienia bezpieczeństwa nowego tunelu, jak również eksploatacji, utrzy­ mania i zapewnienia bezpieczeństwa istniejącego tunelu. Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej notyfikowania. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Francuskiej i Republiki Włoskiej.

(2)

(3)

(4)

Sporządzono w Brukseli dnia 27 września 2010 r. W imieniu Rady

K. PEETERS

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 256 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L256 - 30 z 201030.9.2010

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 43/10/COL z dnia 10 lutego 2010 r. zmieniająca wykaz zawarty w pkt 39 części 1.2 rozdziału I załącznika I do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w którym wymieniono punkty kontroli granicznej w Islandii i Norwegii zatwierdzone do przeprowadzania kontroli weterynaryjnej żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich, oraz uchylająca decyzję Urzędu Nadzoru EFTA nr 301/08/COL z dnia 21 maja 2008 r.

 • Dz. U. L256 - 29 z 201030.9.2010

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 27 września 2010 r. upoważniająca Republikę Łotewską do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L256 - 27 z 201030.9.2010

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 27 września 2010 r. w sprawie upoważnienia Rumunii do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L256 - 24 z 201030.9.2010

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 27 września 2010 r. upoważniająca Rzeczpospolitą Polską do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L256 - 22 z 201030.9.2010

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 27 września 2010 r. w sprawie upoważnienia Królestwa Niderlandów do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L256 - 20 z 201030.9.2010

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 27 września 2010 r. w sprawie upoważnienia Republiki Federalnej Niemiec i Wielkiego Księstwa Luksemburga do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 5 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L256 - 19 z 201030.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 865/2010 z dnia 29 września 2010 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła w ramach siódmego indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 446/2010

 • Dz. U. L256 - 17 z 201030.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 864/2010 z dnia 29 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L256 - 15 z 201030.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 863/2010 z dnia 29 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 967/2006 w odniesieniu do terminów mających zastosowanie do wywozu i pobierania opłat za cukier pozakwotowy

 • Dz. U. L256 - 1 z 201030.9.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 862/2010/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie udziału Unii we Wspólnym Programie Badawczo-Rozwojowym na rzecz Morza Bałtyckiego (BONUS), podjętym przez kilka państw członkowskich (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.