Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 256 POZ 27

Tytuł:

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 27 września 2010 r. w sprawie upoważnienia Rumunii do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Data ogłoszenia:2010-09-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 256 POZ 27

30.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 256/27

DECYZJA WYKONAWCZA RADY z dnia 27 września 2010 r. w sprawie upoważnienia Rumunii do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (2010/583/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 291 ust. 2, uwzględniając dyrektywę Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (1), w szczególności jej art. 395 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6)

Ponieważ detaliści mogliby mieć trudności z ustaleniem statusu podatkowego swoich klientów w punkcie sprze­ daży, odwrotnego obciążenia nie należy stosować do detalistów, w stosunku do których toczy się postępo­ wanie w sprawie niewypłacalności. Rumunia doświadcza również trudności na rynku drewna ze względu na charakter tego rynku i przedsiębiorstw prowadzących na nim działalność. Rynek ten obejmuje znaczną liczbę małych przedsię­ biorstw, których kontrola stwarza władzom rumuńskim trudności. Najbardziej powszechna forma uchylania się od opodatkowania polega na fakturowaniu dostaw przez dostawcę, który następnie znika bez zapłacenia właściwym organom podatku, ale pozostawia klientowi ważną fakturę uprawniającą do odliczenia podatku. Wskazując odbiorcę jako osobę zobowiązaną do zapłaty VAT w przypadku dostaw produktów z drewna przez podatników i w przypadku dostaw towarów i świadczenia usług przez podatników, w stosunku do których toczy się postępowanie w sprawie niewypłacal­ ności, z wyjątkiem detalistów, odstępstwo pozwala na usunięcie napotykanych trudności bez wpływu na kwotę należnego podatku, czego skutkiem jest zapobie­ ganie niektórym rodzajom uchylania się od opodatko­ wania lub unikania opodatkowania. Środek jest proporcjonalny do wyznaczonych celów z uwagi na fakt, że nie będzie miał zastosowania ogól­ nego, a tylko do szczególnych działań i sektorów stwa­ rzających znaczne problemy z poborem podatku, uchy­ laniem się od opodatkowania lub unikaniem opodatko­ wania. Upoważnienie powinno być ograniczone w czasie do dnia 31 grudnia 2013 r. W świetle zdobytych w tym okresie doświadczeń można ocenić, czy utrzymanie odstępstwa jest uzasadnione. Odstępstwo nie ma negatywnego wpływu na zasoby własne Unii z tytułu VAT,

Pismem zarejestrowanym przez Sekretariat Generalny Komisji w dniu 23 września 2009 r. Rumunia wystąpiła z wnioskiem o upoważnienie do wprowadzenia szczegól­ nego środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrek­ tywy 2006/112/WE. Zgodnie z akapitem drugim art. 395 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE Komisja poinformowała pozostałe państwa członkowskie pismem z dnia 14 grudnia 2009 r. o wniosku złożonym przez Rumunię. Pismem z dnia 17 grudnia 2009 r. Komisja poinformowała Rumunię, że posiada wszystkie informacje niezbędne do rozpatrzenia wniosku.

(7)

(2)

(8) (3)

Artykuł 193 dyrektywy 2006/112/WE stanowi, że podatnik dokonujący dostawy towarów lub świadczenia usług obowiązany jest do zapłaty VAT organom podat­ kowym. Celem wnioskowanego przez Rumunię odstęp­ stwa jest przeniesienie obowiązku zapłaty VAT na odbiorcę dostarczanych towarów lub świadczonych usług w dwóch określonych rodzajach sytuacji. Pierwszy przypadek dotyczy podatników realizujących dostawy produktów z drewna zgodnie z definicją zawartą w prawodawstwie krajowym. Drugi dotyczy sytuacji, w których towary są dostarczane lub usługi są świad­ czone przez podatników, w stosunku do których toczy się postępowanie w sprawie niewypłacalności, z wyjątkiem detalistów. Trudności finansowe mogą uniemożliwić niewypła­ calnym przedsiębiorstwom uiszczenie VAT właściwym organom w odniesieniu do dostarczanych towarów lub świadczonych usług. Mimo tego odbiorca takich towarów lub usług może zasadniczo odliczyć VAT, nawet jeśli nie został on zapłacony przez dostawcę właściwym organom.

(9)

(10)

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Na zasadzie odstępstwa od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE niniejszym upoważnia się Rumunię do wyznaczenia do dnia 31 grudnia 2013 r. podatnika, któremu dostarczane są towary lub świadczone usługi, o których mowa w art. 2 niniejszej decyzji, jako osoby zobowiązanej do zapłaty podatku.

(1) Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1.

L 256/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.9.2010

Artykuł 2 Odstępstwo przewidziane w art. 1 stosuje się do: a) dostaw produktów z drewna przez podatników, włączając drzewo na pniu, drewno okrągłe lub łupane, drewno opałowe, produkty z drewna, drewno bez oblin lub rozdrobnione, a także drewno surowe lub przetworzone oraz półprodukty z drewna; b) dostaw towarów i świadczenia usług przez podatników, w stosunku do których toczy się postępowanie w sprawie niewypłacalności, z wyjątkiem detalistów. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Rumunii.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 września 2010 r. W imieniu Rady

K. PEETERS

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 256 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L256 - 30 z 201030.9.2010

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 43/10/COL z dnia 10 lutego 2010 r. zmieniająca wykaz zawarty w pkt 39 części 1.2 rozdziału I załącznika I do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w którym wymieniono punkty kontroli granicznej w Islandii i Norwegii zatwierdzone do przeprowadzania kontroli weterynaryjnej żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich, oraz uchylająca decyzję Urzędu Nadzoru EFTA nr 301/08/COL z dnia 21 maja 2008 r.

 • Dz. U. L256 - 29 z 201030.9.2010

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 27 września 2010 r. upoważniająca Republikę Łotewską do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L256 - 26 z 201030.9.2010

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 27 września 2010 r. upoważniająca Republikę Francuską i Republikę Włoską do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 5 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L256 - 24 z 201030.9.2010

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 27 września 2010 r. upoważniająca Rzeczpospolitą Polską do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L256 - 22 z 201030.9.2010

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 27 września 2010 r. w sprawie upoważnienia Królestwa Niderlandów do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L256 - 20 z 201030.9.2010

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 27 września 2010 r. w sprawie upoważnienia Republiki Federalnej Niemiec i Wielkiego Księstwa Luksemburga do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 5 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L256 - 19 z 201030.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 865/2010 z dnia 29 września 2010 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła w ramach siódmego indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 446/2010

 • Dz. U. L256 - 17 z 201030.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 864/2010 z dnia 29 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L256 - 15 z 201030.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 863/2010 z dnia 29 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 967/2006 w odniesieniu do terminów mających zastosowanie do wywozu i pobierania opłat za cukier pozakwotowy

 • Dz. U. L256 - 1 z 201030.9.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 862/2010/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie udziału Unii we Wspólnym Programie Badawczo-Rozwojowym na rzecz Morza Bałtyckiego (BONUS), podjętym przez kilka państw członkowskich (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.