Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 256 POZ 29

Tytuł:

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 27 września 2010 r. upoważniająca Republikę Łotewską do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Data ogłoszenia:2010-09-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 256 POZ 29

30.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 256/29

DECYZJA WYKONAWCZA RADY z dnia 27 września 2010 r. upoważniająca Republikę Łotewską do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (2010/584/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 291 ust. 2, uwzględniając dyrektywę Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (1) („dyrektywa VAT”), w szczególności jej art. 395 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6)

W swym wniosku dotyczącym dyrektywy w sprawie uproszczenia zobowiązań wynikających z VAT z dnia 29 października 2004 r. (2) Komisja uwzględniła przepisy umożliwiające państwom członkowskim ustalenie górnego progu rocznych obrotów w ramach systemu zwolnienia z VAT na 100 000 EUR lub równowartość tej kwoty w walucie krajowej, z możliwością corocznej aktualizacji. Wniosek przedstawiony przez Łotwę jest zgodny z tą propozycją. Odstępstwo nie będzie miało wpływu na zasoby własne Unii pochodzące z podatku od wartości dodanej,

Pismem, które wpłynęło do Sekretariatu Generalnego Komisji w dniu 17 lutego 2010 r., Łotwa wystąpiła z wnioskiem o upoważnienie dotyczące środka stanowią­ cego odstępstwo od art. 287 pkt 10 dyrektywy VAT w celu przyznania zwolnienia podatnikom, których roczne obroty nie przekraczają 50 000 EUR („środek”). Środek zwolniłby tych podatników od niektórych lub od wszystkich obowiązków związanych z podatkiem od wartości dodanej („VAT”), o których mowa w rozdziałach 2–6 tytułu XI dyrektywy VAT. Zgodnie z akapitem drugim art. 395 ust. 2 dyrektywy VAT, pismem z dnia 4 maja 2010 r. Komisja poinfor­ mowała pozostałe państwa członkowskie o wniosku złożonym przez Łotwę. Pismem z dnia 7 maja 2010 r. Komisja zawiadomiła Łotwę, że posiada wszystkie infor­ macje konieczne do rozpatrzenia wniosku. Państwa członkowskie mogą już stosować specjalny system dla małych przedsiębiorstw, o dobrowolnym charakterze na mocy tytułu XII dyrektywy VAT. Środek ten stanowi odstępstwo od tytułu XII dyrektywy VAT jedynie w odniesieniu do pułapu rocznych obrotów podatnika w ramach specjalnego systemu, który jest wyższy od obecnie dopuszczalnego na Łotwie zgodnie z art. 287 pkt 10 dyrektywy VAT i który wynosi 17 200 EUR. Wyższy pułap specjalnego systemu może znacznie zmniejszyć związane z VAT obowiązki najmniejszych przedsiębiorstw, chociaż ma on dobrowolny charakter oraz umożliwia przedsiębiorstwom wybór opodatko­ wania na zasadach ogólnych VAT.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W drodze odstępstwa od art. 287 pkt 10 dyrektywy 2006/112/WE Republika Łotewska jest uprawniona do przy­ znania zwolnienia z podatku podatnikom, których roczny obrót nie przekracza równowartości 50 000 EUR w walucie krajowej zgodnie z kursem wymiany w dniu jej przystąpienia do Unii Europejskiej. Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna w dniu jej notyfikacji. Niniejsza decyzja wygasa albo w dniu wejścia w życie dyrek­ tywy zmieniającej kwotę pułapu rocznego obrotu, poniżej którego podatnicy mogą być zwolnieni z podatku VAT albo w dniu 31 grudnia 2013 r., w zależności od tego, która z tych dat będzie wcześniejsza. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Łotewskiej.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli dnia 27 września 2010 r. W imieniu Rady

K. PEETERS

(4)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1.

(2) Dz.U. C 24 z 29.1.2005, s. 8.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 256 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L256 - 30 z 201030.9.2010

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 43/10/COL z dnia 10 lutego 2010 r. zmieniająca wykaz zawarty w pkt 39 części 1.2 rozdziału I załącznika I do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w którym wymieniono punkty kontroli granicznej w Islandii i Norwegii zatwierdzone do przeprowadzania kontroli weterynaryjnej żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich, oraz uchylająca decyzję Urzędu Nadzoru EFTA nr 301/08/COL z dnia 21 maja 2008 r.

 • Dz. U. L256 - 27 z 201030.9.2010

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 27 września 2010 r. w sprawie upoważnienia Rumunii do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L256 - 26 z 201030.9.2010

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 27 września 2010 r. upoważniająca Republikę Francuską i Republikę Włoską do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 5 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L256 - 24 z 201030.9.2010

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 27 września 2010 r. upoważniająca Rzeczpospolitą Polską do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L256 - 22 z 201030.9.2010

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 27 września 2010 r. w sprawie upoważnienia Królestwa Niderlandów do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L256 - 20 z 201030.9.2010

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 27 września 2010 r. w sprawie upoważnienia Republiki Federalnej Niemiec i Wielkiego Księstwa Luksemburga do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 5 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L256 - 19 z 201030.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 865/2010 z dnia 29 września 2010 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła w ramach siódmego indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 446/2010

 • Dz. U. L256 - 17 z 201030.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 864/2010 z dnia 29 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L256 - 15 z 201030.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 863/2010 z dnia 29 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 967/2006 w odniesieniu do terminów mających zastosowanie do wywozu i pobierania opłat za cukier pozakwotowy

 • Dz. U. L256 - 1 z 201030.9.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 862/2010/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie udziału Unii we Wspólnym Programie Badawczo-Rozwojowym na rzecz Morza Bałtyckiego (BONUS), podjętym przez kilka państw członkowskich (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.