Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 258 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 844/2010 z dnia 20 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 w sprawie statystyki energii odnośnie do ustanowienia zestawu rocznych statystyk dotyczących energii jądrowej oraz dostosowania odniesień metodycznych zgodnie z NACE Rev. 2 (1)

Data ogłoszenia:2010-09-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 258 POZ 1

Strona 1 z 29
30.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 258/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 844/2010 z dnia 20 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 w sprawie statystyki energii odnośnie do ustanowienia zestawu rocznych statystyk dotyczących energii jądrowej oraz dostosowania odniesień metodycznych zgodnie z NACE Rev. 2

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006 Parla­ mentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospo­ darczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (2) statystyki dotyczące energii powinny być tworzone zgodnie z klasyfikacją NACE Rev. 2, począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r.

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1099/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii (1), w szczególności jego art. 4 ust. 3 i art. 8,

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1099/2008.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Rozporządzenie (WE) nr 1099/2008 ustanawia wspólne ramy dla tworzenia, przekazywania, oceny i rozpowszechniania porównywalnej statystyki dotyczącej energii w Unii.

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (2)

Zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1099/2008 Komisja (Eurostat) we współpracy z sektorem energii jądrowej Unii Europejskiej, powinna określić zestaw rocz­ nych statystyk dotyczących energii jądrowej, jaki należy gromadzić i rozpowszechniać począwszy od roku 2009, który to rok jest pierwszym okresem sprawozdawczym.

Artykuł 1 Załączniki A i B do rozporządzenia (WE) nr 1099/2008 zastę­ puje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

(3)

Komisja opracowała wymagany zestaw danych i omówiła z państwami członkowskimi kwestie wykonalności, kosztów produkcji, poufności i obciążeń sprawozdaw­ czych.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2) Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1.

(1) Dz.U. L 304 z 14.11.2008, s. 1.

L 258/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.9.2010

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 września 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

30.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 258/3

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK A WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TERMINOLOGII Niniejszy załącznik zawiera wyjaśnienia lub definicje pojęć, które są stosowane w pozostałych załącznikach. 1. UWAGI GEOGRAFICZNE Poniższe definicje geograficzne mają zastosowanie jedynie do celów sprawozdawczości statystycznej: — Australia nie obejmuje terytoriów zamorskich, — Dania nie obejmuje Wysp Owczych i Grenlandii, — Francja obejmuje Monako, a nie obejmuje francuskich terytoriów zamorskich – Gwadelupy, Martyniki, Gujany, Reunion, St.-Pierre i Miquelon, Nowej Kaledonii, Polinezji Francuskiej, wysp Wallis i Futuna, Majotty. — Włochy obejmują San Marino i Watykan, — Japonia obejmuje Okinawę, — Niderlandy nie obejmują Surinamu i Antyli Niderlandzkich, — Portugalia obejmuje Azory i Maderę, — Hiszpania obejmuje Wyspy Kanaryjskie, Baleary oraz Ceutę i Melilę, — Szwajcaria nie obejmuje Liechtensteinu, — Stany Zjednoczone obejmują 50 stanów, dystrykt Kolumbia, Wyspy Dziewicze USA, Puerto Rico oraz Guam.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 258 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.