Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 259 POZ 10

Tytuł:

Decyzja Rady 2010/585/WPZiB z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wspierania działań Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i weryfikacji oraz w ramach wdrażania strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

Data ogłoszenia:2010-10-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 259 POZ 10

Strona 1 z 9
L 259/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.10.2010

DECYZJE

DECYZJA RADY 2010/585/WPZiB z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wspierania działań Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i weryfikacji oraz w ramach wdrażania strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

Dnia 17 maja 2004 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2004/495/WPZiB dotyczące wspierania działań MAEA w ramach planu bezpieczeństwa jądrowego i w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciwko rozprzest­ rzenianiu broni masowego rażenia (2).

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 26 ust. 2 i jego art. 31 ust. 1,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

Dnia 18 lipca 2005 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2005/574/WPZiB dotyczące wspierania działań MAEA w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i weryfikacji oraz w ramach wdrażania strategii UE przeciw rozprzest­ rzenianiu broni masowego rażenia (3).

(1)

Dnia 12 grudnia 2003 r. Rada Europejska przyjęła stra­ tegię UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia (zwaną dalej „strategią”), której rozdział III zawiera wykaz środków mających na celu zwalczanie takiego rozprzestrzeniania, które to środki należy podjąć zarówno w Unii, jak i w państwach trzecich.

(6)

Dnia 12 czerwca 2006 r. Rada przyjęła wspólne dzia­ łanie 2006/418/WPZiB w sprawie wspierania działań MAEA w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i weryfikacji oraz w ramach wdrażania strategii UE prze­ ciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia (4).

(2)

Unia aktywnie wdraża strategię i zapewnia skuteczność środków wymienionych w jej rozdziale III, w szczególności przez przeznaczanie zasobów finanso­ wych na wspieranie poszczególnych projektów prowa­ dzanych przez instytucje wielostronne, takie jak Między­ narodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA).

(7)

Dnia 14 kwietnia 2008 r. Rada przyjęła wspólne dzia­ łanie 2008/314/WPZiB dotyczące wspierania działań MAEA w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i weryfikacji oraz w ramach wdrażania strategii UE prze­ ciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia (5).

(3)

Dnia 17 listopada 2003 r. Rada przyjęła wspólne stano­ wisko 2003/805/WPZiB w sprawie upowszechnienia i wzmocnienia porozumień wielostronnych w dziedzinie nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia oraz środków przenoszenia (1). To wspólne stanowisko wzywa między innymi do działania na rzecz powszechnego zawierania z MAEA całościowych porozumień o zabezpieczeniach i przystępowania do protokołów dodatkowych oraz zobowiązuje Unię do działania na rzecz przekształcenia protokołów dodatko­ wych i porozumień o zabezpieczeniach w standardy systemu weryfikacji MAEA.

(8)

Wzmocnienie kontroli źródeł wysoce promieniotwór­ czych zgodnie z oświadczeniem grupy G-8 i planem działań w sprawie zabezpieczenia źródeł promieniotwór­ czych, przyjętymi w 2003 roku na szczycie w Evian, pozostaje ważnym celem Unii, do którego dąży się, udzielając pomocy państwom trzecim.

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 182 193 165 107 z z z z 19.5.2004, 23.7.2005, 17.6.2006, 17.4.2008, s. s. s. s. 46. 44. 20. 62.

(1) Dz.U. L 302 z 20.11.2003, s. 34.

(2 ) (3 ) (4 ) (5 )

1.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 259/11

(9)

W lipcu 2005 roku państwa strony oraz Europejska Wspólnota Energii Atomowej postanowiły w drodze porozumienia zmienić Konwencję o ochronie fizycznej materiałów jądrowych (CPPNM) z zamiarem rozszerzenia jej zakresu zastosowania na wykorzystywanie, składo­ wanie i transportowanie w danym kraju w celach poko­ jowych materiałów jądrowych oraz na obiekty jądrowe, a także zobowiązania państw stron do wprowadzenia sankcji karnych za jej naruszenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 259 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L259 - 19 z 20101.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 września 2010 r. w sprawie bezcłowego przywozu towarów przeznaczonych do dystrybucji lub udostępnianych nieodpłatnie ofiarom powodzi, które wydarzyły się w maju 2010 r. w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 6624)

 • Dz. U. L259 - 7 z 20101.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 869/2010 z dnia 30 września 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 października 2010 r.

 • Dz. U. L259 - 5 z 20101.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 868/2010 z dnia 30 września 2010 r. ustalające reprezentatywne ceny oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do melasy w sektorze cukru obowiązujące od dnia 1 października 2010 r.

 • Dz. U. L259 - 3 z 20101.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 867/2010 z dnia 30 września 2010 r. ustalające reprezentatywne ceny oraz kwoty dodatkowych przywozowych należności celnych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru na rok gospodarczy 2010/2011

 • Dz. U. L259 - 1 z 20101.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 866/2010 z dnia 30 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.