Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 259 POZ 19

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 września 2010 r. w sprawie bezcłowego przywozu towarów przeznaczonych do dystrybucji lub udostępnianych nieodpłatnie ofiarom powodzi, które wydarzyły się w maju 2010 r. w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 6624)

Data ogłoszenia:2010-10-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 259 POZ 19

1.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 259/19

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 września 2010 r. w sprawie bezcłowego przywozu towarów przeznaczonych do dystrybucji lub udostępnianych nieodpłatnie ofiarom powodzi, które wydarzyły się w maju 2010 r. w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 6624)

(Jedynie tekst w języku polskim jest autentyczny)

(2010/586/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

Artykuł 1 1. Towary przywożone w celu wprowadzenia do swobod­ nego obrotu przez organy państwowe lub organizacje zatwier­ dzone przez właściwe organy Polski przeznaczone do bezpłatnej dystrybucji wśród ofiar powodzi, które miały miejsce w maju 2010 r. w Polsce, lub bezpłatnie udostępniane tym ofiarom lecz pozostające własnością tych organizacji, mogą być przywożone bezcłowo w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1186/2009.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwol­ nień celnych (1), w szczególności jego art. 76,

uwzględniając przedstawiony przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej wniosek z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie bezcło­ wego przywozu towarów przeznaczonych do dystrybucji lub udostępnianych nieodpłatnie ofiarom powodzi, które wydarzyły się w maju 2010 r. w Polsce,

2. Towary przywożone w celu wprowadzenia do swobod­ nego obrotu za pośrednictwem agencji pomocowych w celu zaspokojenia ich potrzeb w trakcie prowadzenia przez nie dzia­ łalności są także przywożone bezcłowo.

a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 2

(1)

Powódź stanowi klęskę żywiołową w rozumieniu tytułu XVII C rozporządzenia (WE) nr 1186/2009; istnieje zatem powód, aby zezwolić na bezcłowy przywóz towarów spełniających wymogi art. 74–80 wymienio­ nego wyżej rozporządzenia (WE) nr 1186/2009.

Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2010 r. rząd Rzeczypospolitej Polskiej przekaże Komisji listę zatwierdzonych organizacji, o których mowa w art. 1 ust. 1.

Artykuł 3

(2)

Aby Komisja była odpowiednio poinformowana o sposobie wykorzystania towarów bezcłowych, rząd Rzeczypospolitej Polskiej musi poinformować o działaniach podjętych w celu zapobieżenia wykorzys­ taniu tych towarów przywiezionych bez cła w sposób inny niż przewidziany.

Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2010 r. rząd Rzeczypospolitej Polskiej przekaże Komisji wszystkie informacje na temat rodzaju i ilości różnych towarów przywiezionych bezcłowo na mocy art. 1, w podziale na ogólne kategorie produktów.

Artykuł 4

(3)

Komisja powinna być również informowana o zakresie i rodzaju przywożonych towarów.

Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2010 r. rząd Rzeczypospolitej Polskiej przekaże Komisji informacje na temat podjętych przez niego działań w celu zapewnienia zgodności z art. 78, 79 i 80 rozporządzenia (WE) nr 1186/2009.

(4)

Przeprowadzono konsultacje z innymi państwami człon­ kowskimi zgodnie z art. 76 rozporządzenia (WE) nr 1186/2009,

Artykuł 5 Artykuł 1 niniejszej decyzji stosuje się w odniesieniu do przy­ wozu dokonanego od dnia 1 maja 2010 r. najpóźniej do dnia 30 listopada 2010 r.

(1) Dz.U. L 324 z 10.12.2009, s. 23.

L 259/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.10.2010

Artykuł 6 Niniejsza decyzja skierowana jest do Rzeczypospolitej Polskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 września 2010 r. W imieniu Komisji

Algirdas ŠEMETA

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 259 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L259 - 10 z 20101.10.2010

  Decyzja Rady 2010/585/WPZiB z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wspierania działań Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i weryfikacji oraz w ramach wdrażania strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L259 - 7 z 20101.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 869/2010 z dnia 30 września 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 października 2010 r.

 • Dz. U. L259 - 5 z 20101.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 868/2010 z dnia 30 września 2010 r. ustalające reprezentatywne ceny oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do melasy w sektorze cukru obowiązujące od dnia 1 października 2010 r.

 • Dz. U. L259 - 3 z 20101.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 867/2010 z dnia 30 września 2010 r. ustalające reprezentatywne ceny oraz kwoty dodatkowych przywozowych należności celnych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru na rok gospodarczy 2010/2011

 • Dz. U. L259 - 1 z 20101.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 866/2010 z dnia 30 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.