Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 259 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 867/2010 z dnia 30 września 2010 r. ustalające reprezentatywne ceny oraz kwoty dodatkowych przywozowych należności celnych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru na rok gospodarczy 2010/2011

Data ogłoszenia:2010-10-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 259 POZ 3

1.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 259/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 867/2010 z dnia 30 września 2010 r. ustalające reprezentatywne ceny oraz kwoty dodatkowych przywozowych należności celnych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru na rok gospodarczy 2010/2011

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (1), w szczególności jego art. 143 w powiązaniu z jego art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

rządzenia (WE) nr 951/2006. W odniesieniu do cukru surowego stosuje się metodę opartą na współczynnikach korygujących określoną w wymienionym ustępie lit. b). W przypadku wystąpienia różnicy między ceną progową danego produktu i jego ceną reprezentatywną należy ustalić dodatkowe należności celne przywozowe, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w art. 39 rozporządzenia (WE) nr 951/2006. Należy ustalić ceny reprezentatywne oraz dodatkowe należności celne przywozowe dla omawianych produktów, zgodnie z art. 36 rozporządzenia (WE) nr 951/2006. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

(5)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 951/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi w sektorze cukru (2) stanowi, że ceny przywozowe cif cukru białego oraz cukru surowego uznaje się za „ceny reprezentatywne”. Ceny te ustala się według jakości stan­ dardowej określonej odpowiednio w pkt II oraz pkt III załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007. Z wyjątkiem przypadków określonych w art. 24 rozpo­ rządzenia (WE) nr 951/2006, przy ustalaniu wymienio­ nych cen reprezentatywnych należy uwzględnić wszystkie informacje zawarte w art. 23 tego rozporzą­ dzenia. Przy korekcie cen obowiązujących w przypadku niestan­ dardowej jakości w odniesieniu do przyjętego poziomu cen oferowanych dla cukru białego stosuje się premie lub obniżki, o których mowa w art. 26 ust. 1 lit. a) rozpo­

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

Artykuł 1 Ceny reprezentatywne i dodatkowe należności celne mające zastosowanie w ramach przywozu produktów, o których mowa w art. 36 rozporządzenia (WE) nr 951/2006, ustala się w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie 1 października 2010 r. wchodzi w życie z dniem

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 30 września 2010 r. W imieniu Komisji, z upoważnienia Przewodniczącego

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 178 z 1.7.2006, s. 24.

L 259/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.10.2010

ZAŁĄCZNIK Ceny reprezentatywne i dodatkowe należności celne przywozowe dla cukru białego, cukru surowego oraz produktów określonych kodem CN 1702 90 99 obowiązujące od dnia 1 października 2010 r.

(w EUR) Kod CN Kwota ceny reprezentatywnej za 100 kg netto produktu Kwota dodatkowej należności za 100 kg netto produktu

1701 11 10 (1) 1701 11 90 (1) 1701 12 10 (1) 1701 12 90 (1) 1701 91 00 (2) 1701 99 10 (2) 1701 99 90 (2) 1702 90 95 (3)

(1) Odnosi się do z 16.11.2007, (2) Odnosi się do (3) Odnosi się do

55,47 55,47 55,47 55,47 46,85 46,85 46,85 0,47

0,00 0,00 0,00 0,00 3,41 0,28 0,28 0,23

jakości standardowej określonej w pkt. III załącznika IV do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 299 s. 1). jakości standardowej określonej w pkt. II załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007. zawartości sacharozy wynoszącej 1 %.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 259 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L259 - 19 z 20101.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 września 2010 r. w sprawie bezcłowego przywozu towarów przeznaczonych do dystrybucji lub udostępnianych nieodpłatnie ofiarom powodzi, które wydarzyły się w maju 2010 r. w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 6624)

 • Dz. U. L259 - 10 z 20101.10.2010

  Decyzja Rady 2010/585/WPZiB z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wspierania działań Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i weryfikacji oraz w ramach wdrażania strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L259 - 7 z 20101.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 869/2010 z dnia 30 września 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 października 2010 r.

 • Dz. U. L259 - 5 z 20101.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 868/2010 z dnia 30 września 2010 r. ustalające reprezentatywne ceny oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do melasy w sektorze cukru obowiązujące od dnia 1 października 2010 r.

 • Dz. U. L259 - 1 z 20101.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 866/2010 z dnia 30 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.