Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 26 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 86/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 w zakresie definicji produktów rybołówstwa oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1010/2009 w zakresie wymiany informacji na temat inspekcji statków państw trzecich i mechanizmów administracyjnych dotyczących świadectw połowowych

Data ogłoszenia:2010-01-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 26 POZ 1

Strona 1 z 6
30.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 86/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 w zakresie definicji produktów rybołówstwa oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1010/2009 w zakresie wymiany informacji na temat inspekcji statków państw trzecich i mechanizmów administracyjnych dotyczących świadectw połowowych

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

i

Traktat

4 lit. c) i d) wymienionego rozporządzenia, informacje na temat inspekcji statków państw trzecich należy w formie elektronicznej przekazywać Komisji, która następnie udostępnia te informacje innym państwom członkow­ skim.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1005/2008 (1) z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, w szczególności jego art. 9 ust. 1, art. 12 ust. 5, art. 51 ust. 3 i art. 52,

(3)

W załączniku IX do rozporządzenia (WE) nr 1010/2009 należy umieścić wykaz mechanizmów administracyjnych, przy pomocy których wystawia się i zatwierdza świa­ dectwa połowowe, lub przekazuje je drogą elektroniczną, lub też zastępuje je elektronicznym systemem identyfiko­ walności zapewniającym taki sam poziom kontroli przez organy. W związku z uzgodnieniem nowych mecha­ nizmów administracyjnych dotyczących świadectw poło­ wowych należy uaktualnić przedmiotowy załącznik.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1005/2008 dotyczy produktów rybołówstwa w rozumieniu definicji podanej w art. 2 tego rozporządzenia. W załączniku I do tego rozporzą­ dzenia wymieniono produkty wyłączone z definicji produktów rybołówstwa. Wykaz ten może każdego roku podlegać przeglądowi a obecnie wymaga on zmian na podstawie nowych informacji zebranych w ramach współpracy administracyjnej z państwami trze­ cimi przewidzianej w art. 20 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE) nr 1005/2008 i (WE) nr 1010/2009.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Rybołów­ stwa i Akwakultury,

(2)

W rozporządzeniu (WE) nr 1010/2009 (2) z dnia 22 października 2009 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 ustanowiono, między innymi, poziomy refe­ rencyjne dla inspekcji w portach przeprowadzanych przez państwa członkowskie. Aby państwa członkowskie mogły osiągnąć poziomy referencyjne wyznaczone w art.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 1005/2008 Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1005/2008 zmienia się zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia.

(1) Dz.U. L 286 z 29.10.2008, s. 1. (2) Dz.U. L 280 z 27.10.2009, s. 5.

L 26/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.1.2010

Artykuł 2 Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 1010/2009 W rozporządzeniu (WE) nr 1010/2009 wprowadza się nastę­ pujące zmiany: (1) w art. 4 dodaje się akapit w brzmieniu: „W odniesieniu do ustępu pierwszego lit. c) i d) państwa członkowskie niezwłocznie informują Komisję o nazwie i banderze statku państwa trzeciego poddanego inspekcji oraz o dacie tej inspekcji. Komisja udostępnia te informacje pozostałym państwom członkowskim.”;

(2) załącznik IX zmienia się zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3 Wejście w życie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 26 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L26 - 36 z 201030.1.2010

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2009/867/WE z dnia 30 listopada 2009 r. przyznającej niektórym stronom zwolnienie z rozszerzenia na niektóre części rowerowe cła antydumpingowego na rowery pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej nałożonego rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2474/93, ostatnio utrzymanego i zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1095/2005, oraz znoszącej zawieszenie płatności cła antydumpingowego rozszerzonego na niektóre części rowerowe pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej, przyznane niektórym stronom na podstawie rozporządzenia (WE) nr 88/97 (  Dz.U. L 314 z 1.12.2009)

 • Dz. U. L26 - 31 z 201030.1.2010

  Umowa między Australią a Unią Europejską w sprawie bezpieczeństwa informacji niejawnych

 • Dz. U. L26 - 30 z 201030.1.2010

  Decyzja Rady 2010/53/WPZiB z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia Umowy między Australią a Unią Europejską w sprawie bezpieczeństwa informacji niejawnych

 • Dz. U. L26 - 26 z 201030.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 27 stycznia 2010 r. dotycząca wkładu finansowego Unii do programu zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnych we francuskich departamentach zamorskich na rok 2010 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 320)

 • Dz. U. L26 - 24 z 201030.1.2010

  Decyzja Sekretarzy Generalnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, Sekretarza Trybunału Sprawiedliwości, Sekretarzy Generalnych Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów oraz przedstawiciela Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 19 stycznia 2010 r. zmieniająca decyzję 2002/621/WE w sprawie organizacji i działania Urzędu Doboru Kadr Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L26 - 22 z 201030.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany wykazu A w załączniku 2 do wspólnych instrukcji konsularnych dla misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych dotyczących wiz w zakresie obowiązku wizowego dla posiadaczy saudyjskich paszportów dyplomatycznych

 • Dz. U. L26 - 19 z 201030.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 88/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lutego 2010 r.

 • Dz. U. L26 - 17 z 201030.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 87/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.