Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 26 POZ 22

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany wykazu A w załączniku 2 do wspólnych instrukcji konsularnych dla misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych dotyczących wiz w zakresie obowiązku wizowego dla posiadaczy saudyjskich paszportów dyplomatycznych

Data ogłoszenia:2010-01-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 26 POZ 22

L 26/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.1.2010

DECYZJE

DECYZJA RADY z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany wykazu A w załączniku 2 do wspólnych instrukcji konsularnych dla misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych dotyczących wiz w zakresie obowiązku wizowego dla posiadaczy saudyjskich paszportów dyplomatycznych (2010/50/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 789/2001 z dnia 24 kwietnia 2001 r. zastrzegające dla Rady uprawnienia wyko­ nawcze w odniesieniu do niektórych szczegółowych przepisów i procedur praktycznych rozpatrywania wniosków wizowych (1), w szczególności jego art. 1 ust. 1,

(5)

z decyzją Rady 2002/192/WE z dnia 28 lutego 2002 r. dotyczącą wniosku Irlandii o zastosowanie wobec niej niektórych przepisów dorobku Schengen (4); Irlandia nie uczestniczy zatem w przyjęciu niniejszej decyzji, nie jest nią związana ani jej nie stosuje.

uwzględniając inicjatywę Republiki Francuskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wykaz A w załączniku 2 do wspólnych instrukcji konsu­ larnych (2) jest wykazem państw, których obywatele będący posiadaczami paszportów dyplomatycznych, urzędowych lub służbowych nie podlegają obowiązkowi wizowemu w jednym lub więcej z państw Schengen, podczas gdy obywatele będący posiadaczami paszportów zwykłych podlegają temu obowiązkowi.

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii, który jest załączony do Traktatu o Unii Europej­ skiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji, nie jest nią związana ani jej nie stosuje. Niniejsza decyzja uzupełnia przepisy dorobku Schengen, dlatego zgodnie z art. 4 wyżej wspomnianego protokołu Dania zdecyduje w terminie sześciu miesięcy od podjęcia przez Radę decyzji w sprawie niniejszej decyzji, czy przeniesie niniejszą decyzję do swojego prawa krajowego.

(6)

(2)

Francja chciałaby zwolnić z obowiązku wizowego posia­ daczy saudyjskich paszportów dyplomatycznych. Należy zatem odpowiednio zmienić wspólne instrukcje konsu­ larne.

W odniesieniu do Islandii i Norwegii niniejsza decyzja rozwija – w rozumieniu Umowy zawartej przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącej włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (5) – przepisy dorobku Schengen, które wchodzą w zakres art. 1 pkt B decyzji Rady 1999/437/WE z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie niektó­ rych warunków stosowania tej umowy (6).

(3)

Niniejsza decyzja rozwija przepisy dorobku Schengen, które nie mają zastosowania do Zjednoczonego Króle­ stwa zgodnie z decyzją Rady 2000/365/WE z dnia 29 maja 2000 r. dotyczącą wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowanie wobec niego niektórych przepisów dorobku Schengen (3); Zjednoczone Królestwo nie uczest­ niczy zatem w przyjęciu niniejszej decyzji, nie jest nią związane ani jej nie stosuje.

(7)

(4)

Niniejsza decyzja rozwija przepisy dorobku Schengen, które nie mają zastosowania do Irlandii zgodnie

W odniesieniu do Szwajcarii niniejsza decyzja rozwija – w rozumieniu Umowy między Unią Europejską, Wspól­ notą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (7) – przepisy dorobku Schengen, które wchodzą w zakres art. 1 pkt B decyzji 1999/437/WE, w związku z art. 3 decyzji Rady 2008/146/WE (8) w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej tej umowy.

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L 64 z 7.3.2002, s. 20. 176 z 10.7.1999, s. 36. 176 z 10.7.1999, s. 31. 53 z 27.2.2008, s. 52. 53 z 27.2.2008, s. 1.

(1) Dz.U. L 116 z 26.4.2001, s. 2. (2) Dz.U. C 326 z 22.12.2005, s. 1. (3) Dz.U. L 131 z 1.6.2000, s. 43.

(4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 )

30.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/23

(8)

W odniesieniu do Liechtensteinu niniejsza decyzja rozwija – w rozumieniu Protokołu podpisanego między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Euro­ pejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen – przepisy dorobku Schengen, które wchodzą w zakres art. 1 pkt B decyzji 1999/437/WE, w związku z art. 3 decyzji Rady 2008/261/WE (1) w sprawie podpi­ sania w imieniu Wspólnoty Europejskiej i tymczasowego stosowania niektórych postanowień tego protokołu.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W wykazie A w załączniku 2 do wspólnych instrukcji konsu­ larnych, w kolumnie „FR” w rzędzie „Arabia Saudyjska” dodaje się literę „D”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2010 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich zgodnie z Traktatami.

(9)

Niniejsza decyzja stanowi akt oparty na dorobku Schengen lub w inny sposób z nim związany w rozumieniu art. 3 ust. 2 Aktu przystąpienia z 2003 roku.

Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 stycznia 2010 r.

(10)

Niniejsza decyzja stanowi akt oparty na dorobku Schengen lub w inny sposób z nim związany w rozumieniu art. 4 ust. 2 Aktu przystąpienia z 2005 roku,

W imieniu Rady

M. Á. MORATINOS

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 83 z 26.3.2008, s. 3.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 26 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L26 - 36 z 201030.1.2010

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2009/867/WE z dnia 30 listopada 2009 r. przyznającej niektórym stronom zwolnienie z rozszerzenia na niektóre części rowerowe cła antydumpingowego na rowery pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej nałożonego rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2474/93, ostatnio utrzymanego i zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1095/2005, oraz znoszącej zawieszenie płatności cła antydumpingowego rozszerzonego na niektóre części rowerowe pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej, przyznane niektórym stronom na podstawie rozporządzenia (WE) nr 88/97 (  Dz.U. L 314 z 1.12.2009)

 • Dz. U. L26 - 31 z 201030.1.2010

  Umowa między Australią a Unią Europejską w sprawie bezpieczeństwa informacji niejawnych

 • Dz. U. L26 - 30 z 201030.1.2010

  Decyzja Rady 2010/53/WPZiB z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia Umowy między Australią a Unią Europejską w sprawie bezpieczeństwa informacji niejawnych

 • Dz. U. L26 - 26 z 201030.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 27 stycznia 2010 r. dotycząca wkładu finansowego Unii do programu zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnych we francuskich departamentach zamorskich na rok 2010 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 320)

 • Dz. U. L26 - 24 z 201030.1.2010

  Decyzja Sekretarzy Generalnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, Sekretarza Trybunału Sprawiedliwości, Sekretarzy Generalnych Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów oraz przedstawiciela Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 19 stycznia 2010 r. zmieniająca decyzję 2002/621/WE w sprawie organizacji i działania Urzędu Doboru Kadr Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L26 - 19 z 201030.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 88/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lutego 2010 r.

 • Dz. U. L26 - 17 z 201030.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 87/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L26 - 1 z 201030.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 86/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 w zakresie definicji produktów rybołówstwa oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1010/2009 w zakresie wymiany informacji na temat inspekcji statków państw trzecich i mechanizmów administracyjnych dotyczących świadectw połowowych

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.