Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 26 POZ 24

Tytuł:

Decyzja Sekretarzy Generalnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, Sekretarza Trybunału Sprawiedliwości, Sekretarzy Generalnych Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów oraz przedstawiciela Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 19 stycznia 2010 r. zmieniająca decyzję 2002/621/WE w sprawie organizacji i działania Urzędu Doboru Kadr Wspólnot Europejskich

Data ogłoszenia:2010-01-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 26 POZ 24

L 26/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.1.2010

DECYZJA SEKRETARZY GENERALNYCH PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI, SEKRETARZA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI, SEKRETARZY GENERALNYCH TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNOSPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW ORAZ PRZEDSTAWICIELA EUROPEJSKIEGO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH z dnia 19 stycznia 2010 r. zmieniająca decyzję 2002/621/WE w sprawie organizacji i działania Urzędu Doboru Kadr Wspólnot Europejskich (2010/51/UE)

SEKRETARZE GENERALNI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY UNII EUROPEJSKIEJ, KOMISJI EUROPEJSKIEJ, SEKRETARZ TRYBU­ NAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ, SEKRETARZE GENE­ RALNI TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO, EUROPEJSKIEGO KOMI­ TETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO, KOMITETU REGIONÓW ORAZ PRZEDSTAWICIEL EUROPEJSKIEGO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH, (3)

charakter tych zadań – przedłużenie tych umów na czas nieokreślony pozwoli Urzędowi zatrzymać doświadczo­ nych pracowników, zdolnych zagwarantować ciągłość i skuteczność wykonywanych zadań.

uwzględniając Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, ustanowione rozporządzeniem Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (1),

(4)

Zatrudnienie pracowników kontraktowych nie prze­ kroczy pułapów określonych w art. 3a ust. 2 warunków zatrudnienia innych pracowników.

uwzględniając decyzję 2002/620/WE Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obra­ chunkowego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 25 lipca 2002 r. ustanawiającą Urząd Doboru Kadr Wspólnot Europejskich (2), w szczególności jej art. 5,

Zatrudnianie pracowników kontraktowych odbędzie się w ramach środków dostępnych w rocznym budżecie Urzędu, przedkładanym do zatwierdzenia zarządowi EPSO, w którym reprezentowane są wszystkie instytucje Unii Europejskiej i w którym przedstawiciel Europej­ skiego Inspektora Ochrony Danych i przedstawiciele personelu uczestniczą w charakterze obserwatorów,

po konsultacjach z Komitetem ds. Regulaminu Pracowniczego,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

a także mając na uwadze, co następuje:

Artykuł 1 W art. 7 decyzji 2002/621/WE Sekretarzy Generalnych Parla­ mentu Europejskiego, Rady i Komisji, Sekretarza Trybunału Sprawiedliwości, Sekretarzy Generalnych Trybunału Obrachun­ kowego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów oraz przedstawiciela Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie organizacji i działania Urzędu Doboru Kadr Wspólnot Europejskich (4) wprowadza się ust. 4a w brzmieniu:

(1)

Artykuł 7 (mianowanie personelu) decyzji w sprawie organizacji i działania Urzędu Doboru Kadr Wspólnot Europejskich, przyjętej dnia 25 lipca 2002 r., nie prze­ widuje możliwości zatrudnienia pracowników kontrakto­ wych zgodnie z art. 3a ust. 1 lit. c) warunków zatrud­ nienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, ze względu na fakt, iż przepisy te zostały przyjęte później niż przedmiotowa decyzja, rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 723/2004 (3).

(2)

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że należy dopu­ ścić przedłużanie na okres nieokreślony umów o pracę z pracownikami kontraktowymi w przypadkach, gdy jest to uzasadnione interesem służby, a zwłaszcza jeśli – ze względu na okres, przez jaki zadania są wykonywane lub

(1) Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1. (2) Dz.U. L 197 z 26.7.2002, s. 53. (3) Dz.U. L 124 z 27.4.2004, s. 1.

„4a. Urząd może zatrudniać pracowników kontraktowych zgodnie z art. 3a ust. 1 lit. c) Warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich do realizacji zadań wykonywanych pod nadzorem urzędników lub pracowników zatrudnionych na czas określony. Zatrudnianie pracowników kontraktowych odbywa się w ramach środków dostępnych w rocznym budżecie Urzędu, na podstawie uprzednio przy­ jętego przez zarząd EPSO preliminarza dochodów i wydatków.”.

(4) Dz.U. L 197 z 26.7.2002, s. 56.

30.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/25

Artykuł 2 Data wejścia w życie Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

Klaus WELLE

W imieniu Rady

Pierre DE BOISSIEU

Sekretarz Generalny W imieniu Komisji

Catherine DAY

Sekretarz Generalny W imieniu Trybunału Sprawiedliwości

Roger GRASS

Sekretarz Generalny W imieniu Trybunału Obrachunkowego

Eduardo RUIZ GARCÍA

Sekretarz W imieniu Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Martin WESTLAKE

Sekretarz Generalny W imieniu Komitetu Regionów

Gerhard STAHL

Sekretarz Generalny W imieniu Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

Ian HARDEN

Sekretarz Generalny

Sekretarz Generalny

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 26 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L26 - 36 z 201030.1.2010

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2009/867/WE z dnia 30 listopada 2009 r. przyznającej niektórym stronom zwolnienie z rozszerzenia na niektóre części rowerowe cła antydumpingowego na rowery pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej nałożonego rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2474/93, ostatnio utrzymanego i zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1095/2005, oraz znoszącej zawieszenie płatności cła antydumpingowego rozszerzonego na niektóre części rowerowe pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej, przyznane niektórym stronom na podstawie rozporządzenia (WE) nr 88/97 (  Dz.U. L 314 z 1.12.2009)

 • Dz. U. L26 - 31 z 201030.1.2010

  Umowa między Australią a Unią Europejską w sprawie bezpieczeństwa informacji niejawnych

 • Dz. U. L26 - 30 z 201030.1.2010

  Decyzja Rady 2010/53/WPZiB z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia Umowy między Australią a Unią Europejską w sprawie bezpieczeństwa informacji niejawnych

 • Dz. U. L26 - 26 z 201030.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 27 stycznia 2010 r. dotycząca wkładu finansowego Unii do programu zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnych we francuskich departamentach zamorskich na rok 2010 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 320)

 • Dz. U. L26 - 22 z 201030.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany wykazu A w załączniku 2 do wspólnych instrukcji konsularnych dla misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych dotyczących wiz w zakresie obowiązku wizowego dla posiadaczy saudyjskich paszportów dyplomatycznych

 • Dz. U. L26 - 19 z 201030.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 88/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lutego 2010 r.

 • Dz. U. L26 - 17 z 201030.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 87/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L26 - 1 z 201030.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 86/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 w zakresie definicji produktów rybołówstwa oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1010/2009 w zakresie wymiany informacji na temat inspekcji statków państw trzecich i mechanizmów administracyjnych dotyczących świadectw połowowych

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.