Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 26 POZ 26

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 27 stycznia 2010 r. dotycząca wkładu finansowego Unii do programu zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnych we francuskich departamentach zamorskich na rok 2010 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 320)

Data ogłoszenia:2010-01-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 26 POZ 26

Strona 1 z 2
L 26/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.1.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 27 stycznia 2010 r. dotycząca wkładu finansowego Unii do programu zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnych we francuskich departamentach zamorskich na rok 2010 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 320)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)

(2010/52/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych Unii Europejskiej (1), w szczególności jego art. 17 ust. 3 akapit pierwszy zdanie pierwsze, a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Zgodnie z art. 75 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozpo­ rządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (4) oraz art. 90 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogól­ nego Wspólnot Europejskich (5) zaciągnięcie zobowiązań z budżetu Unii jest poprzedzane decyzją w sprawie finansowania przyjętą przez instytucję lub organ, któremu przekazano uprawnienia, i określającą istotne składniki działania powodujące wydatki. Niniejsza decyzja stanowi decyzję w sprawie finanso­ wania dotyczącą wydatków wymienionych we wnioskach o współfinansowanie złożonych przez państwa człon­ kowskie. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

W decyzji Komisji 2007/609/WE z dnia 10 września 2007 r. w sprawie określenia środków kwalifikujących się do finansowania przez Wspólnotę w ramach programów zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnych we francuskich departa­ mentach zamorskich oraz na Azorach i Maderze (2) okre­ ślono środki kwalifikujące się do otrzymania wkładu finansowego Unii w ramach programów zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślin­ nych we francuskich departamentach zamorskich oraz na Azorach i Maderze.

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Zatwierdza się wkład finansowy Unii do urzędowego programu zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnych we francuskich departamentach zamorskich na 2010 r., przedstawionego w części A załącznika. Wkład finansowy jest ograniczony do maksymalnej wysokości 60 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych, przedstawio­ nych w części B załącznika, przy czym maksymalna kwota wynosi 240 000 EUR (bez VAT). Artykuł 2

(2)

Władze Francji przedłożyły Komisji program na rok 2010 określający środki w zakresie ochrony zdrowia roślin we francuskich departamentach zamorskich. Program ten określa cele do osiągnięcia, spodziewane wyniki, środki, które zostaną podjęte, ich czas trwania i koszt w celu ewentualnego otrzymania wkładu finan­ sowego Unii. Środki określone w tym programie speł­ niają wymogi decyzji 2007/609/WE. Komisja uznaje zatem, że spełniono wymogi art. 17 ust. 1 rozporzą­ dzenia (WE) nr 247/2006. Zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (3) wkłady finan­ sowe Unii na rzecz środków w zakresie ochrony zdrowia roślin mają być finansowane z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji. Dla celów kontroli finansowej tych środków zastosowanie mają art. 9, 36 i 37 wspom­ nianego rozporządzenia.

(3)

1. Zaliczka w wysokości 100 000 EUR zostanie wypłacona w terminie 60 dni od otrzymania przedłożonego przez Francję wniosku o płatność. 2. Pozostała kwota wkładu finansowego podlega wypłacie pod warunkiem przedstawienia Komisji końcowego sprawo­ zdania z realizacji programu w formie elektronicznej do dnia 15 marca 2011 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 26 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L26 - 36 z 201030.1.2010

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2009/867/WE z dnia 30 listopada 2009 r. przyznającej niektórym stronom zwolnienie z rozszerzenia na niektóre części rowerowe cła antydumpingowego na rowery pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej nałożonego rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2474/93, ostatnio utrzymanego i zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1095/2005, oraz znoszącej zawieszenie płatności cła antydumpingowego rozszerzonego na niektóre części rowerowe pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej, przyznane niektórym stronom na podstawie rozporządzenia (WE) nr 88/97 (  Dz.U. L 314 z 1.12.2009)

 • Dz. U. L26 - 31 z 201030.1.2010

  Umowa między Australią a Unią Europejską w sprawie bezpieczeństwa informacji niejawnych

 • Dz. U. L26 - 30 z 201030.1.2010

  Decyzja Rady 2010/53/WPZiB z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia Umowy między Australią a Unią Europejską w sprawie bezpieczeństwa informacji niejawnych

 • Dz. U. L26 - 24 z 201030.1.2010

  Decyzja Sekretarzy Generalnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, Sekretarza Trybunału Sprawiedliwości, Sekretarzy Generalnych Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów oraz przedstawiciela Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 19 stycznia 2010 r. zmieniająca decyzję 2002/621/WE w sprawie organizacji i działania Urzędu Doboru Kadr Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L26 - 22 z 201030.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany wykazu A w załączniku 2 do wspólnych instrukcji konsularnych dla misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych dotyczących wiz w zakresie obowiązku wizowego dla posiadaczy saudyjskich paszportów dyplomatycznych

 • Dz. U. L26 - 19 z 201030.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 88/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lutego 2010 r.

 • Dz. U. L26 - 17 z 201030.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 87/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L26 - 1 z 201030.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 86/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 w zakresie definicji produktów rybołówstwa oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1010/2009 w zakresie wymiany informacji na temat inspekcji statków państw trzecich i mechanizmów administracyjnych dotyczących świadectw połowowych

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.