Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 260 POZ 10

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zmiany oraz przedłużenia okresu obowiązywania decyzji 2007/641/WE kończącej konsultacje z Republiką Wysp Fidżi na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-WE i art. 37 instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwoju

Data ogłoszenia:2010-10-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 260 POZ 10

Strona 1 z 5
L 260/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.10.2010

DECYZJA RADY z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zmiany oraz przedłużenia okresu obowiązywania decyzji 2007/641/WE kończącej konsultacje z Republiką Wysp Fidżi na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-WE i art. 37 instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwoju (2010/589/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 217, uwzględniając Umowę o partnerstwie pomiędzy członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. (1) i zmienioną w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r. (2) (zwaną dalej „Umową o partnerstwie AKP-UE”), a w szczególności jej art. 96, uwzględniając Umowę wewnętrzną między przedstawicielami rządów państw członkowskich zebranymi w Radzie w sprawie przyjęcia środków i ustanowienia procedur w celu wykonania umowy o partnerstwie AKP-WE (3), a w szczególności jej art. 3, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiające instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju (4) (zwane dalej „instrumentem finansowania współpracy na rzecz rozwoju”), a w szczególności jego art. 37, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (3)

w zakresie zasadniczych elementów Umowy o partnerstwie AKP-UE i instrumentu współpracy na rzecz rozwoju, a ponadto nastąpiły ostatnio bardzo nega­ tywne wydarzenia w dziedzinach, których dotyczą niektóre z tych zobowiązań. Okres obowiązywania środków przewidzianych w decyzji 2007/641/WE upływa w dniu 1 października 2010 r. Należy go przedłużyć oraz odpowiednio zaktualizować treść właściwych środków, Artykuł 1 W decyzji 2007/641/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 3 akapit drugi otrzymuje brzmienie: „Niniejsza decyzja wygasa dnia 31 marca 2011 r. Podlega ona regularnemu przeglądowi co najmniej co sześć miesięcy.”; 2) załącznik zastępuje się tekstem załączonym do niniejszej decyzji. Artykuł 2 List zawarty w załączniku do niniejszej decyzji skierowany jest do Republiki Wysp Fidżi. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Decyzja Rady 2007/641/WE (5) kończąca konsultacje z Republiką Wysp Fidżi na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-UE i art. 37 instrumentu finanso­ wania współpracy na rzecz rozwoju została przyjęta w celu wdrożenia odpowiednich środków w związku z naruszeniem zasadniczych elementów, o których mowa w art. 9 Umowy o partnerstwie AKP-UE, oraz wartości, o których mowa w art. 3 instrumentu współ­ pracy na rzecz rozwoju. Środki te zostały przedłużone na mocy decyzji Rady 2009/735/WE (6), a następnie na mocy decyzji Rady 2010/208/UE (7), ponieważ Republika Wysp Fidżi nie zrealizowała jeszcze wielu ważnych zobowiązań

Sporządzono w Brukseli dnia 27 września 2010 r. W imieniu Rady

K. PEETERS

(2)

Przewodniczący

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 )

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L L L L L L L

317 z 15.12.2000, s. 3. 287 z 28.10.2005, s. 4. 317 z 15.12.2000, s. 376. 378 z 27.12.2006, s. 41. 260 z 5.10.2007, s. 15. 262 z 6.10.2009, s. 43. 89 z 9.4.2010, s. 7.

2.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 260/11

ZAŁĄCZNIK PROJEKT PISMA Jego Ekscelencja Ratu Epeli NAILATIKAU Prezydent Republiki Wysp Fidżi Suva Republika Wysp Fidżi Szanowny Panie Prezydencie! Unia Europejska (UE) przykłada wielką wagę do postanowień art. 9 Umowy o partnerstwie AKP-UE i art. 3 instrumentu współpracy na rzecz rozwoju. Partnerstwo AKP-UE opiera się na przestrzeganiu praw człowieka, zasad demokratycznych i praworządności, które są zasadniczymi elementami Umowy o partnerstwie AKP-UE i stanowią podstawę naszych stosunków.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 260 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L260 - 22 z 20102.10.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 987/2008 z dnia 8 października 2008 r. zmieniającego załączniki IV i V do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (  Dz.U. L 268 z 9.10.2008)

 • Dz. U. L260 - 21 z 20102.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 1 października 2010 r. upoważniająca laboratorium w Rosji do prowadzenia testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepionek przeciwko wściekliźnie (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 6684) (1)

 • Dz. U. L260 - 20 z 20102.10.2010

  Decyzja Rady z dnia 27 września 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów jednego członka i pięciu zastępców członków z Danii

 • Dz. U. L260 - 18 z 20102.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 871/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L260 - 16 z 20102.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 870/2010 z dnia 1 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L260 - 6 z 20102.10.2010

  Decyzja Rady z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zakończenia procedury konsultacji z Republiką Nigru na mocy art. 96 zmienionej Umowy o partnerstwie AKP-UE

 • Dz. U. L260 - 2 z 20102.10.2010

  Umowa między Unią Europejską a Czarnogórą w sprawie procedur bezpieczeństwa na potrzeby wymiany i ochrony informacji niejawnych

 • Dz. U. L260 - 1 z 20102.10.2010

  Decyzja Rady 2010/587/WPZiB z dnia 14 czerwca 2010 r. dotycząca podpisania i zawarcia Umowy między Unią Europejską a Czarnogórą w sprawie procedur bezpieczeństwa na potrzeby wymiany i ochrony informacji niejawnych

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.