Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 260 POZ 2

Tytuł:

Umowa między Unią Europejską a Czarnogórą w sprawie procedur bezpieczeństwa na potrzeby wymiany i ochrony informacji niejawnych

Data ogłoszenia:2010-10-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 260 POZ 2

Strona 1 z 3
L 260/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.10.2010

TŁUMACZENIE

UMOWA między Unią Europejską a Czarnogórą w sprawie procedur bezpieczeństwa na potrzeby wymiany i ochrony informacji niejawnych

UNIA EUROPEJSKA, zwana dalej „UE”, oraz CZARNOGÓRA, zwane dalej „Stronami”, ZWAŻYWSZY, że Strony łączy cel wzmocnienia swojego bezpieczeństwa na wszystkie sposoby; ZWAŻYWSZY, że Strony zgadzają się, że należy rozwinąć konsultacje i współpracę między nimi w kwestiach związa­ nych z bezpieczeństwem, stanowiących przedmiot ich wspólnego zainteresowania; ZWAŻYWSZY, że w tym kontekście istnieje zatem stała potrzeba wymiany informacji niejawnych między Stronami; UZNAJĄC, że pełne i efektywne konsultacje i współpraca mogą wymagać dostępu do informacji niejawnych i związanych z nimi materiałów oraz ich wymiany między Stronami; ŚWIADOME, że taki dostęp do informacji niejawnych i związanych z nimi materiałów oraz ich wymiana wymagają podjęcia odpowiednich środków bezpieczeństwa, UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 1. Przedmiotem niniejszej umowy są procedury bezpieczeń­ stwa na potrzeby wymiany i ochrony informacji niejawnych lub materiałów w jakiejkolwiek formie i z jakiejkolwiek dziedziny przekazywanych przez Strony lub wymienianych między Stro­ nami w celu realizacji cel wzmocnienia bezpieczeństwa każdej ze Stron na wszystkie sposoby. 2. Każda ze Stron chroni informacje niejawne otrzymane od drugiej Strony przed nieuprawnionym ujawnieniem, zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszej umowie oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawodawczymi i wykonawczymi Stron. Artykuł 2 Do celów niniejszej umowy „informacje niejawne” oznaczają wszelkie informacje lub materiały w jakiejkolwiek formie, które: a) przez którąkolwiek ze Stron są określone jako wymagające ochrony, gdyż ich nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować różnego stopnia szkodę lub naruszenie inte­ resów Czarnogóry lub UE lub jednego państwa członkow­ skiego lub większej ich liczby; oraz b) mają nadaną klauzulę tajności. Artykuł 3 Instytucje i podmioty UE, do których ma zastosowanie niniejsza umowa to: Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej („Rada”), Sekretariat Generalny Rady, Wysoki Przedstawiciel Unii do

Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, Komisja Euro­ pejska i Europejska Służba Działań Zewnętrznych („ESDZ”). Do celów niniejszej umowy instytucje te i podmioty są nazywane „UE”. Artykuł 4 W celu zapewnienia równoważnego poziomu ochrony infor­ macji niejawnych przekazywanych lub wymienianych na mocy niniejszej umowy, każda ze Stron oraz instytucji i podmiotów UE, o których mowa w art. 3, zapewnia ustanowienie systemu bezpieczeństwa i środków bezpieczeństwa opartych na podsta­ wowych zasadach bezpieczeństwa i minimalnych normach bezpieczeństwa określonych w ich przepisach ustawodawczych lub wykonawczych i odzwierciedlonych w uzgodnieniach doty­ czących bezpieczeństwa, jakie mają zostać dokonane zgodnie z art. 12. Artykuł 5 Każda ze Stron, instytucji i podmiotów UE, o których mowa w art. 3: a) chroni informacje niejawne przekazywane lub wymieniane z drugą Stroną na mocy niniejszej umowy w sposób co najmniej równoważny do poziomu ochrony udzielanego im przez Stronę przekazującą; b) zapewnia, aby informacje niejawne przekazywane lub wymieniane na mocy niniejszej umowy zachowały ozna­ czenie klauzuli tajności nadane tym informacjom przez Stronę przekazującą; klauzul tych nie obniża się ani nie znosi bez uprzedniej pisemnej zgody Strony przekazującej. Strona otrzymująca chroni informacje niejawne zgodnie z postanowieniami zawartymi w jej własnych przepisach dotyczących bezpieczeństwa informacji lub materiałów opat­ rzonych równoważną klauzulą tajności zgodnie z art. 7;

2.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 260/3

c) nie wykorzystuje takich informacji niejawnych do celów innych niż ustalone przez wytwórcę lub innych niż te, do których informacje przekazano lub wymieniono; d) nie ujawnia takich informacji niejawnych stronom trzecim ani żadnej instytucji lub podmiotowi UE niewymienionym w art. 3, bez uprzedniej pisemnej zgody Strony przekazu­ jącej; e) nie zezwala na dostęp do informacji niejawnych osobom fizycznym, chyba że spełniają one zasadę ograniczonego dostępu oraz zostały odpowiednio sprawdzone i upoważnione przez odpowiednią Stronę; f) zapewnia bezpieczeństwo miejsca, gdzie przechowywane są informacje niejawne przekazywane przez drugą Stronę; oraz g) zapewnia, aby wszystkie osoby fizyczne mające dostęp do informacji niejawnych zostały poinformowane o swoim obowiązku ochrony tych informacji zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawodawczymi i wykonawczymi.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 260 POZ 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L260 - 22 z 20102.10.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 987/2008 z dnia 8 października 2008 r. zmieniającego załączniki IV i V do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (  Dz.U. L 268 z 9.10.2008)

 • Dz. U. L260 - 21 z 20102.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 1 października 2010 r. upoważniająca laboratorium w Rosji do prowadzenia testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepionek przeciwko wściekliźnie (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 6684) (1)

 • Dz. U. L260 - 20 z 20102.10.2010

  Decyzja Rady z dnia 27 września 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów jednego członka i pięciu zastępców członków z Danii

 • Dz. U. L260 - 18 z 20102.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 871/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L260 - 16 z 20102.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 870/2010 z dnia 1 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L260 - 10 z 20102.10.2010

  Decyzja Rady z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zmiany oraz przedłużenia okresu obowiązywania decyzji 2007/641/WE kończącej konsultacje z Republiką Wysp Fidżi na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-WE i art. 37 instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwoju

 • Dz. U. L260 - 6 z 20102.10.2010

  Decyzja Rady z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zakończenia procedury konsultacji z Republiką Nigru na mocy art. 96 zmienionej Umowy o partnerstwie AKP-UE

 • Dz. U. L260 - 1 z 20102.10.2010

  Decyzja Rady 2010/587/WPZiB z dnia 14 czerwca 2010 r. dotycząca podpisania i zawarcia Umowy między Unią Europejską a Czarnogórą w sprawie procedur bezpieczeństwa na potrzeby wymiany i ochrony informacji niejawnych

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.