Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 260 POZ 21

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 1 października 2010 r. upoważniająca laboratorium w Rosji do prowadzenia testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepionek przeciwko wściekliźnie (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 6684) (1)

Data ogłoszenia:2010-10-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 260 POZ 21

2.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 260/21

DECYZJA KOMISJI z dnia 1 października 2010 r. upoważniająca laboratorium w Rosji do prowadzenia testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepionek przeciwko wściekliźnie (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 6684)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/591/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając decyzję Rady 2000/258/WE z dnia 20 marca 2000 r. określającą specjalny instytut odpowiedzialny za usta­ nawianie kryteriów niezbędnych do standaryzacji testów serolo­ gicznych w monitorowaniu skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie (1), w szczególności jej art. 3 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6)

ności szczepionek przeciwko wściekliźnie u psów, kotów i fretek. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Następujące laboratorium zostaje upoważnione do prowadzenia testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szcze­ pionek przeciwko wściekliźnie u psów, kotów i fretek, jak okre­ ślono w art. 3 ust. 2 decyzji 2000/258/WE: „Federal Centre for Animal Health (FGI »ARRIAH«), 600901 Vladimir, Urjvets, Russia”. Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 15 października 2010 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

W decyzji 2000/258/WE wyznaczono laboratorium Agence franćaise de sécurité sanitaire des aliments de Nancy („AFSSA, Nancy”) jako specjalny instytut odpowiedzialny za ustanawianie kryteriów niezbędnych do standaryzacji testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepionek przeciwko wściekliźnie. W decyzji tej okre­ ślono również obowiązki tego laboratorium. W szczególności AFSSA, Nancy ma oceniać laboratoria w państwach członkowskich i w państwach trzecich w celu przyznania im upoważnień do prowadzenia testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepionek przeciwko wściekliźnie. Właściwy organ w Rosji złożył wniosek o zatwierdzenie jednego z laboratoriów w tym państwie trzecim w celu prowadzenia przedmiotowych testów serologicznych. AFSSA, Nancy poddało ocenie to laboratorium i dnia 19 lutego 2010 r. przedstawiło Komisji sprawozdanie z oceny, której wynik był pozytywny. Laboratorium to należy zatem upoważnić do prowa­ dzenia testów serologicznych w monitorowaniu skutecz­

(2)

(3)

(4)

Sporządzono w Brukseli dnia 1 października 2010 r. W imieniu Komisji

John DALLI

(5)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 79 z 30.3.2000, s. 40.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 260 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L260 - 22 z 20102.10.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 987/2008 z dnia 8 października 2008 r. zmieniającego załączniki IV i V do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (  Dz.U. L 268 z 9.10.2008)

 • Dz. U. L260 - 20 z 20102.10.2010

  Decyzja Rady z dnia 27 września 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów jednego członka i pięciu zastępców członków z Danii

 • Dz. U. L260 - 18 z 20102.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 871/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L260 - 16 z 20102.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 870/2010 z dnia 1 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L260 - 10 z 20102.10.2010

  Decyzja Rady z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zmiany oraz przedłużenia okresu obowiązywania decyzji 2007/641/WE kończącej konsultacje z Republiką Wysp Fidżi na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-WE i art. 37 instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwoju

 • Dz. U. L260 - 6 z 20102.10.2010

  Decyzja Rady z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zakończenia procedury konsultacji z Republiką Nigru na mocy art. 96 zmienionej Umowy o partnerstwie AKP-UE

 • Dz. U. L260 - 2 z 20102.10.2010

  Umowa między Unią Europejską a Czarnogórą w sprawie procedur bezpieczeństwa na potrzeby wymiany i ochrony informacji niejawnych

 • Dz. U. L260 - 1 z 20102.10.2010

  Decyzja Rady 2010/587/WPZiB z dnia 14 czerwca 2010 r. dotycząca podpisania i zawarcia Umowy między Unią Europejską a Czarnogórą w sprawie procedur bezpieczeństwa na potrzeby wymiany i ochrony informacji niejawnych

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.