Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 260 POZ 6

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zakończenia procedury konsultacji z Republiką Nigru na mocy art. 96 zmienionej Umowy o partnerstwie AKP-UE

Data ogłoszenia:2010-10-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 260 POZ 6

Strona 1 z 3
L 260/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.10.2010

DECYZJA RADY z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zakończenia procedury konsultacji z Republiką Nigru na mocy art. 96 zmienionej Umowy o partnerstwie AKP-UE (2010/588/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 217, uwzględniając Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku z jednej strony a Wspólnotą Europejską z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. (1) i zmienioną w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r. (2) (zwaną dalej „Umową o partnerstwie AKP-UE”), w szczególności jej art. 96, uwzględniając Umowę wewnętrzną między przedstawicielami rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie przyjęcia środków i ustanowienia procedur w celu wykonania Umowy o Partnerstwie AKP-WE (3), w szczególności jej art. 3, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

ostatniej tury konsultacji przedstawiciele tymczasowego rządu Nigru przedstawili zadowalające propozycje i zobowiązania,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Konsultacje podjęte z Republiką Nigru na podstawie art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-UE zostają zakończone. Artykuł 2 Środki określone w załączonym piśmie przyjmuje się niniej­ szym jako właściwe środki na mocy art. 96 ust. 2 lit. c) Umowy o partnerstwie AKP-UE. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Niniejsza decyzja pozostaje w mocy przez okres dwunastu miesięcy. Jest ona poddawana regularnemu przeglądowi, przy­ najmniej co 6 miesięcy, w oparciu o misje obserwacyjne Unii.

Zasadnicze elementy, o których mowa w art. 9 Umowy o partnerstwie AKP-UE, zostały naruszone. Zgodnie z art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-UE w dniu 8 grudnia 2009 r. i 26 maja 2010 r. rozpoczęto konsul­ tacje z Republiką Nigru w obecności przedstawicieli grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP). Podczas

Sporządzono w Brukseli dnia 27 września 2010 r. W imieniu Rady

K. PEETERS

(2)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, s. 3. (2) Dz.U. L 287 z 28.10.2005, s. 4. (3) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, s. 376.

2.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 260/7

ZAŁĄCZNIK PROJEKT PISMA Do Przewodniczącego Rady Najwyższej na rzecz Przywrócenia Demokracji, oraz Premiera Rządu Szanowni Panowie! Unia Europejska (UE) uważa, ze kryzys polityczny, który miał miejsce w Nigrze w roku 2009, a także zamach stanu przeprowadzony dnia 18 lutego 2010 r., stanowią poważne naruszenie zasadniczych elementów określonych w art. 9 Umowy o Partnerstwie AKP-UE. W związku z tym w oświadczeniu rzecznika wysokiej przedstawiciel Catherine Ashton z dnia 19 lutego 2010 r. UE jednoznacznie potępiła ten zamach stanu jako sprzeczny z zasadami demokracji. UE zaprosiła władze nigerskie do przeprowadzenia w Brukseli konsultacji na mocy art. 96 Umowy o Partnerstwie AKP-UE i podjęła ze sprawującymi władzę w Nigrze dialog polityczny w celu zbadania obecnej sytuacji w tym kraju i zaproponowania możliwych rozwiązań. Konsultacje zostały rozpoczęte dnia 8 grudnia 2009 r., a ich druga runda miała miejsce dnia 26 maja 2010 r. W następstwie tego ostatniego spotkania przedstawiciele UE potwierdzili swoją chęć zaproponowania Radzie Unii Europejskiej środków koniecznych do wspierania trwającego w Nigrze procesu przemian, prowadzącego do przywrócenia porządku konstytucyjnego, tak jak zapowiedziały to władze nigerskie. Na posiedzeniu z dnia 26 maja 2010 r. strony omawiały organizację procesu przemian zmierzającego do przywrócenia ładu konstytucyjnego i utworzenia systemu demokratycznego w drodze wolnych i przejrzystych wyborów. Przedstawi­ ciele Nigru przedłożyli także protokół ustaleń obejmujący etapy i cele procesu przemian.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 260 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L260 - 22 z 20102.10.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 987/2008 z dnia 8 października 2008 r. zmieniającego załączniki IV i V do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (  Dz.U. L 268 z 9.10.2008)

 • Dz. U. L260 - 21 z 20102.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 1 października 2010 r. upoważniająca laboratorium w Rosji do prowadzenia testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepionek przeciwko wściekliźnie (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 6684) (1)

 • Dz. U. L260 - 20 z 20102.10.2010

  Decyzja Rady z dnia 27 września 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów jednego członka i pięciu zastępców członków z Danii

 • Dz. U. L260 - 18 z 20102.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 871/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L260 - 16 z 20102.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 870/2010 z dnia 1 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L260 - 10 z 20102.10.2010

  Decyzja Rady z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zmiany oraz przedłużenia okresu obowiązywania decyzji 2007/641/WE kończącej konsultacje z Republiką Wysp Fidżi na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-WE i art. 37 instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwoju

 • Dz. U. L260 - 2 z 20102.10.2010

  Umowa między Unią Europejską a Czarnogórą w sprawie procedur bezpieczeństwa na potrzeby wymiany i ochrony informacji niejawnych

 • Dz. U. L260 - 1 z 20102.10.2010

  Decyzja Rady 2010/587/WPZiB z dnia 14 czerwca 2010 r. dotycząca podpisania i zawarcia Umowy między Unią Europejską a Czarnogórą w sprawie procedur bezpieczeństwa na potrzeby wymiany i ochrony informacji niejawnych

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.