Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 261 POZ 6

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 września 2010 r. zmieniające wytyczne EBC/2007/2 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (EBC/2010/12)

Data ogłoszenia:2010-10-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 261 POZ 6

Strona 1 z 18
L 261/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.10.2010

WYTYCZNE

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 15 września 2010 r. zmieniające wytyczne EBC/2007/2 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (EBC/2010/12) (2010/593/UE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 127 ust. 2, uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central­ nych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 3 ust. 1 oraz art. 17, 18 i 22, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

w pieniądzu banku centralnego. System ten został stwo­ rzony i funkcjonuje w oparciu o SSP, za pośrednictwem której na tych samych zasadach technicznych następuje skła­ danie i przetwarzanie wszystkich zleceń płatniczych oraz otrzymywanie płatności.”;

2) w art. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a) następujące definicje otrzymują brzmienie:

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) przyjęła wytyczne EBC/2007/2 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowa­ nego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (1) regulujące dzia­ łanie systemu TARGET2, który charakteryzuje się poje­ dynczą platformą techniczną zwaną jednolitą wspólną platformą (Single Shared Platform, SSP). W wytycznych EBC/2007/2 należy wprowadzić zmiany: a) uwzględniające aktualizacje wersji 4.0 systemu TARGET2, w szczególności mające na celu umożliwienie uczestnikom dostępu do jednego lub większej ilości rachunków w PM przez Internet; oraz b) odzwierciedla­ jące szereg zmian technicznych spowodowanych wejściem w życie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Euro­ pejskiej oraz wyjaśniające niektóre zagadnienia,

„— »uczestniczący KBC« – krajowy bank centralny (KBC) państwa członkowskiego, którego walutą jest euro,”,

(2)

„— »adresowalny posiadacz BIC« – podmiot, który: a) posiada BIC; b) nie jest zarejestrowany jako uczestnik pośredni; oraz c) jest korespondentem lub klientem uczestnika bezpośredniego bądź też oddziałem uczestnika bezpośredniego lub uczestnika pośredniego, mającym możliwość składania zleceń płatniczych do systemu będącego komponentem TARGET2 oraz otrzymywania płatności z tego systemu za pośrednictwem uczestnika bezpośred­ niego,”;

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

Artykuł 1 W wytycznych EBC/2007/2 wprowadza się następujące zmiany:

b) definicja „— »bankowy kod identyfikacyjny« lub »BIC« (Bank Identifier Code) – kod zdefiniowany w normie ISO nr 9362,” otrzymuje brzmienie: „— »kod identyfika­ cyjny jednostki« lub »BIC« (Business Identifier Code) – kod zdefiniowany w normie ISO nr 9362,”;

c) dodaje się następujące definicje: 1) art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. TARGET2 umożliwia rozrachunek brutto w czasie rzeczywistym płatności w euro, przeprowadzany

(1) Dz.U. L 237 z 8.9.2007, s. 1.

„— »dostęp przez Internet« – wybór przez uczestnika rachunku w PM dostępnego jedynie przez Internet, przy czym uczestnik przekazuje komunikaty płat­ nicze albo komunikaty kontrolne do systemu TARGET2 za pośrednictwem Internetu,”,

5.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 261/7

„— »organy certyfikacyjne« – jeden lub większą liczbę KBC wyznaczonych jako takie przez Radę Prezesów do podejmowania w imieniu Eurosystemu działań w zakresie wydawania, cofania i odnawiania certyfi­ katów elektronicznych oraz zarządzania tymi certy­ fikatami,”,

2. EBC przyjmuje warunki uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB, dokonując implementacji załącznika II, z zastrzeżeniem, iż dostęp do systemu TARGET2-ECB jest ograniczony do organizacji rozliczeniowo-rozrachunkowych, w tym podmiotów z siedzibą poza EOG, o ile podlegają one nadzorowi systemowemu właściwego organu i na ich dostęp do TARGET2-ECB wyraziła zgodę Rada Prezesów.”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 261 POZ 6 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L261 - 5 z 20105.10.2010

    Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 29 września 2010 r. w sprawie mianowania sędziego Trybunału Sprawiedliwości

  • Dz. U. L261 - 3 z 20105.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 873/2010 z dnia 4 października 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

  • Dz. U. L261 - 1 z 20105.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 872/2010 z dnia 4 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.