Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 262 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 860/2010 z dnia 10 września 2010 r. ustanawiające na 2010 r. „wykaz Prodcom” – listę produktów przemysłowych zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3924/91 (1)

Data ogłoszenia:2010-10-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 262 POZ 1

Strona 1 z 198
5.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 262/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 860/2010 z dnia 10 września 2010 r. ustanawiające na 2010 r. „wykaz Prodcom” – listę produktów przemysłowych zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3924/91

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3924/91 z dnia 19 grudnia 1991 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowego badania produkcji przemysłowej (1), w szczególności jego art. 2 ust. 6, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

„wykazem Prodcom”, jest wspólny dla wszystkich państw członkowskich i jest niezbędny do porównywania danych między państwami członkowskimi. Wykaz Prodcom wymaga uaktualnienia; należy zatem ustanowić wykaz na 2010 r. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego ustanowionego na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 w sprawie statystyki europejskiej (2),

(6)

Zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 3924/91 wymaga się od państw członkowskich przeprowadzania wspól­ notowego badania produkcji przemysłowej. Badanie produkcji przemysłowej musi opierać się na wykazie produktów określającym produkcję przemy­ słową podlegającą badaniu. Wykaz produktów jest konieczny, aby umożliwić zbli­ żenie między danymi statystycznymi dotyczącymi produkcji a danymi statystycznymi w dziedzinie handlu zagranicznego oraz aby umożliwić porównanie ze wspól­ notową nomenklaturą produktów CPA. Wykaz produktów wymagany zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 3924/91, zwany

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Wykaz Prodcom na 2010 r. jest określony w załączniku. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r.

(3)

(4)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 10 września 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 374 z 31.12.1991, s. 1.

(2) Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164.

L 262/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.10.2010

ZAŁĄCZNIK

PRODCOM

Nazwa grupowania

Powiązanie z Nomenklaturą Handlu Zagranicznego dla roku 2010 (HS/CN)

Ilość JM Physic.unit

P

Odnośnik do przypisu

NACE 07.10: Górnictwo rud żelaza CPA 07.10.10: Rudy żelaza 07.10.10.00 Rudy i koncentraty żelaza, inne niż wyprażone piryty żelazowe 2601 [11 00 + 12 00] kg S

NACE 07.29: Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych CPA 07.29.11: Rudy i koncentraty miedzi 07.29.11.00 Rudy i koncentraty miedzi 2603 00 00 kg S

CPA 07.29.12: Rudy i koncentraty niklu 07.29.12.00 Rudy i koncentraty niklu 2604 00 00 kg S

CPA 07.29.13: Rudy i koncentraty glinu 07.29.13.00 Rudy i koncentraty glinu 2606 00 00 kg S

CPA 07.29.14: Rudy i koncentraty metali szlachetnych 07.29.14.00 Rudy i koncentraty metali szlachetnych 2616 [10 00 + 90 00] kg S

CPA 07.29.15: Rudy i koncentraty ołowiu, cynku i cyny 07.29.15.00 Rudy i koncentraty ołowiu, cynku i cyny 2607 00 00 + 2608 00 00 + 2609 00 00 kg S

CPA 07.29.19: Pozostałe rudy i koncentraty metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane 07.29.19.00 Pozostałe rudy i koncentraty metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane 2602 00 00 + 2605 00 00 + 2610 00 00 + 2611 00 00 + 2613 [10 00 + 90 00] + 2614 00 00 + 2615 [10 00 + 90 00] + 2617 [10 00 + 90 00] kg S

NACE 08.11: Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków CPA 08.11.11: Marmur i pozostałe wapienne kamienie ozdobne lub budowlane 08.11.11.33 08.11.11.36 08.11.11.50 Marmur i trawertyn, surowy lub wstępnie obrobiony Marmur i trawertyn pocięty jedynie na prostokątne lub kwadratowe bloki lub płyty Ekausyna i pozostałe wapienne kamienie budowlane lub pomni­ kowe; alabaster 2515 11 00 2515 12 00 2515 20 00 kg kg kg T T T

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 262 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.