Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 263 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 874/2010 z dnia 5 października 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie soli sodowej lasalocidu A jako dodatku paszowego dla indyków do 16 tygodnia życia (posiadacz zezwolenia Alpharma (Belgium) BVBA) oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2430/1999 (1)

Data ogłoszenia:2010-10-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 263 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 2

(5) EFSA Journal 2010; 8(4):1575.

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

L 263/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.10.2010

Artykuł 2 W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2430/1999 skreśla się wpis dotyczący numeru rejestracyjnego dodatku E 763 odnoszący się do soli sodowej lasalocidu A. Premiksy i mieszanki paszowe zawierające ten dodatek paszowy oznakowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2430/1999 mogą nadal być wprowadzane do obrotu, pozostać w obrocie i być wykorzystywane do wyczerpania zapasów. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzę­ dowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 października 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

6.10.2010

ZAŁĄCZNIK

Minimalna zawartość Numer identyfikacyjny dodatku Nazwa posiadacza zezwolenia Dodatek Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna Gatunek lub Maksymalny kategoria wiek zwierzęcia

Maksymalna zawartość Inne przepisy Data ważności zezwolenia

mg substancji czynnej/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %

Maksymalne limity pozostałości (MLP) w danym środku spożywczym pochodzenia zwierzęcego

PL

Kokcydiostatyki i histomonostatyki 5 1 76 3 Alpharma (Belgium) BVBA Sól sodowa lasalocidu A 15 g/100 g (Avatec 150 G) Skład dodatku Sól sodowa lasalocidu A: 15 g/100 g Bezwodny siarczan wapnia: 80,9 g/ 100 g Lignosulfonian wapnia: 4 g/100 g Tlenek żelazowy: 0,1 g/100 g Substancja czynna Sól sodowa lasalocidu A, C34H53NaO8, numer CAS: 25999-20-6, sól sodowa benzoesanu 6-[(3R, 4S, 5S, 7R)-7-[(2S, 3S, 5S)-5-etylo-5-[(2R, 5R, 6S)-5-etylo-5-hydroksy-6-metylotetra­ hydro-2H-piran2-ylo]-tetrahydro-3metylo-2-furylo]-4-hydroksy-3,5-dime­ tylo-6-oksononylo]-2 hydroksy-3metylu, wytwarzana przez Streptomyces lasaliensis subsp. Lasaliensis (ATCC 31180) Powiązane zanieczyszczenia: Sól sodowa lasalocidu B-E: ≤ 10 % Metody analityczne (1) Wysokosprawna chromatografia cieczowa z fazą odwróconą (HPLC) przy wykorzystaniu detektora spektro­ fluorometrycznego (rozporządzenie (WE) nr 152/2009)

(1) Szczegóły dotyczące metod analizy można uzyskać pod następującym adresem wspólnotowego laboratorium referencyjnego: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives

Indyki

16 tygodni

75

125

1. Stosowanie zabronione przez co najmniej 5 dni przed ubojem. 2. W instrukcjach stosowania należy wskazać: „Niebezpieczne dla gatunków z rodziny koniowatych” „Dodatek paszowy zawiera jonofor: jednoczesne stosowanie z niektórymi produktami leczni­ czymi jest niewskazane”. 3. Posiadacz zezwolenia planuje i realizuje program monitorowania po wprowadzeniu preparatu do obrotu mający na celu badanie odporności na bakterie i Eimeria spp. 4. Dodatek jest włączany do mieszanek paszowych w postaci premiksu. 5. Soli sodowej lasalocidu A nie należy mieszać z innymi kokcy­ diostatykami.

26 października 2020 r.

Rozporzą­ dzenie (UE) nr 37/2010

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 263/3

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 263 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L263 - 15 z 20106.10.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) (  Dz.U. L 95 z 15.4.2010)

 • Dz. U. L263 - 14 z 20106.10.2010

  Decyzja nr 5/2010 Komitetu Ambasadorów AKP-UE z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie mianowania członka zarządu Centrum Technicznego ds. Współpracy w dziedzinie Rolnictwa i Obszarów Wiejskich

 • Dz. U. L263 - 13 z 20106.10.2010

  Decyzja nr 1/2010 Rady Ministrów AKP-UE z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia Republiki Południowej Afryki do zmienionej umowy o partnerstwie AKP-UE

 • Dz. U. L263 - 12 z 20106.10.2010

  Decyzja Rady Europejskiej z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zmiany wykazu składów Rady

 • Dz. U. L263 - 9 z 20106.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 877/2010 z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 869/2010 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 października 2010 r.

 • Dz. U. L263 - 7 z 20106.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 876/2010 z dnia 5 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L263 - 4 z 20106.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 875/2010 z dnia 5 października 2010 r. dotyczące zezwolenia na dodatek paszowy na okres dziesięciu lat (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.