Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 263 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 874/2010 z dnia 5 października 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie soli sodowej lasalocidu A jako dodatku paszowego dla indyków do 16 tygodnia życia (posiadacz zezwolenia Alpharma (Belgium) BVBA) oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2430/1999 (1)

Data ogłoszenia:2010-10-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 263 POZ 1

Strona 1 z 2
6.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 263/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 874/2010 z dnia 5 października 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie soli sodowej lasalocidu A jako dodatku paszowego dla indyków do 16 tygodnia życia (posiadacz zezwolenia Alpharma (Belgium) BVBA) oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2430/1999

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje udzie­ lanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz określa sposób uzasadniania i procedury przyznawania takich zezwoleń. Artykuł 10 tego rozpo­ rządzenia przewiduje ponowną ocenę dodatków dopusz­ czonych na mocy dyrektywy Rady 70/524/EWG (2). Zezwolenia na stosowanie soli sodowej lasalocidu A, nr CAS 25999-20-6, jako dodatku paszowego u kurcząt rzeźnych i kurcząt chowanych na nioski udzielono rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1455/2004 (3) na okres dziesięciu lat zgodnie z dyrektywą 70/524/EWG, a zezwolenia na jej stosowanie u indyków do 12 tygo­ dnia życia udzielono rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2430/1999 (4). Dodatek ten został następnie wpisany do wspólnotowego rejestru dodatków paszowych jako istniejący produkt, zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporzą­ dzenia (WE) nr 1831/2003. Zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 w związku z art. 7 tego rozporządzenia złożony został wniosek o ponowną ocenę soli sodowej lasalocidu A jako dodatku paszowego dla indyków, podniesienie maksymalnego wieku z 12 do 16 tygodni, a także sklasyfikowanie tego dodatku w kategorii „kokcy­ diostatyki i histomonostatyki”. Do wniosku dołączone zostały dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane na mocy art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 268 270 269 296 z z z z 18.10.2003, s. 29. 14.12.1970, s. 1. 17.8.2004, p. 14. 17.11.1999, s. 3.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) stwierdził w swojej opinii z dnia 7 kwietnia 2010 r., że w proponowanych warunkach stosowania sól sodowa lasalocidu A nie ma negatywnego wpływu na zdrowie zwierząt i konsumentów ani na środowisko, a stosowanie tego preparatu pozwala na skuteczne zwal­ czanie kokcydiozy u indyków (5). Zdaniem Urzędu istnieje potrzeba wprowadzenia szczególnych wymogów dotyczących monitorowania rynku po wprowadzeniu preparatu do obrotu w celu kontrolowania ewentualnego rozwoju odporności na bakterie lub Eimeria spp. Urząd poddał również weryfikacji sprawozdanie z metody analizy dodatku paszowego w paszy, przedłożone przez wspólnotowe laboratorium referencyjne ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003. Ocena dodatku dowodzi, że warunki udzielenia zezwo­ lenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie dodatku, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia. W związku z udzieleniem nowego zezwolenia na mocy rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 przepisy dotyczące tego dodatku zawarte w rozporządzeniu (WE) nr 2430/1999 powinny zostać skreślone. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywno­ ściowego i Zdrowia Zwierząt,

(5)

(2)

(6)

(7)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Preparat wyszczególniony w załączniku, należący do kategorii „dodatki zootechniczne” i do grupy funkcjonalnej „kokcydiosta­ tyki i histomonostatyki”, zostaje dopuszczony jako dodatek stosowany w żywieniu zwierząt zgodnie z warunkami określo­ nymi w załączniku.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 263 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L263 - 15 z 20106.10.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) (  Dz.U. L 95 z 15.4.2010)

 • Dz. U. L263 - 14 z 20106.10.2010

  Decyzja nr 5/2010 Komitetu Ambasadorów AKP-UE z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie mianowania członka zarządu Centrum Technicznego ds. Współpracy w dziedzinie Rolnictwa i Obszarów Wiejskich

 • Dz. U. L263 - 13 z 20106.10.2010

  Decyzja nr 1/2010 Rady Ministrów AKP-UE z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia Republiki Południowej Afryki do zmienionej umowy o partnerstwie AKP-UE

 • Dz. U. L263 - 12 z 20106.10.2010

  Decyzja Rady Europejskiej z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zmiany wykazu składów Rady

 • Dz. U. L263 - 9 z 20106.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 877/2010 z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 869/2010 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 października 2010 r.

 • Dz. U. L263 - 7 z 20106.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 876/2010 z dnia 5 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L263 - 4 z 20106.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 875/2010 z dnia 5 października 2010 r. dotyczące zezwolenia na dodatek paszowy na okres dziesięciu lat (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.