Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 263 POZ 12

Tytuł:

Decyzja Rady Europejskiej z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zmiany wykazu składów Rady

Data ogłoszenia:2010-10-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 263 POZ 12

L 263/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.10.2010

DECYZJE

DECYZJA RADY EUROPEJSKIEJ z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zmiany wykazu składów Rady (2010/594/UE)

RADA EUROPEJSKA, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 16 ust. 6 akapit pierwszy, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 236 lit. a), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Wykaz składów Rady, który figuruje w załączniku do decyzji 2009/878/UE, a w konsekwencji również wykaz składów Rady zamieszczony w załączniku I do regulaminu wewnętrznego Rady, zostaje zmieniony w sposób następujący: 1) pkt 6 „Konkurencyjność (Rynek Wewnętrzny, Przemysł i Badania)” otrzymuje brzmienie: „6. Konkurencyjność (Rynek Wewnętrzny, Badania i Przestrzeń Kosmiczna)”; Przemysł,

Aby odzwierciedlić w nazwach składów Rady zmiany odnoszące się do przestrzeni kosmicznej i sportu wpro­ wadzone Traktatem z Lizbony do wcześniejszych Trak­ tatów, należy dostosować nazwę składu „Konkurencyj­ ność (Rynek Wewnętrzny, Przemysł i Badania)” przez dodanie słów „Przestrzeń Kosmiczna”, a nazwę składu „Edukacja, Młodzież i Kultura” – przez dodanie słowa „Sport”. Należy zatem zmienić wykaz składów Rady, który figu­ ruje w załączniku do decyzji Rady (do Spraw Ogólnych) 2009/878/UE z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiającej wykaz składów Rady uzupełniający składy, o których mowa w art. 16 ust. 6 akapity drugi i trzeci Traktatu o Unii Europejskiej (1); wykaz ten został zamieszczony również w załączniku I do regulaminu wewnętrznego Rady (2),

2) pkt 10 „Edukacja, Młodzież i Kultura” otrzymuje brzmienie: „10. Edukacja, Młodzież, Kultura i Sport”. Brzmienie przypisów nie ulega zmianie. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

(2)

Sporządzono w Brukseli dnia 16 września 2010 r. W imieniu Rady Europejskiej

H. VAN ROMPUY

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 315 z 2.12.2009, s. 46. (2) Dz.U. L 325 z 11.12.2009, s. 35.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 263 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L263 - 15 z 20106.10.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) (  Dz.U. L 95 z 15.4.2010)

 • Dz. U. L263 - 14 z 20106.10.2010

  Decyzja nr 5/2010 Komitetu Ambasadorów AKP-UE z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie mianowania członka zarządu Centrum Technicznego ds. Współpracy w dziedzinie Rolnictwa i Obszarów Wiejskich

 • Dz. U. L263 - 13 z 20106.10.2010

  Decyzja nr 1/2010 Rady Ministrów AKP-UE z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia Republiki Południowej Afryki do zmienionej umowy o partnerstwie AKP-UE

 • Dz. U. L263 - 9 z 20106.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 877/2010 z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 869/2010 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 października 2010 r.

 • Dz. U. L263 - 7 z 20106.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 876/2010 z dnia 5 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L263 - 4 z 20106.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 875/2010 z dnia 5 października 2010 r. dotyczące zezwolenia na dodatek paszowy na okres dziesięciu lat (1)

 • Dz. U. L263 - 1 z 20106.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 874/2010 z dnia 5 października 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie soli sodowej lasalocidu A jako dodatku paszowego dla indyków do 16 tygodnia życia (posiadacz zezwolenia Alpharma (Belgium) BVBA) oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2430/1999 (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.