Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 263 POZ 13

Tytuł:

Decyzja nr 1/2010 Rady Ministrów AKP-UE z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia Republiki Południowej Afryki do zmienionej umowy o partnerstwie AKP-UE

Data ogłoszenia:2010-10-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 263 POZ 13

6.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 263/13

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

DECYZJA NR 1/2010 RADY MINISTRÓW AKP-UE z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia Republiki Południowej Afryki do zmienionej umowy o partnerstwie AKP-UE (2010/595/UE)

RADA MINISTRÓW AKP-UE, (5)

uwzględniając Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (zwanych dalej „państwami AKP”), z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. (1) i zmienioną w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r. (zwaną dalej „umową AKP-UE”) (2), w szczególności jej art. 94 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie ze swoim regulaminem (3) Rada Ministrów AKPUE ustanowiona na mocy umowy AKP-UE może zatwier­ dzić wniosek o przystąpienie w procedurze pisemnej, Artykuł 1 Zatwierdzenie wniosku o przystąpienie

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Zmieniona umowa AKP-UE weszła w życie dnia 1 lipca 2008 r. zgodnie z jej art. 93 ust. 3. Republika Południowej Afryki, która podpisała zmie­ nioną umowę o AKP-UE dnia 25 czerwca 2005 r., nie złożyła dokumentu ratyfikacyjnego zgodnie z postanowieniami art. 93 ust. 4 w terminie do dnia 30 czerwca 2009 r. Artykuł 94 zmienionej umowy AKP-UE stanowi, że wszelkie wnioski państw o przystąpienie są przedkładane Radzie Ministrów AKP-UE i przez nią zatwierdzane. Republika Południowej Afryki złożyła wniosek o przystąpienie do umowy AKP-UE dnia 23 listopada 2009 r.

Wniosek Republiki Południowej Afryki o przystąpienie do Umowy o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisanej w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. i zmienionej w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r., zostaje niniejszym zatwierdzony. Artykuł 2 Wejście w życie Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej przyjęciu.

(2)

(3)

Sporządzono w Wagadugu dnia 21 czerwca 2010 r. W imieniu Rady Ministrów AKP-UE

P. BUNDUKU-LATHA

(4)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, s. 3. (2) Umowa zmieniająca Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. (Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 27).

(3) Dz.U. L 95 z 14.4.2005, s. 44.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 263 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L263 - 15 z 20106.10.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) (  Dz.U. L 95 z 15.4.2010)

 • Dz. U. L263 - 14 z 20106.10.2010

  Decyzja nr 5/2010 Komitetu Ambasadorów AKP-UE z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie mianowania członka zarządu Centrum Technicznego ds. Współpracy w dziedzinie Rolnictwa i Obszarów Wiejskich

 • Dz. U. L263 - 12 z 20106.10.2010

  Decyzja Rady Europejskiej z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zmiany wykazu składów Rady

 • Dz. U. L263 - 9 z 20106.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 877/2010 z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 869/2010 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 października 2010 r.

 • Dz. U. L263 - 7 z 20106.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 876/2010 z dnia 5 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L263 - 4 z 20106.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 875/2010 z dnia 5 października 2010 r. dotyczące zezwolenia na dodatek paszowy na okres dziesięciu lat (1)

 • Dz. U. L263 - 1 z 20106.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 874/2010 z dnia 5 października 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie soli sodowej lasalocidu A jako dodatku paszowego dla indyków do 16 tygodnia życia (posiadacz zezwolenia Alpharma (Belgium) BVBA) oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2430/1999 (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.