Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 263 POZ 14

Tytuł:

Decyzja nr 5/2010 Komitetu Ambasadorów AKP-UE z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie mianowania członka zarządu Centrum Technicznego ds. Współpracy w dziedzinie Rolnictwa i Obszarów Wiejskich

Data ogłoszenia:2010-10-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 263 POZ 14

L 263/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.10.2010

DECYZJA NR 5/2010 KOMITETU AMBASADORÓW AKP-UE z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie mianowania członka zarządu Centrum Technicznego ds. Współpracy w dziedzinie Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (2010/596/UE)

KOMITET AMBASADORÓW AKP-UE,

Artykuł 2 Zgodnie z powyższym w okresie pozostającym do końca kadencji, tj. do dnia 21 marca 2013 r. – z zastrzeżeniem doko­ nania weryfikacji pierwotnego mandatu w połowie kadencji w listopadzie 2010 r. – skład zarządu CTA jest następujący: — Kahijoro KAHUURE (Namibia) — Radjiskumar MOHAN (Surinam)

uwzględniając Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku („AKP”), z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu (w Beninie) dnia 23 czerwca 2000 r. (1), zmienioną umową zmieniającą powy­ ższą umowę o partnerstwie AKP-WE, podpisaną w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r. (2), w szczególności art. 3 ust. 5 załącznika III do tej umowy, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją nr 3/2008 z dnia 22 maja 2008 r. Komitet Ambasadorów AKP-UE mianował na pięcioletnią kadencję członków zarządu Centrum Technicznego ds. Współpracy w dziedzinie Rolnictwa i Obszarów Wiej­ skich (trzech członków z państw UE i trzech członków z państw AKP), z zastrzeżeniem dokonania weryfikacji po dwóch i pół roku w przypadku członków z państw AKP. W związku ze śmiercią jednego z członków jedno stano­ wisko w zarządzie zwolniło się. Należy zatem mianować nowego członka zarządu,

— Wilson A. SONGA (Kenia) — Raul BRUNO DE SOUSA (Portugalia) — Eric TOLLENS (Belgia) — Edwin Anthony VOS (Niderlandy). Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

(2)

(3)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Niżej wymieniona osoba zostaje mianowana członkiem zarządu Centrum Technicznego ds. Współpracy w dziedzinie Rolnictwa i Obszarów Wiejskich na miejsce Jeana Fritza BOUTINA: — Radjiskumar MOHAN (Surinam).

Sporządzono w Brukseli dnia 26 lipca 2010 r.

W imieniu Komitetu Ambasadorów AKP-UE

R. MAKONGO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, s. 3. (2) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 27.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 263 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L263 - 15 z 20106.10.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) (  Dz.U. L 95 z 15.4.2010)

 • Dz. U. L263 - 13 z 20106.10.2010

  Decyzja nr 1/2010 Rady Ministrów AKP-UE z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia Republiki Południowej Afryki do zmienionej umowy o partnerstwie AKP-UE

 • Dz. U. L263 - 12 z 20106.10.2010

  Decyzja Rady Europejskiej z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zmiany wykazu składów Rady

 • Dz. U. L263 - 9 z 20106.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 877/2010 z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 869/2010 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 października 2010 r.

 • Dz. U. L263 - 7 z 20106.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 876/2010 z dnia 5 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L263 - 4 z 20106.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 875/2010 z dnia 5 października 2010 r. dotyczące zezwolenia na dodatek paszowy na okres dziesięciu lat (1)

 • Dz. U. L263 - 1 z 20106.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 874/2010 z dnia 5 października 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie soli sodowej lasalocidu A jako dodatku paszowego dla indyków do 16 tygodnia życia (posiadacz zezwolenia Alpharma (Belgium) BVBA) oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2430/1999 (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.