Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 263 POZ 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 875/2010 z dnia 5 października 2010 r. dotyczące zezwolenia na dodatek paszowy na okres dziesięciu lat (1)

Data ogłoszenia:2010-10-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 263 POZ 4

L 263/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.10.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 875/2010 z dnia 5 października 2010 r. dotyczące zezwolenia na dodatek paszowy na okres dziesięciu lat

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

o dopuszczenie jej do stosowania na okres dziesięciu lat jako kokcydiostatyku dla kurcząt rzeźnych, zgodnie z art. 4 dyrektywy 70/524/EWG.

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

(6)

uwzględniając dyrektywę Rady 70/524/EWG z dnia 23 listopada 1970 r. dotyczącą dodatków paszowych (1), w szczególności jej art. 3 i 9,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (2), w szczególności jego art. 25,

(7)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) w swojej opinii z dnia 10 marca 2010 r. (3) stwierdził, że nikarbazyna nie ma szkodliwego wpływu na zdrowie zwierząt, zdrowie konsumentów ani na środowisko, a jej stosowanie pozwala na skuteczne zwalczanie kokcy­ diozy u kurcząt rzeźnych. Jako że p-nitroanilina, zanie­ czyszczenie powiązane z nikarbazyną, może powodować odkładanie się ewentualnych pozostałości tej substancji, Urząd zalecił, by zawartość tej nieczystości ograniczyć do najniższego osiągalnego poziomu.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje udzie­ lanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt.

(2)

W art. 25 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 ustano­ wiono środki przejściowe odnoszące się do wniosków o zezwolenie na stosowanie dodatków paszowych, które zostały złożone zgodnie z dyrektywą 70/524/EWG przed datą rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

Ocena dowodzi, że warunki udzielenia wnioskowanego zezwolenia określone w art. 3a dyrektywy 70/524/EWG są spełnione. W związku z tym należy zezwolić na stoso­ wanie tego dodatku, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia. W oparciu o opinię Urzędu należy jednak również ograniczyć zawartość zanieczysz­ czenia p-nitroaniliną. Aby zapewnić producentom i użytkownikom odpowiedni okres na dostosowanie się, ograniczenie to powinno zacząć obowiązywać trzy lata od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporzą­ dzenia.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywno­ ściowego i Zdrowia Zwierząt,

(3)

Wniosek o zezwolenie na stosowanie nikarbazyny jako dodatku paszowego u kurcząt rzeźnych został złożony przed terminem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(4)

Zgodnie z art. 4 ust. 4 dyrektywy 70/524/EWG wstępne uwagi na temat tego wniosku zostały przekazane Komisji przed terminem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003. Wniosek ten powinien zatem być nadal rozpatrywany zgodnie z art. 4 dyrektywy 70/524/EWG.

Preparat wyszczególniony w załączniku, należący do kategorii dodatków „kokcydiostatyki i inne środki farmaceutyczne”, zostaje dopuszczony jako dodatek stosowany w żywieniu zwie­ rząt zgodnie z warunkami określonymi w załączniku.

(5)

Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie do obrotu nikarbazyny, nr CAS 330-95-0, złożyła wniosek

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(3) EFSA Journal 2010; 8(3):1551.

(1) Dz.U. L 270 z 14.12.1970, s. 1. (2) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.

6.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 263/5

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 5 października 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

L 263/6

ZAŁĄCZNIK

Numer identyfikacyjny dodatku

Nazwa posiadacza zezwolenia

Dodatek

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Minimalna zawartość Maksymalny wiek

Maksymalna zawartość Inne przepisy Data ważności zezwolenia

mg substancji czynnej/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %

Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) w danym środku spożywczym pochodzenia zwierzęcego

PL

Kokcydiostatyki i inne środki farmaceutyczne 5 1 774 Phibro Animal Health s.a. Belgium Nikarbazyna 250 g/kg Skład dodatku Nikarbazyna: 250 g/kg Kwas stearynowy: 126 ± 5 % g/kg Polisorbat 20: 13,90 ± 10 % g/kg Mączka paszowa pszenna do 100 % Substancja czynna Nikarbazyna, C19H18N6O6. Numer CAS: 330-95-0 równocząsteczkowy kompleks 1,3-bis(4-nitrofenyl) mocznika i 4,6-dimetylopirymidyn-2-ol w formie granulowanej Pokrewne zanieczyszczenia: p-nitroanilina: ≤ 0,3 % Kurczęta rzeźne — 125 125 1. Stosowanie zabronione przez co najmniej jeden dzień przed ubojem. 2. Nikarbazyna nie jest mieszana z innymi kokcydiostatykami z wyjątkiem narazyny. 3. Dodatek jest włączany do mieszanek paszowych w postaci premiksu. 4. Od dnia 26 października 2013 r. zawartość pnitroaniliny wynosić będzie ≤ 0,1 %. 5. Posiadacz zezwolenia planuje i realizuje program monitorowania po wprowadzeniu do obrotu w odniesieniu do odporności na bakterie i na Eimeria spp. 26 października 2020 r. 15 000 μg dinitro­ karbanilidu/kg świeżej wątroby 6 000 μg dinitro­ karbanilidu/kg świeżej nerki;

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 6.10.2010

4 000 μg dinitro­ karbanilidu/kg świeżych mięśni i świeżej skóry/ tłuszczu.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 263 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L263 - 15 z 20106.10.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) (  Dz.U. L 95 z 15.4.2010)

 • Dz. U. L263 - 14 z 20106.10.2010

  Decyzja nr 5/2010 Komitetu Ambasadorów AKP-UE z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie mianowania członka zarządu Centrum Technicznego ds. Współpracy w dziedzinie Rolnictwa i Obszarów Wiejskich

 • Dz. U. L263 - 13 z 20106.10.2010

  Decyzja nr 1/2010 Rady Ministrów AKP-UE z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia Republiki Południowej Afryki do zmienionej umowy o partnerstwie AKP-UE

 • Dz. U. L263 - 12 z 20106.10.2010

  Decyzja Rady Europejskiej z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zmiany wykazu składów Rady

 • Dz. U. L263 - 9 z 20106.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 877/2010 z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 869/2010 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 października 2010 r.

 • Dz. U. L263 - 7 z 20106.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 876/2010 z dnia 5 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L263 - 1 z 20106.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 874/2010 z dnia 5 października 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie soli sodowej lasalocidu A jako dodatku paszowego dla indyków do 16 tygodnia życia (posiadacz zezwolenia Alpharma (Belgium) BVBA) oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2430/1999 (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.