Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 264 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 879/2010 z dnia 6 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 554/2008 w odniesieniu do minimalnej zawartości 6-fitazy (Quantum Phytase) jako dodatku paszowego do paszy dla kur niosek (1)

Data ogłoszenia:2010-10-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 264 POZ 7

7.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 264/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 879/2010 z dnia 6 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 554/2008 w odniesieniu do minimalnej zawartości 6-fitazy (Quantum Phytase) jako dodatku paszowego do paszy dla kur niosek

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, (3)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził w opinii z dnia 10 marca 2010 r., że dodatek 6-fitaza (EC 3.1.3.26) (Quantum Phytase) jest skuteczny w przypadku niosek we wnioskowanej dawce minimalnej równej 250 FTU/kg mieszanki paszowej pełnopor­ cjowej (3). Warunki przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 zostały spełnione. W związku z tym należy odpowiednio zmienić rozpo­ rządzenie (WE) nr 554/2008. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywno­ ściowego i Zdrowia Zwierząt, Artykuł 1

(4) (5) (6)

Stosowanie 6-fitazy (EC 3.1.3.26) (Quantum Phytase) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych, kur niosek, kaczek rzeźnych, indyków rzeźnych i prosiąt odsadzonych od maciory było dozwolone przez 10 lat na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 554/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. dotyczącego zezwolenia na stosowanie 6-fitazy (EC 3.1.3.26) (Quantum Phytase) jako dodatku paszowego (2). Zgodnie z art. 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 posiadacz zezwolenia złożył wniosek o zmianę warunków zezwolenia dla tego dodatku paszo­ wego w przypadku zastosowania dla kur niosek, polega­ jącą na zmniejszeniu minimalnej zalecanej dawki 6-fitazy (EC 3.1.3.26) (Quantum Phytase) z 2 000 FTU/kg do 250 FTU/kg. Do wniosku dołączono odnośne dane na poparcie wniosku o zmianę.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 554/2008 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporzą­ dzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 października 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29. (2) Dz.U. L 158 z 18.6.2008, s. 14.

(3) EFSA Journal 2010; 8(3):1550.

L 264/8

ZAŁĄCZNIK

Numer Dodatek Nazwa posiadacza identyfikacyjny (Nazwa handlowa) zezwolenia dodatku

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Minimalna zawartość Maksymalny wiek

Maksymalna zawartość Inne przepisy Data ważności zezwolenia

Jednostka aktywności/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %

PL

Kategoria dodatków zootechnicznych. Grupa funkcjonalna: substancje polepszające strawność „4a5 AB Enzyme GmbH 6-fitaza EC 3.1.3.26 (Quantum Phytase 2500 D Quantum Phytase 5000 L) Skład dodatku Preparat 6-fitazy wytwarzanej przez Pichia pastoris (DSM 15927) o następującej aktywności mini­ malnej: postać stała: 2 500 FTU (1)/g postać płynna: 5 000 FTU/ml Charakterystyka substancji czynnej 6-fitaza wytwarzana przez Pichia pastoris (DSM 15927) Metoda analityczna (2) Metoda kolorymetryczna oparta na działaniu wanadomolibdenianu na organiczny fosforan wytwarzany przez działanie na substrat zawiera­ jący fitynian (fosforan sodu) przy pH 5,5 i temperaturze 37 °C. Indyki rzeźne — 1 000 FTU — Kaczki rzeźne — 250 FTU — Kurczęta rzeźne — 500 FTU — 1. W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przecho­ wywania oraz stabilność granulowania 2. Zalecana dawka na 1 kg paszowej pełnoporcjowej: mieszanki 8.7.2018

Kury nioski

250 FTU

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

— kurczęta rzeźne: 500-2 500 FTU, — kury nioski: 250 FTU, — kaczki rzeźne: 250-2 000 FTU, — indyki rzeźne: 1 000-2 700 FTU, — prosięta (odsadzone od maciory): 1002 500 FTU. 3. Do stosowania w mieszankach paszowych zawierających więcej niż 0,25 % fosforu związanego fityną. Prosięta (odsadzone od maciory) — 100 FTU — 4. Przeznaczone dla prosiąt odsadzonych od maciory o masie wynoszącej maksymalnie około 35 kg. 5. Dla bezpieczeństwa: podczas kontaktu z produktem chronić ust. i nos oraz używać okularów i rękawic ochronnych.

(1) 1 FTU odpowiada ilości enzymu uwalniającej 1 mikromol nieorganicznego fosforanu na minutę z fitynianu sodowego przy pH 5,5 oraz temperaturze 37 °C. (2) Szczegóły dotyczące metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem wspólnotowego laboratorium referencyjnego: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives”

7.10.2010

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 264 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L264 - 19 z 20107.10.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 874/2010 z dnia 5 października 2010 r. dotyczącego zezwolenia na stosowanie soli sodowej lasalocidu A jako dodatku paszowego dla indyków do 16 tygodnia życia (posiadacz zezwolenia Alpharma (Belgium) BVBA) oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2430/1999 (  Dz.U. L 263 z 6.10.2010)

 • Dz. U. L264 - 17 z 20107.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 6 października 2010 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 2006/766/WE w odniesieniu do wpisu dotyczącego Serbii w wykazie państw i terytoriów trzecich, z których dopuszczony jest przywóz produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 6748) (1)

 • Dz. U. L264 - 16 z 20107.10.2010

  Decyzja Rady z dnia 1 października 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Włoch

 • Dz. U. L264 - 15 z 20107.10.2010

  Decyzja Rady z dnia 1 października 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Niemiec

 • Dz. U. L264 - 14 z 20107.10.2010

  Decyzja Rady z dnia 1 października 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Hiszpanii

 • Dz. U. L264 - 13 z 20107.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 882/2010 z dnia 6 października 2010 r. ustalające współczynnik akceptacji dla wydawania pozwoleń na wywóz, odrzucające wnioski o pozwolenie na wywóz i zawieszające składanie wniosków o pozwolenie na wywóz pozakwotowego cukru

 • Dz. U. L264 - 11 z 20107.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 881/2010 z dnia 6 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L264 - 9 z 20107.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 880/2010 z dnia 6 października 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Cappero di Pantelleria (ChOG)]

 • Dz. U. L264 - 1 z 20107.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 878/2010 z dnia 6 października 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.