Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 265 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 883/2010 z dnia 7 października 2010 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie preparatu Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 jako dodatku paszowego dla cieląt do chowu (posiadacz zezwolenia – Société industrielle Lesaffre) (1)

Data ogłoszenia:2010-10-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 265 POZ 1

Strona 1 z 2
8.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 265/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 883/2010 z dnia 7 października 2010 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie preparatu Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 jako dodatku paszowego dla cieląt do chowu (posiadacz zezwolenia – Société industrielle Lesaffre)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2,

(5)

dzeniem Komisji (WE) nr 600/2005 (6), u koni rozporzą­ dzeniem Komisji (WE) nr 186/2007 (7), u kóz mlecznych i owiec mlecznych rozporządzeniem Komisji (WE) nr 188/2007 (8), u jagniąt rzeźnych rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1447/2006 (9), u tuczników rozporzą­ dzeniem Komisji (WE) nr 209/2008 (10) oraz u bawołów mlecznych rozporządzeniem Komisji (WE) nr 232/2009 (11). Przedłożono nowe dane na poparcie wniosku o zezwolenie na stosowanie tego preparatu u cieląt do chowu. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (Urząd) stwierdził w swojej opinii z dnia 7 kwietnia 2010 r. (12), że Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 w proponowanych warunkach stosowania nie ma negatyw­ nego wpływu na zdrowie zwierząt i ludzi ani na środo­ wisko, a stosowanie tego preparatu poprawia średni dzienny przyrost masy u gatunków, dla których jest przeznaczony. Zdaniem Urzędu nie ma potrzeby wpro­ wadzania szczególnych wymogów dotyczących monito­ rowania po wprowadzeniu preparatu do obrotu. Urząd poddał również weryfikacji sprawozdanie z metody analizy dodatku paszowego w paszy, przedłożone przez wspólnotowe laboratorium referencyjne ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003. Ocena preparatu Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 dowodzi, że warunki udzielenia zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są speł­ nione. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie tego preparatu, jak określono w załączniku do niniej­ szego rozporządzenia. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywno­ ściowego i Zdrowia Zwierząt,

Dz.U. L 99 z 19.4.2005, s. 5. Dz.U. L 63 z 1.3.2007, s. 6. Dz.U. L 57 z 24.2.2007, s. 3. Dz.U. L 271 z 30.9.2006, s. 28. Dz.U. L 63 z 7.3.2008, s. 3. Dz.U. L 74 z 20.3.2009, s. 14. EFSA Journal (2010); 8(4):1576.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje udzie­ lanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz określa sposób uzasadniania i procedury przyznawania takich zezwoleń. Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 złożony został wniosek o zezwolenie na stosowanie preparatu określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Do wniosku dołączone zostały dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane na mocy art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003. Wniosek dotyczy dopuszczenia preparatu Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 jako dodatku paszowego dla cieląt do chowu i sklasyfikowania go w kategorii „dodatki zootechniczne”. Stosowanie tego preparatu zostało dopuszczone u krów mlecznych rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1811/2005 (2), u bydła opasowego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 316/2003 (3), u prosiąt odsadzonych od maciory rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2148/2004 (4), u macior rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1288/2004 (5), u królików rzeźnych rozporzą­

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L 268 z 18.10.2003, s. 29. 291 z 5.11.2005, s. 12. 46 z 20.2.2003, s. 15. 370 z 17.12.2004, s. 24. 243 z 15.7.2004, s. 10. (6)

(2)

(3)

(4)

(7)

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 )

(6 ) (7 ) (8 ) (9 ) (10) (11) (12)

L 265/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.10.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 265 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L265 - 17 z 20108.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 6 października 2010 r. w sprawie ponownego przyznania Portugalii dodatkowych dni na morzu w rejonach ICES VIIIc i IXa, z wyjątkiem Zatoki Kadyksu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 6735)

 • Dz. U. L265 - 15 z 20108.10.2010

  Decyzja Rady 2010/603/WPZiB z dnia 7 października 2010 r. w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L265 - 14 z 20108.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 889/2010 z dnia 7 października 2010 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach ósmego indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 447/2010

 • Dz. U. L265 - 13 z 20108.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 888/2010 z dnia 7 października 2010 r. nieustalające minimalnej ceny sprzedaży w ramach ósmego indywidualnego zaproszenia do składania ofert na sprzedaż masła w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 446/2010

 • Dz. U. L265 - 11 z 20108.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 887/2010 z dnia 7 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L265 - 9 z 20108.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 886/2010 z dnia 7 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Prleška tünka (ChOG))

 • Dz. U. L265 - 5 z 20108.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 885/2010 z dnia 7 października 2010 r. dotyczące zezwolenia na preparat narazyny i nikarbazyny jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (właściciel zezwolenia Eli Lilly and Company Ltd) i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2430/1999 (1)

 • Dz. U. L265 - 4 z 20108.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 884/2010 z dnia 7 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1464/2004 w odniesieniu do okresu karencji dla dodatku paszowego „Monteban” należącego do grupy kokcydiostatyków oraz innych substancji leczniczych (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.