Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 265 POZ 15

Tytuł:

Decyzja Rady 2010/603/WPZiB z dnia 7 października 2010 r. w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

Data ogłoszenia:2010-10-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 265 POZ 15

8.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 265/15

DECYZJE

DECYZJA RADY 2010/603/WPZiB z dnia 7 października 2010 r. w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

3. Możliwe jest wyłączenie funduszy lub zasobów gospodar­ czych, które są: a) konieczne do pokrycia podstawowych wydatków, w tym opłacenia artykułów spożywczych, czynszu lub kredytu hipotecznego, leków i leczenia, podatków, składek ubezpie­ czeniowych i opłat na rzecz przedsiębiorstw użyteczności publicznej; b) przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych kosztów honorariów oraz zwrotu poniesionych wydatków związa­ nych z usługami prawniczymi; c) przeznaczone wyłącznie na pokrycie opłat lub należności za usługi związane z rutynowym przechowywaniem i utrzymaniem zamrożonych funduszy lub zasobów gospo­ darczych; d) niezbędne do pokrycia wydatków nadzwyczajnych. 4. Ust. 2 nie ma zastosowania do dodatkowych środków wpływających na zamrożone rachunki z tytułu: a) odsetek lub innych dochodów z tych rachunków; lub

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29, a także mając na uwadze, co następuje: W dniu 11 października 2004 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugo­ sławii (MTKJ) (1); celem tego wspólnego stanowiska było zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospo­ darczych należących do osób, które zostały oskarżone przez MTKJ o popełnienie zbrodni wojennych, ale które uniknęły aresztowania przez MTKJ. Obowiązywanie wspólnego stanowiska zostało przedłużone do dnia 10 października 2010 r. na mocy wspólnego stanowiska 2009/717/WPZiB (2). Stosowanie środków ograniczających należy przedłużyć o dalszy rok, do dnia 10 października 2011 r. Unijne przepisy wykonawcze są określone w rozporządzeniu (WE) nr 1763/2004 z dnia 11 października 2004 r. nakładającym określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ) (3),

(1)

(2)

(3)

b) wpłat z tytułu umów, porozumień lub zobowiązań zawar­ tych lub powstałych przed dniem, w którym rachunki te zaczęły podlegać środkom ograniczającym, pod warunkiem że wszystkie takie odsetki, inne dochody i wpłaty nadal podlegają przepisom ust. 1. Artykuł 2 1. Rada, działając na wniosek państwa członkowskiego lub Wysokiego Przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, wprowadza stosowne zmiany do wykazu zamieszczonego w załączniku. 2. Rada powiadamia o swojej decyzji i uzasadnieniu umiesz­ czenia w wykazie daną osobę bezpośrednio – gdy adres jest znany – albo w drodze opublikowania ogłoszenia, umożliwiając danej osobie przedstawienie uwag. 3. W przypadku gdy zostaną zgłoszone uwagi lub przedsta­ wione istotne nowe dowody, Rada odpowiednio dokonuje prze­ glądu swojej decyzji oraz informuje osobę, której to dotyczy.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 1. Wszystkie fundusze i zasoby gospodarcze należące do osób fizycznych wymienionych w załączniku, które zostały oskarżone przez MTKJ, zostają zamrożone. 2. Żadne fundusze ani zasoby gospodarcze nie są udostęp­ niane, bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz osób fizycznych wymienionych w załączniku.

(1) Dz.U. L 315 z 14.10.2004, s. 52. (2) Dz.U. L 253 z 25.9.2009, s. 17. (3) Dz.U. L 315 z 14.10.2004, s. 14.

L 265/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.10.2010

Artykuł 3 Aby wpływ powyższych środków był jak największy, Unia zachęca państwa trzecie do przyjmowania środków ogranicza­ jących podobnych do środków zawartych w niniejszej decyzji. Artykuł 4 Niniejszym uchyla się wspólne stanowisko Rady 2004/694/WPZiB. Odniesienia do tego wspólnego stanowiska należy odczytywać jako odniesienia do niniejszej decyzji. Artykuł 5 1. Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

2. Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 10 października 2011 r. Podlega ona stałemu przeglądowi.. W stosownych przy­ padkach jest ona przedłużana lub zmieniana, jeżeli Rada uzna, że jej cele nie zostały osiągnięte.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 7 października 2010 r. W imieniu Rady

M. WATHELET

Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK WYKAZ OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1

Osoby fizyczne Przyczyna

1.

Nazwisko: HADZIC Goran (mężczyzna) Data urodzenia: 7.9.1958 Miejsce urodzenia: Vinkovci, Chorwacja Obywatel Serbii

Oskarżony przez MTKJ, nadal pozostaje na wolności Akt oskarżenia: 4 czerwca 2004 r. Nr sprawy: IT 04 75 Oskarżony przez MTKJ, nadal pozostaje na wolności Pierwszy akt oskarżenia: 25 lipca 1995 r.; Drugi akt oskarżenia: 16 listopada 1995 r.; zmieniony akt oska­ rżenia: 8 listopada 2002 r. Nr sprawy: IT-95-5/18

2.

Nazwisko: MLADIC Ratko (mężczyzna) Data urodzenia: 12.3.1948 Miejsce urodzenia: Bozanovici, gmina Kalinovik, Bośnia i Hercegowina Obywatel Bośni i Hercegowiny

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 265 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L265 - 17 z 20108.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 6 października 2010 r. w sprawie ponownego przyznania Portugalii dodatkowych dni na morzu w rejonach ICES VIIIc i IXa, z wyjątkiem Zatoki Kadyksu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 6735)

 • Dz. U. L265 - 14 z 20108.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 889/2010 z dnia 7 października 2010 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach ósmego indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 447/2010

 • Dz. U. L265 - 13 z 20108.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 888/2010 z dnia 7 października 2010 r. nieustalające minimalnej ceny sprzedaży w ramach ósmego indywidualnego zaproszenia do składania ofert na sprzedaż masła w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 446/2010

 • Dz. U. L265 - 11 z 20108.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 887/2010 z dnia 7 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L265 - 9 z 20108.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 886/2010 z dnia 7 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Prleška tünka (ChOG))

 • Dz. U. L265 - 5 z 20108.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 885/2010 z dnia 7 października 2010 r. dotyczące zezwolenia na preparat narazyny i nikarbazyny jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (właściciel zezwolenia Eli Lilly and Company Ltd) i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2430/1999 (1)

 • Dz. U. L265 - 4 z 20108.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 884/2010 z dnia 7 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1464/2004 w odniesieniu do okresu karencji dla dodatku paszowego „Monteban” należącego do grupy kokcydiostatyków oraz innych substancji leczniczych (1)

 • Dz. U. L265 - 1 z 20108.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 883/2010 z dnia 7 października 2010 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie preparatu Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 jako dodatku paszowego dla cieląt do chowu (posiadacz zezwolenia – Société industrielle Lesaffre) (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.