Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 265 POZ 17

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 października 2010 r. w sprawie ponownego przyznania Portugalii dodatkowych dni na morzu w rejonach ICES VIIIc i IXa, z wyjątkiem Zatoki Kadyksu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 6735)

Data ogłoszenia:2010-10-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 265 POZ 17

8.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 265/17

DECYZJA KOMISJI z dnia 6 października 2010 r. w sprawie ponownego przyznania Portugalii dodatkowych dni na morzu w rejonach ICES VIIIc i IXa, z wyjątkiem Zatoki Kadyksu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 6735)

(Jedynie tekst w języku portugalskim jest autentyczny)

(2010/604/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 53/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2010 rok dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach UE oraz w odniesieniu do statków UE na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe, oraz zmie­ niające rozporządzenia (WE) nr 1359/2008, (WE) nr 754/2009, (WE) nr 1226/2009 oraz (WE) nr 1287/2009 (1), w szczególności pkt 7.5 załącznika IIB do niego, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

wyjątkiem Zatoki Kadyksu (2), oraz na podstawie obowią­ zujących grup narzędzi i ograniczeń dotyczących dni na morzu, należy przyznać Portugalii na okres od dnia 1 lutego 2010 r. do dnia 31 stycznia 2011 r. czternaście dodatkowych dni na morzu dla statków posiadających na pokładzie narzędzia połowowe określone w pkt 2 lit. a) załącznika IIB do rozporządzenia (UE) nr 53/2010.

(6)

Punkt 5.1 załącznika IIB do rozporządzenia (UE) nr 53/2010 określa maksymalną liczbę dni, podczas których statki unijne o długości całkowitej równej lub większej niż 10 metrów, posiadające włoki denne, niewody duńskie i podobne narzędzia o rozmiarze oczek równym lub większym niż 32 mm, sieci skrzelowe o rozmiarze oczek równym lub większym niż 60 mm lub takle denne, mogą przebywać w rejonach ICES VIIIc i IXa, z wyjątkiem Zatoki Kadyksu, w okresie od dnia 1 lutego 2010 r. do dnia 31 stycznia 2011 r. Punkt 7.5 załącznika IIB umożliwia Komisji podjęcie decyzji w sprawie ponownej oceny liczby dodatkowych dni wynikających z trwałego zaprzestania działalności połowowej, wcześniej przyznanych przez Komisję. Ponownej oceny liczby dodatkowych dni połowowych wcześniej przyznanych przez Komisję należy dokonywać zgodnie z metodę obliczeniową, o której mowa w pkt 7.1 akapit drugi załącznika IIB, oraz na podstawie obowiązujących grup narzędzi i ograniczeń dotyczących dni na morzu. W dniach 8 lutego, 23 lutego, 25 marca i 22 kwietnia 2010 r. Portugalia przedstawiła dane i zwróciła się do Komisji o ponowną ocenę liczby dni wcześniej przyzna­ nych przez Komisję. Uwzględniając decyzję Komisji 2007/474/WE z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie przyznania Portugalii dodat­ kowych dni na morzu w rejonach ICES VIIIc i IXa, z

Uwzględniając decyzję Komisji 2010/415/UE z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie przyznania Portugalii dodat­ kowych dni na morzu w rejonach ICES VIIIc i IXa, z wyjątkiem Zatoki Kadyksu (3), oraz na podstawie obowiązujących grup narzędzi i ograniczeń dotyczących dni na morzu, należy przyznać Portugalii na okres od dnia 1 lutego 2010 r. do dnia 31 stycznia 2011 r. dzie­ więtnaście dodatkowych dni na morzu dla statków posia­ dających na pokładzie narzędzia połowowe określone w pkt 2 lit. a) załącznika IIB do rozporządzenia (UE) nr 53/2010,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Maksymalna liczba dni, podczas których statek rybacki pływa­ jący pod banderą Portugalii i posiadający narzędzia połowowe określone w pkt 2 lit. a) załącznika IIB do rozporządzenia (UE) nr 53/2010 oraz nieobjęty specjalnymi warunkami ustanowio­ nymi w pkt 5.2 wspomnianego załącznika może przebywać w rejonach ICES VIIIc i IXa, z wyjątkiem Zatoki Kadyksu, okre­ ślona w tabeli I tego załącznika, zostaje zmieniona na 191 dni w roku. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Portugalskiej.

(2)

(3)

(4)

Sporządzono w Brukseli dnia 6 października 2010 r. W imieniu Komisji

Maria DAMANAKI

(5)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 21 z 26.1.2010, s. 1.

(2) Dz.U. L 179 z 7.7.2007, s. 53. (3) Dz.U. L 195 z 27.7.2010, s. 76.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 265 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L265 - 15 z 20108.10.2010

  Decyzja Rady 2010/603/WPZiB z dnia 7 października 2010 r. w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L265 - 14 z 20108.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 889/2010 z dnia 7 października 2010 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach ósmego indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 447/2010

 • Dz. U. L265 - 13 z 20108.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 888/2010 z dnia 7 października 2010 r. nieustalające minimalnej ceny sprzedaży w ramach ósmego indywidualnego zaproszenia do składania ofert na sprzedaż masła w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 446/2010

 • Dz. U. L265 - 11 z 20108.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 887/2010 z dnia 7 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L265 - 9 z 20108.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 886/2010 z dnia 7 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Prleška tünka (ChOG))

 • Dz. U. L265 - 5 z 20108.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 885/2010 z dnia 7 października 2010 r. dotyczące zezwolenia na preparat narazyny i nikarbazyny jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (właściciel zezwolenia Eli Lilly and Company Ltd) i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2430/1999 (1)

 • Dz. U. L265 - 4 z 20108.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 884/2010 z dnia 7 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1464/2004 w odniesieniu do okresu karencji dla dodatku paszowego „Monteban” należącego do grupy kokcydiostatyków oraz innych substancji leczniczych (1)

 • Dz. U. L265 - 1 z 20108.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 883/2010 z dnia 7 października 2010 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie preparatu Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 jako dodatku paszowego dla cieląt do chowu (posiadacz zezwolenia – Société industrielle Lesaffre) (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.