Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 265 POZ 5 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 885/2010 z dnia 7 października 2010 r. dotyczące zezwolenia na preparat narazyny i nikarbazyny jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (właściciel zezwolenia Eli Lilly and Company Ltd) i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2430/1999 (1)

Data ogłoszenia:2010-10-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 265 POZ 5 - Strona 2

Strona 2 z 2

(4)

Artykuł 2 W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2430/1999 skreśla się pozycję pod numerem rejestracyjnym dodatku E 772, doty­ czącą narazyny 80 g/kg — nikarbazyny 80 g/kg (Maxiban G160).

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

Premiksy i mieszanki paszowe zawierające dodatek paszowy oznakowany zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2430/1999 mogą nadal być wprowadzane do obrotu, pozostawać w obrocie i być używane aż do wyczerpania zapasów.

L 265/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.10.2010

Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzę­ dowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 7 października 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

8.10.2010

ZAŁĄCZNIK

Numer identyfikacyjny dodatku

Nazwa posiadacza zezwolenia

Dodatek

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna

Gatunek lub Maksymalny kategoria wiek zwierzęcia

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość Inne przepisy Data ważności zezwolenia

mg substancji czynnej/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %

Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) w danym środku spożywczym pochodzenia zwierzęcego

PL

Kokcydiostatyki i histomonostatyki 5 1 772 Eli Lilly and Narazyna 80 g aktyw­ Company ności/kg Ltd Nikarbazyna 80 g/kg (Maxiban G160) Skład dodatku Narazyna: 80 g aktywności/kg Nikarbazyna: 80 g/kg (Stosunek 1:1) Olej roślinny lub mineralny: 10–30 g/kg Wermikulit: 0–20 g/kg Mikrotraser F-Red: 11 g/kg Grysik kukurydziany lub ryż łuskany qs 1 kg Substancja czynna 1. Narazyna, C43H72O11 Numer CAS: 55134-13-9 polieter kwasu monokarbo­ ksylowego wytwarzany przez Streptomyces aureofaciens, (NRRL 8092), w formie granulatu. Aktywność ≥ 85 % narazyny A: Kurczęta rzeźne — 40 mg nara­ zyny 40 mg nikar­ bazyny 50 mg nara­ zyny 50 mg nikar­ bazyny 1. Wskazanie w instrukcji użytkowania: „Niebez­ pieczne dla gatunków koniowatych, indyków i królików” „Niniejszy dodatek do paszy zawiera jonofor: dla stosowania jedno­ cześnie z niektórymi substancjami leczniczymi mogą istnieć przeciw­ wskazania”. 2. Dodatek jest włączany do mieszanek paszowych w postaci premiksu. 3. Preparat narazyny i nikarbazyny nie może być mieszany z innymi kokcydiostatykami. 4. Posiadacz zezwolenia planuje i realizuje program monitoringu po wprowadzeniu preparatu do obrotu w zakresie rozwoju oporności bakterii i Eimeria spp. 5. Od dnia 28 października 2013 r. zawartość p-nitroaniliny wynosi ≤ 0,1 %. 6. Dla bezpieczeństwa: podczas kontaktu z preparatem należy stosować ochronę dróg oddechowych. 28 października 2020 r. 50 μg narazyny/kg dla świeżej wątroby, świeżych mięśni, nerek i skóry/tłusz­ czu; 15 000 μg dinitro­ karbanilidu (DNC)/ kg dla świeżej wątroby; 6 000 μg DNC/kg dla świeżej wątroby; 4 000 μg DNC/kg dla świeżych, mięśni, nerek. i skóry/tłuszczu.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2. Nikarbazyna, C19H18N6O6. Numer CAS: 330-95-0 równocząsteczkowy kompleks 1,3-bis(4-nitro­ fenyl) mocznika i 4,6-dimety­ lopirymidyn-2-ol, w formie granulatu Powiązane zanieczyszczenia: p-nitroanilina: ≤ 0,3 %

L 265/7

L 265/8

Numer identyfikacyjny dodatku

Nazwa posiadacza zezwolenia

Dodatek

Gatunek lub Skład, wzór chemiczny, opis, metoda Maksymalny kategoria analityczna wiek zwierzęcia

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość Inne przepisy Data ważności zezwolenia

mg substancji czynnej/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %

Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) w danym środku spożywczym pochodzenia zwierzęcego

Metody analityczne (1) Do oznaczania narazyny: wyso­ kosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) z fazą odwró­ coną po derywatyzacji pokolum­ nowej z waniliną i detekcji przy 520 nm – ISO 14183:2005. Do oznaczania nikarbazyny: wysokosprawna chromatografia cieczowa z detekcją UV (HPLCUV) spektrometria (LC-MS/MS)

(1) Szczegóły dotyczące metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem wspólnotowego laboratorium referencyjnego: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.10.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 265 POZ 5 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L265 - 17 z 20108.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 6 października 2010 r. w sprawie ponownego przyznania Portugalii dodatkowych dni na morzu w rejonach ICES VIIIc i IXa, z wyjątkiem Zatoki Kadyksu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 6735)

 • Dz. U. L265 - 15 z 20108.10.2010

  Decyzja Rady 2010/603/WPZiB z dnia 7 października 2010 r. w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L265 - 14 z 20108.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 889/2010 z dnia 7 października 2010 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach ósmego indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 447/2010

 • Dz. U. L265 - 13 z 20108.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 888/2010 z dnia 7 października 2010 r. nieustalające minimalnej ceny sprzedaży w ramach ósmego indywidualnego zaproszenia do składania ofert na sprzedaż masła w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 446/2010

 • Dz. U. L265 - 11 z 20108.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 887/2010 z dnia 7 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L265 - 9 z 20108.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 886/2010 z dnia 7 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Prleška tünka (ChOG))

 • Dz. U. L265 - 4 z 20108.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 884/2010 z dnia 7 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1464/2004 w odniesieniu do okresu karencji dla dodatku paszowego „Monteban” należącego do grupy kokcydiostatyków oraz innych substancji leczniczych (1)

 • Dz. U. L265 - 1 z 20108.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 883/2010 z dnia 7 października 2010 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie preparatu Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 jako dodatku paszowego dla cieląt do chowu (posiadacz zezwolenia – Société industrielle Lesaffre) (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.