Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 265 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 885/2010 z dnia 7 października 2010 r. dotyczące zezwolenia na preparat narazyny i nikarbazyny jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (właściciel zezwolenia Eli Lilly and Company Ltd) i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2430/1999 (1)

Data ogłoszenia:2010-10-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 265 POZ 5

Strona 1 z 2
8.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 265/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 885/2010 z dnia 7 października 2010 r. dotyczące zezwolenia na preparat narazyny i nikarbazyny jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (właściciel zezwolenia Eli Lilly and Company Ltd) i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2430/1999

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1831/2003 z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

czyszczenia była ograniczona do możliwie najniższego poziomu. Urząd poddał również weryfikacji sprawoz­ danie dotyczące metody analizy dodatku paszowego w paszy, przedłożone przez wspólnotowe laboratorium referencyjne określone w rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003.

(5)

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje udzie­ lanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz określa sposób uzasadniania i procedury przyznawania takich zezwoleń. Artykuł 10 tego rozpo­ rządzenia przewiduje ponowną ocenę dodatków dopusz­ czonych na mocy dyrektywy Rady 70/524/EWG (2). Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2430/1999 (3) zezwolono na stosowanie preparatu narazyny, nr CAS 55134-13-9, i nikarbazyny, nr CAS 330-95-0, przez okres dziesięciu lat zgodnie z dyrektywą 70/524/EEC jako dodatek paszowy dla kurcząt rzeźnych. Dodatek ten został następnie wpisany do wspólnotowego rejestru dodatków paszowych jako istniejący produkt, zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003. Zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 w związku z art. 7 tego rozporządzenia złożony został wniosek o ponowną ocenę tego dodatku celem sklasyfikowania go w kategorii „kokcydiostatyki i histomonostatyki”. Do wniosku dołączone zostały dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane na mocy art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) stwierdził w swojej opinii z dnia 7 kwietnia 2010 r., że w proponowanych warunkach stosowania preparat nara­ zyny i nikarbazyny nie ma negatywnego oddziaływania na zdrowie zwierząt, zdrowie konsumentów ani na środowisko i że dodatki te skutecznie zwalczają kokcy­ diozę u kurcząt rzeźnych (4). Urząd uważa, że należy ustanowić specjalne wymogi w zakresie monitoringu po wprowadzeniu preparatu do obrotu w celu kontroli ewentualnego rozwoju oporności bakterii lub Eimeria spp. Ponieważ p-nitroanilina, zanieczyszczenie związane z nikarbazyną, prowadzi do ewentualnych pozostałości tej substancji, Urząd zaleca, aby zawartość tego zanie­

Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29. Dz.U. L 270 z 14.12.1970, s. 1. Dz.U. L 296 z 17.11.1999, s. 3. EFSA Journal 2010; 8(4):1574.

Ocena preparatu narazyny i nikarbazyny dowodzi, że warunki udzielenia zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie prepa­ ratu, jak określono w załączniku do niniejszego rozpo­ rządzenia. Biorąc pod uwagę opinię Urzędu, konieczne jest jednak ograniczenie zawartości zanieczyszczenia pnitroaniliny. Aby dać producentom i użytkownikiem czas na dostosowanie, należy rozpocząć stosowanie tego ograniczenia trzy lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.

(2)

(6)

W następstwie udzielenia nowego zezwolenia na mocy rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 przepisy dotyczące tego preparatu zawarte w rozporządzeniu (WE) nr 2430/1999 powinny zostać uchylone.

(7)

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywno­ ściowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Udziela się zezwolenia na stosowanie preparatu wyszczególnio­ nego w załączniku, należącego do kategorii dodatków „kokcy­ diostatyki i histomonostatyki”, jako dodatku w żywieniu zwie­ rząt przy zachowaniu warunków określonych w załączniku.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 265 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L265 - 17 z 20108.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 6 października 2010 r. w sprawie ponownego przyznania Portugalii dodatkowych dni na morzu w rejonach ICES VIIIc i IXa, z wyjątkiem Zatoki Kadyksu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 6735)

 • Dz. U. L265 - 15 z 20108.10.2010

  Decyzja Rady 2010/603/WPZiB z dnia 7 października 2010 r. w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L265 - 14 z 20108.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 889/2010 z dnia 7 października 2010 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach ósmego indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 447/2010

 • Dz. U. L265 - 13 z 20108.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 888/2010 z dnia 7 października 2010 r. nieustalające minimalnej ceny sprzedaży w ramach ósmego indywidualnego zaproszenia do składania ofert na sprzedaż masła w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 446/2010

 • Dz. U. L265 - 11 z 20108.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 887/2010 z dnia 7 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L265 - 9 z 20108.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 886/2010 z dnia 7 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Prleška tünka (ChOG))

 • Dz. U. L265 - 4 z 20108.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 884/2010 z dnia 7 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1464/2004 w odniesieniu do okresu karencji dla dodatku paszowego „Monteban” należącego do grupy kokcydiostatyków oraz innych substancji leczniczych (1)

 • Dz. U. L265 - 1 z 20108.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 883/2010 z dnia 7 października 2010 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie preparatu Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 jako dodatku paszowego dla cieląt do chowu (posiadacz zezwolenia – Société industrielle Lesaffre) (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.