Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 266 POZ 39

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 894/2010 z dnia 8 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 815/2008 w sprawie odstępstwa od rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących, używanej do celów ogólnego systemu preferencji, w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Republiki Zielonego Przylądka dotyczącej wywozu niektórych produktów rybołówstwa do Wspólnoty

Data ogłoszenia:2010-10-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 266 POZ 39

Strona 1 z 2
9.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 266/39

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 894/2010 z dnia 8 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 815/2008 w sprawie odstępstwa od rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących, używanej do celów ogólnego systemu preferencji, w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Republiki Zielonego Przylądka dotyczącej wywozu niektórych produktów rybołówstwa do Wspólnoty

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 ustana­ wiające Wspólnotowy Kodeks Celny (1), w szczególności jego art. 247, uwzględniając rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (2), w szczególności jego art. 76, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6)

Republiki Zielonego Przylądka, która ma zasadnicze znaczenie dla tego kraju. Wygląda jednak na to, że pewne okoliczności gospodarcze i geograficzne miały negatywny wpływ na realizację planowanego ożywienia floty Republiki Zielonego Przylądka w zamierzonym stopniu, a zatem potrzebne są kolejne inwestycje.

(5)

Wniosek pokazuje, że niezwiększenie ilości, które mogą być przedmiotem obrotu w ramach odstępstwa, bardzo negatywnie wpłynie na zdolność sektora przetwórstwa rybnego Republiki Zielonego Przylądka do kontynuo­ wania wywozu do Unii Europejskiej, co może zablo­ kować niezbędne dalsze inwestycje.

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 815/2008 (3) Repub­ lice Zielonego Przylądka przyznano odstępstwo od reguł pochodzenia określonych w rozporządzeniu (EWG) nr 2454/93, dopuszczając uznawanie niektórych produktów rybołówstwa wyprodukowanych w Republice Zielonego Przylądka z ryb niepochodzących, za pochodzące z Republiki Zielonego Przylądka. Odstępstwo to wygasa dnia 31 grudnia 2010 r. Pismem z dnia 21 grudnia 2009 r. Republika Zielonego Przylądka złożyła wniosek o zwiększenie ilości przyzna­ nych na 2010 r. w odniesieniu do dwóch z trzech kate­ gorii produktów rybołówstwa objętych rozporządzeniem (WE) nr 815/2008. W piśmie z dnia 8 czerwca 2010 r. dołączyła ona dodatkowe informacje uzasadniające jej wniosek.

Zwiększenie ilości towarów, które mogą być przed­ miotem obrotu na mocy odstępstwa, jest zatem konieczne do zagwarantowania, że wysiłki mające na celu ożywienie lokalnej floty rybackiej będą kontynuo­ wane, a tym samym wpłyną na poprawę jej zdolności do dostarczania lokalnemu sektorowi przetwórstwa rybnego ryb pochodzących.

(7)

(2)

Spodziewane jest, że obowiązujące kwoty zostaną wyczerpane dla dwóch kategorii przedmiotowych produktów na długo przed końcem 2010 r., co dodat­ kowo uzasadnia konieczność zwiększenia ilości przyzna­ nych na 2010 r. Nie wydaje się jednak zasadne, aby w pełni zgodzić się na wnioskowane kwoty. W szczególności należy wziąć pod uwagę, że Republika Zielonego Przylądka ma już znaczne możliwości zaopat­ rzenia w ryby pochodzące z lokalnych statków i można zastosować kumulację dwustronną.

(8) (3)

We wniosku stwierdzono, że pierwotnie przyznane całkowite ilości na 2010 r. powinny zostać zwiększone odpowiednio do 3 600 ton dla przetworzonych lub zakonserwowanych filetów z makreli i do i 1 500 ton dla przetworzonych lub zakonserwowanych filetów z tazara i tazara maruna. Całkowite pierwotnie przyznane roczne ilości w znacznym stopniu przyczyniły się w 2008 r. i 2009 r. do poprawy sytuacji w sektorze przetwórstwa produktów rybołówstwa i, do pewnego stopnia, do ożywienia działającej na małą skalę floty rybackiej

(4)

Należy zatem zwiększyć ilości objęte odstępstwem na 2010 r. do 2 500 ton dla przetworzonych lub zakonser­ wowanych filetów z makreli i do 875 ton dla przetwo­ rzonych lub zakonserwowanych filetów z tazara i tazara maruna, które to ilości uważa się za wystarczające, aby umożliwić sektorowi przetwórstwa Republiki Zielonego Przylądka kontynuowanie wywozu do Unii Europejskiej i wspieranie władz lokalnych w wysiłkach zmierzających do zagwarantowania dalszego udanego ożywienia lokalnej floty rybackiej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 266 POZ 39 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L266 - 62 z 20109.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 8 października 2010 r. zmieniająca decyzję 2006/241/WE odnośnie do przywozu guana z Madagaskaru (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 6798) (1)

 • Dz. U. L266 - 61 z 20109.10.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUSEC/2/2010 z dnia 8 października 2010 r. dotycząca mianowania szefa misji dla doradczo-pomocowej misji Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC RD Congo)

 • Dz. U. L266 - 60 z 20109.10.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPOL RD Congo/1/2010 z dnia 8 października 2010 r. dotycząca mianowania szefa misji EUPOL DR Konga

 • Dz. U. L266 - 58 z 20109.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 903/2010 z dnia 8 października 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L266 - 56 z 20109.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 902/2010 z dnia 8 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L266 - 54 z 20109.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 901/2010 z dnia 8 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę „Φάβα Σαντορίνης (Fava Santorinis) (ChNP)”

 • Dz. U. L266 - 52 z 20109.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 900/2010 z dnia 8 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę „Estepa (CHNP)”

 • Dz. U. L266 - 50 z 20109.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 899/2010 z dnia 8 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Mogette de Vendée (ChOG)]

 • Dz. U. L266 - 48 z 20109.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 898/2010 z dnia 8 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę „Patata della Sila (ChOG)”

 • Dz. U. L266 - 46 z 20109.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 897/2010 z dnia 8 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Suska sechlońska (ChOG)]

 • Dz. U. L266 - 44 z 20109.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 896/2010 z dnia 8 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Schrobenhausener Spargel/Spargel aus dem Schrobenhausener Land/Spargel aus dem Anbaugebiet Schrobenhausen (ChOG)]

 • Dz. U. L266 - 42 z 20109.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 895/2010 z dnia 8 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę „Halberstädter Würstchen (ChOG)”

 • Dz. U. L266 - 10 z 20109.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 893/2010 z dnia 8 października 2010 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acekwinocylu, bentazonu, cyflutryny, fenamidonu, fenazachiny, flonikamidu, flutriafolu, imidakloprydu, joksynilu, karbendazymu, metkonazolu, protiokonazolu, tebufenozydu i tiofanatu metylowego w określonych produktach lub na ich powierzchni (1)

 • Dz. U. L266 - 6 z 20109.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 892/2010 z dnia 8 października 2010 r. w sprawie statusu niektórych produktów odnośnie do dodatków paszowych objętych zakresem rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L266 - 4 z 20109.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 891/2010 z dnia 8 października 2010 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie 6-fitazy jako dodatku paszowego dla indyków (posiadacz zezwolenia Roal Oy) (1)

 • Dz. U. L266 - 1 z 20109.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 890/2010 z dnia 8 października 2010 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji derkwantel, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.