Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 266 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 892/2010 z dnia 8 października 2010 r. w sprawie statusu niektórych produktów odnośnie do dodatków paszowych objętych zakresem rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2010-10-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 266 POZ 6

Strona 1 z 2
L 266/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.10.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 892/2010 z dnia 8 października 2010 r. w sprawie statusu niektórych produktów odnośnie do dodatków paszowych objętych zakresem rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 2 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

paszowych a właściwościami produktów wyszczególnio­ nych w katalogu materiałów paszowych, z drugiej strony, można określić pewne kryteria pozwalające na klasyfiko­ wanie produktów jako materiały paszowe, dodatki paszowe i inne produkty. Do przydatnych do takiego rozróżnienia kryteriów zaliczyć można m.in. metody produkcji i przetwarzania, poziom standaryzacji, homo­ genizację, czystość, definicję chemiczną oraz sposób stosowania danego produktu. Dla zachowania spójności produkty o podobnych właściwościach powinny być klasyfikowane podobnie. Jeśli chodzi o produkty, w odniesieniu do których istnieją wątpliwości, czy są one dodatkami paszowymi, przeprowadzono analizę uwzględniającą wymienione kryteria.

(1)

W odniesieniu do niektórych substancji, drobnoustrojów lub preparatów, zwanych dalej produktami, nie ma pewności, czy są one dodatkami paszowymi. Owa niepewność dotyczy niektórych produktów dopuszczo­ nych jako dodatki paszowe ujęte w rejestrze dodatków paszowych, a także wyszczególnione w katalogu mate­ riałów paszowych ustanowionym na mocy art. 24 rozpo­ rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowa­ dzania na rynek i stosowania pasz, zmieniającego rozpo­ rządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylającego dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE (2), niektórych produktów, które nie są dopuszczone jako dodatki paszowe ani wyszczególnione w katalogu mate­ riałów paszowych oraz niektórych produktów, które są dopuszczone jako dodatki paszowe, lecz mogłyby być wyszczególnione w katalogu materiałów paszowych zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 767/2009.

(5)

W oparciu o wyniki tej analizy produkty wymienione w załączniku nie powinny być uznawane za dodatki paszowe objęte zakresem rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(6)

Jeśli chodzi o oznakowanie produktów dopuszczonych jako dodatki paszowe oraz oznakowanie materiałów paszowych i mieszanek paszowych zawierających te produkty, należy przewidzieć okres przejściowy, który pozwoli podmiotom aktywnym w sektorze pasz na dostosowanie się. Co więcej, produkty te należy skreślić z rejestru dodatków paszowych.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywno­ ściowego i Zdrowia Zwierząt,

(2)

Aby uniknąć niespójności w traktowaniu takich produktów, usprawnić pracę właściwych krajowych organów kontroli oraz odciążyć zainteresowane strony, należy przyjąć rozporządzenie określające, że owe niektóre produkty nie są dodatkami paszowymi.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Substancje, drobnoustroje oraz preparaty (zwanej dalej „produk­ tami”), określone w załączniku, nie są dodatkami paszowymi objętymi zakresem rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(3)

W celu takiego określenia należy uwzględnić wszystkie ich właściwości.

(4)

Na podstawie porównania między, z jednej strony, właściwościami produktów ujętych w rejestrze dodatków

Artykuł 2 Produkty wymienione w części 1 załącznika nie są już uzna­ wane za dopuszczone dodatki paszowe objęte zakresem rozpo­ rządzenia (WE) nr 1831/2003.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 266 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L266 - 62 z 20109.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 8 października 2010 r. zmieniająca decyzję 2006/241/WE odnośnie do przywozu guana z Madagaskaru (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 6798) (1)

 • Dz. U. L266 - 61 z 20109.10.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUSEC/2/2010 z dnia 8 października 2010 r. dotycząca mianowania szefa misji dla doradczo-pomocowej misji Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC RD Congo)

 • Dz. U. L266 - 60 z 20109.10.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPOL RD Congo/1/2010 z dnia 8 października 2010 r. dotycząca mianowania szefa misji EUPOL DR Konga

 • Dz. U. L266 - 58 z 20109.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 903/2010 z dnia 8 października 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L266 - 56 z 20109.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 902/2010 z dnia 8 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L266 - 54 z 20109.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 901/2010 z dnia 8 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę „Φάβα Σαντορίνης (Fava Santorinis) (ChNP)”

 • Dz. U. L266 - 52 z 20109.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 900/2010 z dnia 8 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę „Estepa (CHNP)”

 • Dz. U. L266 - 50 z 20109.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 899/2010 z dnia 8 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Mogette de Vendée (ChOG)]

 • Dz. U. L266 - 48 z 20109.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 898/2010 z dnia 8 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę „Patata della Sila (ChOG)”

 • Dz. U. L266 - 46 z 20109.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 897/2010 z dnia 8 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Suska sechlońska (ChOG)]

 • Dz. U. L266 - 44 z 20109.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 896/2010 z dnia 8 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Schrobenhausener Spargel/Spargel aus dem Schrobenhausener Land/Spargel aus dem Anbaugebiet Schrobenhausen (ChOG)]

 • Dz. U. L266 - 42 z 20109.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 895/2010 z dnia 8 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę „Halberstädter Würstchen (ChOG)”

 • Dz. U. L266 - 39 z 20109.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 894/2010 z dnia 8 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 815/2008 w sprawie odstępstwa od rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących, używanej do celów ogólnego systemu preferencji, w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Republiki Zielonego Przylądka dotyczącej wywozu niektórych produktów rybołówstwa do Wspólnoty

 • Dz. U. L266 - 10 z 20109.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 893/2010 z dnia 8 października 2010 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acekwinocylu, bentazonu, cyflutryny, fenamidonu, fenazachiny, flonikamidu, flutriafolu, imidakloprydu, joksynilu, karbendazymu, metkonazolu, protiokonazolu, tebufenozydu i tiofanatu metylowego w określonych produktach lub na ich powierzchni (1)

 • Dz. U. L266 - 4 z 20109.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 891/2010 z dnia 8 października 2010 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie 6-fitazy jako dodatku paszowego dla indyków (posiadacz zezwolenia Roal Oy) (1)

 • Dz. U. L266 - 1 z 20109.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 890/2010 z dnia 8 października 2010 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji derkwantel, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.