Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 267 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 16 Września 2010 r. w sprawie weryfikacji autentyczności i jakości obiegowej oraz powtórnego wprowadzania do obiegu banknotów euro (EBC/2010/14)

Data ogłoszenia:2010-10-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 267 POZ 1

Strona 1 z 15
9.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 267/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

DECYZJE

 

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO  

z dnia 16  Września 2010  r. w sprawie weryfikacji autentyczności i jakości obiegowej oraz powtórnego wprowadzania do obiegu banknotów euro (EBC/2010/14) (2010/597/UE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o  funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 128 ust. 1, uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i  Europejskiego Banku Centralnego (zwany dalej „Statutem ESBC”), w szczególności jego art. 16, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

  zobowiązywał instytucje kredytowe i  inne odpowiednie instytucje do wycofywania z  obiegu wszystkich otrzymy­ wanych przez nie banknotów euro, o których wiedzą lub mają wystarczające powody podejrzewać, że są fałszywe. W celu określenia zharmonizowanych standardów po­ nownego wprowadzania do obiegu banknotów euro, w  2005  r. EBC opublikował ramowe zasady postępowa­ nia z  banknotami euro powracającymi z  obiegu, ustana­ wiające jednolite zasady i  procedury weryfikacji autentyczności i  jakości obiegowej banknotów euro (2), obejmujące również standardy operacyjne dotyczące urzą­ dzeń do obsługi banknotów. EBC przyjął następnie jedno­ lite procedury testowania urządzeń do obsługi banknotów przez KBC. Rozporządzenie (WE) nr  1338/2001 zostało zmienio­ ne  (3) poprzez rozszerzenie zakresu jego adresatów oraz nałożenie na nich obowiązku weryfikacji autentyczności banknotów euro, które otrzymują i  które zamierzają po­ nownie wprowadzić do obiegu, tak aby zapewnić wykry­ wanie fałszerstw. W  tym zakresie rozporządzenie (WE) nr 1338/2001 stanowi, że – w odniesieniu do banknotów euro – weryfikacja ta odbywa się zgodnie z  procedurami określonymi przez EBC. Procedury te należy zatem okre­ ślić w akcie prawnym.

Zgodnie z  art.  128 ust.  1 Traktatu oraz art.  16 Statutu ESBC, Europejski Bank Centralny (EBC) ma wyłączne pra­ wo do upoważniania do emisji banknotów euro w  Unii. Prawo to obejmuje kompetencję do podejmowania dzia­ łań mających na celu ochronę wiarygodności banknotów euro jako środka płatniczego. Ochrona wiarygodności banknotów euro oraz umożliwie­ nie właściwego wykrywania fałszerstw wymaga utrzymy­ wania banknotów euro znajdujących się w  obiegu w dobrym stanie, tak aby możliwa była łatwa i wiarygod­ na weryfikacja ich autentyczności; w związku z czym ko­ nieczne jest sprawdzanie jakości obiegowej banknotów euro. Ponadto banknoty euro budzące wątpliwości co do autentyczności powinny być szybko wykrywane i przeka­ zywane właściwym organom krajowym. Pierwotnie art. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 1338/2001 z  dnia 28  czerwca 2001  r. ustanawiającego środki nie­ zbędne dla ochrony euro przed fałszowaniem (1)

(5)

(2)

(3)

(1)  Dz.U. L 181 z 4.7.2001, s. 6.

(2)  Postępowanie z  banknotami euro powracającymi z  obiegu: ramowe zasady wykrywania fałszerstw oraz sortowania banknotów według ja­ kości przez instytucje kredytowe i podmioty zawodowo zajmujące się obsługą gotówki. (3) Rozporządzeniem Rady (WE) nr 44/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr  1338/2001 ustanawiające środki niezbędne dla ochrony euro przed fałszowaniem (Dz.U.  L  17 z 22.1.2009, s. 1).

L 267/2

(6)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.10.2010

Z zastrzeżeniem kompetencji państw członkowskich do nakładania sankcji na instytucje, o których mowa w art. 6 ust.  1 rozporządzenia (WE) nr  1338/2001, które nie wy­ pełniają obowiązków nałożonych na nie na mocy tego przepisu, Eurosystem musi mieć możliwość podejmowa­ nia odpowiednich działań administracyjnych zapewniają­ cych przestrzeganie procedur określonych przez EBC oraz uniemożliwiających obchodzenie zasad i procedur ustano­ wionych w  niniejszej decyzji skutkujące ryzykiem niewy­ krycia lub ponownego wprowadzenia do obiegu banknotów fałszywych lub nienadających się do obiegu,

wypłaca banknoty euro, obciążając rachunek bankowy, ta­ kie jak np.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 267 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L267 - 21 z 20109.10.2010

    Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 16 września 2010 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2010/13)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.