Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 267 POZ 21

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 16 września 2010 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2010/13)

Data ogłoszenia:2010-10-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 267 POZ 21

Strona 1 z 31
9.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 267/21

WYTYCZNE

 

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 16  września 2010  r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w  sprawie instrumentów i  procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2010/13) (2010/598/UE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o  funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 127 ust. 2 tiret pierwsze, uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 12 ust. 1 oraz art. 14 ust. 3 w związku z art. 3 ust. 1 tiret pierwsze, art. 18 ust. 2 oraz art. 20 ustęp pierwszy, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Osiągnięcie jednolitej polityki pieniężnej wymaga zdefinio­ wania instrumentów i procedur, które mają być stosowa­ ne przez Eurosystem składający się z  krajowych banków centralnych (KBC) państw członkowskich, które przyjęły euro (zwanych dalej „uczestniczącymi państwami człon­ kowskimi”) oraz Europejskiego Banku Centralnego (EBC), tak aby możliwe było prowadzenie polityki pieniężnej w  jednolity sposób we wszystkich uczestniczących pań­ stwach członkowskich. EBC jest uprawniony do wydawania niezbędnych wytycz­ nych wprowadzających jednolitą politykę pieniężną Euro­ systemu, a  poszczególne KBC mają obowiązek działania zgodnie z takimi wytycznymi. W wytycznych EBC/2000/7 z  dnia 31  sierpnia 2000  r. w  sprawie instrumentów i  procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (1) należy wprowadzić zmiany odzwierciedla­ jące modyfikacje definicji i sposobu wdrażania instrumen­ tów i  procedur polityki pieniężnej. Do najważniejszych z nich należą: a) zweryfikowanie zasad kontroli ryzyka do­ tyczących operacji kredytowych Eurosystemu; b) zapew­ nienie spójnego podejścia w  sytuacjach rozbieżności; c) rozszerzenie i wzmocnienie przepisów dotyczących środ­ ków uznaniowych, które może stosować Eurosystem w sy­ tuacji pojawienia się wątpliwości dotyczących sytuacji finansowej kontrahenta; d) umożliwienie Radzie Prezesów

podjęcie decyzji, że w  wyjątkowych okolicznościach EBC może realizować transakcje bezwarunkowe w scentralizo­ wany sposób; e) ograniczenie ryzyka zwrotu aktywów w celu złagodzenia ryzyka kredytowego i prawnego przez ograniczenie zakresu podmiotów mających prawo do emi­ sji papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (ABS – asset-backed securities) oraz aktywów zabezpieczają­ cych ABS do podmiotów i  aktywów znajdujących się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG); f) wprowadzenie nowych kryteriów uprawniających do stosowania we własnym zakresie obligacji, które nie są zgodne z dyrektywą UCITS (strukturyzowanych zabezpie­ czonych obligacji), dla których zabezpieczenie stanowią kredyty mieszkaniowe; g) wprowadzenie nowych pojęć do dodatku 2 do załącznika I i doprecyzowanie innych pojęć; h) zmiana dodatku 4 do załącznika  I, tak by odzwiercie­ dlał zmiany w  przepisach statystycznych; i) ujednolicenie przepisów i wprowadzenie innych drobnych zmian, które zwiększą spójność i przejrzystość,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

Artykuł  1 W wytycznych EBC/2000/7 wprowadza się następujące zmiany: 1) w załączniku I  do wytycznych EBC/2000/7 wprowadza się zmiany zgodnie z  załącznikami I  i II do niniejszych wytycznych; 2) w załączniku II do wytycznych EBC/2000/7 wprowadza się zmiany zgodnie z  załącznikiem III do niniejszych wytycznych. Artykuł  2 Weryfikacja KBC przesyłają EBC szczegółowe dane dotyczące dokumentów oraz środków, za pomocą których zamierzają dostosować się do niniejszych wytycznych najpóźniej do dnia 9  października 2010 r.

(2)

(3)

(1)  Dz.U. L 310 z 11.12.2000, s. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 267 POZ 21 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L267 - 1 z 20109.10.2010

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 16 Września 2010 r. w sprawie weryfikacji autentyczności i jakości obiegowej oraz powtórnego wprowadzania do obiegu banknotów euro (EBC/2010/14)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.