Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 268 POZ 27

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 909/2010 z dnia 11 października 2010 r. ustalające współczynnik przydziału mający zastosowanie do wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2011 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

Data ogłoszenia:2010-10-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 268 POZ 27

12.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 268/27

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 909/2010 z dnia 11 października 2010 r. ustalające współczynnik przydziału mający zastosowanie do wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2011 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

przydział dodatkowych ilości powinien być uzależniony od powiadomienia właściwego organu o ilościach, na które dany podmiot wyraził zgodę, oraz od wpłaty zabezpieczenia przez zainteresowane podmioty.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

(4)

Biorąc ślania dzenia należy

pod uwagę termin wdrożenia procedury okre­ współczynników określony w art. 4 rozporzą­ (UE) nr 635/2010, niniejsze rozporządzenie zacząć stosować możliwie jak najszybciej,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1187/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. ustanawiające specjalne szczegó­ łowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych do mleka i przetworów mlecznych (2), w szczególności jego art. 23 ust. 1 akapit pierwszy i ust. 3 akapit pierwszy,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Wnioski o wydanie pozwolenia na wywóz, złożone na mocy rozporządzenia (UE) nr 635/2010 w odniesieniu do grup produktów i kontyngentów określonych w kolumnie 3 załącz­ nika do niniejszego rozporządzenia jako „16-Tokio, 16-, 17-, 18-, 20- i 21-Urugwaj”, zostają przyjęte z zastrzeżeniem zasto­ sowania współczynników przydziału określonych w kolumnie 5 tego załącznika.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 635/2010 z dnia 19 lipca 2010 r. otwierające procedurę przyznawania pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2011 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT (3) otwiera procedurę przyznawania pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2011 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT określo­ nych w art. 21 rozporządzenia (WE) nr 1187/2009.

Artykuł 2 Wnioski o wydanie pozwolenia na wywóz, złożone na mocy rozporządzenia (UE) nr 635/2010 w odniesieniu do grupy produktów i kontyngentów określonych w kolumnie 3 załącz­ nika do niniejszego rozporządzenia jako „22- i 25-Tokio oraz 22- i 25-Urugwaj”, zostają przyjęte w odniesieniu do ilości, o które wystąpiono.

(2)

Wnioski o wydanie pozwolenia na wywóz w odniesieniu do niektórych kontyngentów i grup produktów dotyczą ilości przekraczających ilości dostępne na rok kontyngen­ towy 2011. Należy zatem ustalić współczynniki przy­ działu zgodnie z przepisami art. 23 ust. 1 rozporzą­ dzenia (WE) nr 1187/2009.

(3)

W odniesieniu do grup produktów i kontyngentów, w przypadku których złożone wnioski dotyczą ilości mniejszych niż ilości dostępne, należy zadbać o to, by zgodnie z art. 23 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1187/2009, pozostałe ilości zostały przydzielone proporcjonalnie do ilości, o które wystąpiono. Ponadto

Pozwolenia na wywóz mogą być wydane dla dodatkowych ilości z zastrzeżeniem zastosowania współczynnika przydziału określonego w kolumnie 6 załącznika, po wyrażeniu zgody przez podmiot na podane ilości w terminie jednego tygodnia od daty publikacji niniejszego rozporządzenia oraz z zastrzeżeniem wpłaty wymaganego zabezpieczenia.

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 318 z 4.12.2009, s. 1. (3) Dz.U. L 186 z 20.7.2010, s. 16.

Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub­ likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

L 268/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.10.2010

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 października 2010 r. W imieniu Komisji, z upoważnienia Przewodniczącego

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

ZAŁĄCZNIK

Identyfikacja grupy według Dodatkowych Uwag w rozdziale 4 Zharmonizowanego Systemu Opłat Celnych Stanów Zjednoczonych Ameryki Nr uwagi (1) Grupa (2)

Identyfikacja grupy i kontyngentu

Ilości dostępne w 2011 r. (w tonach)

Współczynnik przy­ działu wskazany w art. 1

Współczynnik przy­ działu wskazany w art. 2

(3)

(4)

(5)

(6)

16

Not specifically provided for (NSPF) Blue Mould Cheddar Edam/Gouda Italian type Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation Swiss or Emmenthaler cheese with eye forma­ tion

16-Tokio 16-Urugwaj 17-Urugwaj 18-Urugwaj 20-Urugwaj 21-Urugwaj 22-Tokio 22-Urugwaj 25-Tokio 25-Urugwaj

908,877 3 446,000 350,000 1 050,000 1 100,000 2 025,000 393,006 380,000 4 003,172 2 420,000

0,2409568 0,1832277 0,0542064 0,3125000 0,1776486 0,0851556 4,9125750 4,7500000 4,2262326 2,5548447

17 18 20 21 22

25

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 268 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L268 - 43 z 201012.10.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 665/2010 z dnia 23 lipca 2010 r. dotyczącego wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu lipiec 2010 r. (  Dz.U. L 193 z 24.7.2010)

 • Dz. U. L268 - 40 z 201012.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 8 października 2010 r. wprowadzająca odstępstwo od decyzji 92/260/EWG i 2004/211/WE w odniesieniu do odprawy czasowej niektórych zarejestrowanych samców koni uczestniczących w zawodach jeździeckich podczas próbnych zawodów przedolimpijskich w 2011 r. lub igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich w 2012 r. w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 6854) (1)

 • Dz. U. L268 - 32 z 201012.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie środka C 48/07 (ex NN 60/07) wdrożonego przez Polskę na rzecz WRJ i WRJ-Serwis (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4476) (1)

 • Dz. U. L268 - 29 z 201012.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 910/2010 z dnia 11 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 869/2010 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 października 2010 r.

 • Dz. U. L268 - 25 z 201012.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 908/2010 z dnia 11 października 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L268 - 23 z 201012.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 907/2010 z dnia 11 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L268 - 21 z 201012.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 906/2010 z dnia 11 października 2010 r. zmieniające po raz 137. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L268 - 19 z 201012.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 905/2010 z dnia 11 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych ceł za ogórki, karczochy, klementynki, mandarynki i pomarańcze

 • Dz. U. L268 - 1 z 201012.10.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 904/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.