Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 268 POZ 32

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie środka C 48/07 (ex NN 60/07) wdrożonego przez Polskę na rzecz WRJ i WRJ-Serwis (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4476) (1)

Data ogłoszenia:2010-10-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 268 POZ 32

Strona 1 z 11
L 268/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.10.2010

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie środka C 48/07 (ex NN 60/07) wdrożonego przez Polskę na rzecz WRJ i WRJ-Serwis (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4476)

(Jedynie tekst w języku polskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/612/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) (3) w odniesieniu do szeregu środków przyznanych na rzecz spółek WRJ i WRJ-Serwis.

(3)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 108 ust. 2 akapit pierwszy, uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

Decyzja Komisji o wszczęciu postępowania została opub­ likowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 24 listopada 2007 r. (4) Komisja zaprosiła zaintereso­ wane strony do przedstawienia uwag dotyczących przed­ miotowych środków. Komisja otrzymała uwagi od jednej zainteresowanej strony. Przekazała je Polsce, dając jej możliwość ustosun­ kowania się do przedstawionych komentarzy; uwagi Polski otrzymano w piśmie z dnia 16 lutego 2009 r. Polska ustosunkowała się do wszczęcia formalnego postępowania wyjaśniającego w pismach z dnia 21 stycznia 2008 r. i 1 lutego 2008 r. Dnia 16 lutego 2009 r. Komisja zwróciła się o dodatkowe informacje, których Polska udzieliła w piśmie z dnia 4 czerwca 2009 r. 2. SZCZEGÓŁOWY OPIS ŚRODKÓW 2.1. Beneficjenci 2.1.1. WRJ

(4)

uwzględniając Protokół nr 8 w sprawie restrukturyzacji polskiego hutnictwa żelaza i stali do traktatu o przystąpieniu (1), po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanymi artykułami (2) i uwzględniając otrzy­ mane odpowiedzi, a także mając na uwadze, co następuje: 1. PROCEDURA

(1)

(5)

Komisja została poinformowana o nieprawidłowościach w polskim sektorze rur stalowych w trakcie monitoro­ wania restrukturyzacji polskiego hutnictwa żelaza i stali. Po przystąpieniu Polski do UE pomoc na rzecz Walcowni Rur Jedność Sp. z o.o. (zwanej dalej „spółką WRJ”) i WRJSerwis Sp. z o.o. (zwanej dalej „spółką WRJ-Serwis”) poddano weryfikacji z urzędu. W pismach z dnia 6 kwietnia 2005 r., 4 sierpnia 2005 r., 3 listopada 2005 r., 4 maja 2006 r., 17 listopada 2006 r. i 11 lipca 2007 r. Komisja zwróciła się do władz polskich o informacje. Władze polskie udzieliły odpo­ wiedzi w pismach z dnia 7 czerwca 2005 r., 29 września 2005 r., 2 grudnia 2005 r., 18 maja 2006 r., 31 maja 2006 r., 10 stycznia 2007 r. i 3 sierpnia 2007 r. Pismem z dnia 23 października 2007 r. Komisja poin­ formowała Polskę o swojej decyzji o wszczęciu postępo­ wania przewidzianego w art. 108 ust. 2 Traktatu

(6)

Spółka WRJ ma siedzibę w Katowicach i zatrudnia 12 osób do celów administracyjnych. 40,736 % udziałów spółki znajduje się w posiadaniu Towarzystwa Finanso­ wego Silesia Sp. z o.o. (zwanego dalej „spółką TFS”), przedsiębiorstwa będącego w 99,6 % własnością państwa. Kolejne 7,235 % udziałów znajduje się w posiadaniu Walcowni Rur Silesia SA (zwanej dalej „Walcownią Rur Silesia”), podmiotu w 100 % zależnego od spółki TFS. Pozostali udziałowcy to: — PIW Enpol Sp. z o.o. (19,009 % udziałów), — Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (8,3 % udziałów),

(7)

(2)

(1) Dz.U. L 236 z 23.9.2003, s. 948. (2) Dz.U. C 282 z 24.11.2007, s. 21.

(3) Ze skutkiem od dnia 1 grudnia 2009 r. art. 87 i 88 Traktatu WE stały się odpowiednio art. 107 i 108 TFUE. Treść tych dwóch grup postanowień jest zasadniczo identyczna. Do celów niniejszej decyzji odniesienia do art. 107 i 108 TFUE należy rozumieć, tam gdzie to stosowne, jako odniesienia odpowiednio do art. 87 i 88 Traktatu WE. (4) Zob. przypis 2.

12.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 268/33

— Kulczyk Privatstiftung (4,533 % udziałów), — Huta Jedność (0,817 % udziałów), — szereg innych udziałowców mniejszościowych, posia­ dających udziały wynoszące od 0,004 % do 3,4 %.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 268 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L268 - 43 z 201012.10.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 665/2010 z dnia 23 lipca 2010 r. dotyczącego wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu lipiec 2010 r. (  Dz.U. L 193 z 24.7.2010)

 • Dz. U. L268 - 40 z 201012.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 8 października 2010 r. wprowadzająca odstępstwo od decyzji 92/260/EWG i 2004/211/WE w odniesieniu do odprawy czasowej niektórych zarejestrowanych samców koni uczestniczących w zawodach jeździeckich podczas próbnych zawodów przedolimpijskich w 2011 r. lub igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich w 2012 r. w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 6854) (1)

 • Dz. U. L268 - 29 z 201012.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 910/2010 z dnia 11 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 869/2010 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 października 2010 r.

 • Dz. U. L268 - 27 z 201012.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 909/2010 z dnia 11 października 2010 r. ustalające współczynnik przydziału mający zastosowanie do wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2011 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

 • Dz. U. L268 - 25 z 201012.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 908/2010 z dnia 11 października 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L268 - 23 z 201012.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 907/2010 z dnia 11 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L268 - 21 z 201012.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 906/2010 z dnia 11 października 2010 r. zmieniające po raz 137. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L268 - 19 z 201012.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 905/2010 z dnia 11 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych ceł za ogórki, karczochy, klementynki, mandarynki i pomarańcze

 • Dz. U. L268 - 1 z 201012.10.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 904/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.