Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 268 POZ 40

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 października 2010 r. wprowadzająca odstępstwo od decyzji 92/260/EWG i 2004/211/WE w odniesieniu do odprawy czasowej niektórych zarejestrowanych samców koni uczestniczących w zawodach jeździeckich podczas próbnych zawodów przedolimpijskich w 2011 r. lub igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich w 2012 r. w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 6854) (1)

Data ogłoszenia:2010-10-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 268 POZ 40

Strona 1 z 3
L 268/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.10.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 8 października 2010 r. wprowadzająca odstępstwo od decyzji 92/260/EWG i 2004/211/WE w odniesieniu do odprawy czasowej niektórych zarejestrowanych samców koni uczestniczących w zawodach jeździeckich podczas próbnych zawodów przedolimpijskich w 2011 r. lub igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich w 2012 r. w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 6854)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/613/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 90/426/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulują­ cych przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowa­ tych z państw trzecich (1), w szczególności jej art. 19 ppkt (ii), a także mając na uwadze, co następuje: Decyzją Komisji 92/260/EWG z dnia 10 kwietnia 1992 r. w sprawie wymagań dotyczących zdrowia zwie­ rząt i świadectw weterynaryjnych dla odprawy czasowej zarejestrowanych koni (2) przypisuje się państwa trzecie, z których dopuszczona jest odprawa czasowa zarejestro­ wanych koni do Unii, do określonych grup sanitarnych w celu stosowania odpowiednich wzorów świadectw zdrowia określonych w załączniku II do tej decyzji. Decyzja ta stwarza gwarancje, że niekastrowane samce koni w wieku powyżej 180 dni nie stanowią zagrożenia w zakresie wirusowego zapalenia tętnic koni. W decyzji Komisji 2004/211/WE z dnia 6 stycznia 2004 r. ustanawiającej wykaz państw trzecich oraz części ich terytoriów, z których państwa członkowskie dopusz­ czają przywóz żywych zwierząt z rodziny koniowatych, nasienia, komórek jajowych i zarodków koni (3), ustano­ wiono taki wykaz państw trzecich oraz części ich tery­ toriów, z których państwa członkowskie mają zezwolić na odprawę czasową zarejestrowanych koni, oraz okre­ ślono warunki przywozu koniowatych z państw trzecich. XXX Letnie Igrzyska Olimpijskie (igrzyska olimpijskie) odbędą się w Londynie, w Zjednoczonym Królestwie, w dniach od 27 lipca do 12 sierpnia 2012 r. Po nich, w dniach od 29 sierpnia do 9 września 2012 r., roze­ grane zostaną XIV Letnie Igrzyska Paraolimpijskie (parao­ limpiada). Przed zawodami jeździeckimi igrzysk olimpij­ skich i paraolimpiady, stanowiącymi integralną część igrzysk olimpijskich i paraolimpiady 2012 r., w ramach

próbnych zawodów przedolimpijskich w dniach od 4 do 10 lipca 2011 r. odbędą się zawody jeździeckie plano­ wane jako międzynarodowe zawody w dyscyplinie WKKW (Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego) w klasie dwie gwiazdki.

(4)

Nadzór weterynaryjny nad zarejestrowanymi końmi uczestniczącymi w zawodach jeździeckich próbnych zawodów przedolimpijskich, igrzysk olimpijskich i paraolimpiady sprawować będą właściwe organy Zjed­ noczonego Królestwa oraz organizatora zawodów – Światowego Związku Jeździeckiego (FEI).

(1)

(5)

(2)

Niektóre zarejestrowane samce koni, które zakwalifiko­ wały się do udziału w tych wysokiej rangi zawodach jeździeckich, mogą nie spełniać wymagań określonych w decyzjach 92/260/EWG i 2004/211/WE w odniesieniu do wirusowego zapalenia tętnic koni. Należy zatem przewidzieć odstępstwo od tych wymagań dla zarejestrowanych niekastrowanych samców koni czasowo odprawianych do udziału w tych zawodach sportowych. W odstępstwie tym należy określić warunki zdrowotne zwierząt i wymogi w zakresie świadectw weterynaryjnych, aby wykluczyć ryzyko rozprzestrze­ niania wirusowego zapalenia tętnic koni w wyniku rozpłodu lub pobrania nasienia.

(6)

(3)

Ponieważ w Republice Południowej Afryki wirusowe zapalenie tętnic koni podlega obowiązkowi zgłoszenia i kontroli i od 2001 r. nie zgłoszono żadnego przypadku tej choroby, nie ma potrzeby rozszerzania tego odstęp­ stwa na konie posiadające świadectwo zdrowia zgodne ze wzorem „F” w załączniku II do decyzji 92/260/EWG.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 268 POZ 40 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L268 - 43 z 201012.10.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 665/2010 z dnia 23 lipca 2010 r. dotyczącego wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu lipiec 2010 r. (  Dz.U. L 193 z 24.7.2010)

 • Dz. U. L268 - 32 z 201012.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie środka C 48/07 (ex NN 60/07) wdrożonego przez Polskę na rzecz WRJ i WRJ-Serwis (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4476) (1)

 • Dz. U. L268 - 29 z 201012.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 910/2010 z dnia 11 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 869/2010 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 października 2010 r.

 • Dz. U. L268 - 27 z 201012.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 909/2010 z dnia 11 października 2010 r. ustalające współczynnik przydziału mający zastosowanie do wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2011 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

 • Dz. U. L268 - 25 z 201012.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 908/2010 z dnia 11 października 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L268 - 23 z 201012.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 907/2010 z dnia 11 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L268 - 21 z 201012.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 906/2010 z dnia 11 października 2010 r. zmieniające po raz 137. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L268 - 19 z 201012.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 905/2010 z dnia 11 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych ceł za ogórki, karczochy, klementynki, mandarynki i pomarańcze

 • Dz. U. L268 - 1 z 201012.10.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 904/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.