Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 269 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zająć Unia Europejska w ramach Rady Ministrów AKP-UE odnośnie do środków przejściowych obowiązujących od dnia podpisania do dnia wejścia w życie Umowy zmieniającej po raz drugi Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r.

Data ogłoszenia:2010-10-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 269 POZ 1

Strona 1 z 2
13.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 269/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

DECYZJA RADY z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zająć Unia Europejska w ramach Rady Ministrów AKP-UE odnośnie do środków przejściowych obowiązujących od dnia podpisania do dnia wejścia w życie Umowy zmieniającej po raz drugi Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r. (2010/614/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 217 w związku z art. 218 ust. 9, uwzględniając Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. (1), zmienioną w Luksemburgu w dniu 25 czerwca 2005 r. (2) (zwaną dalej „Umową z Kotonu”), w szczególności jej art. 95 ust. 3, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:

(7) (1)

Negocjacje zostały zakończone dnia 19 marca 2010 r. poprzez parafowanie na nadzwyczajnym wspólnym posiedzeniu Rady Ministrów AKP-WE tekstów stanowią­ cych podstawę umowy zmieniającej po raz drugi Umowę z Kotonu (zwanej dalej „Umową”).

(5)

Umowa, która ma zostać podpisana w Wagadugu w dniu 22 czerwca 2010 r., wejdzie w życie po zakończeniu procesu ratyfikacji, o którym mowa w art. 93 Umowy z Kotonu.

(6)

Zgodnie z art. 95 ust. 3 Umowy z Kotonu Rada Mini­ strów AKP-UE przyjmuje wszelkie środki przejściowe, które mogą być niezbędne w okresie od dnia podpisania Umowy do dnia jej wejścia w życie.

Umowa z Kotonu została zawarta na okres 20 lat, począwszy od dnia 1 marca 2000 r. Zamieszczono w niej jednak przepis umożliwiający wprowadzenie do niej zmian w ramach procesu przeglądu przeprowadza­ nego co pięć lat. Dnia 23 lutego 2005 r. w Brukseli zakończono nego­ cjacje w sprawie pierwszej zmiany Umowy z Kotonu. Umowa zmieniająca została podpisana w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r. i weszła w życie z dniem 1 lipca 2008 r. Dnia 23 lutego 2009 r. Rada upoważniła Komisję do otwarcia negocjacji z członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku zmierzających do drugiej zmiany Umowy z Kotonu.

Tymczasowe stosowanie Umowy powinno stanowić środek przejściowy zarówno konieczny, jak i wystarczający,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(2)

Artykuł W odniesieniu do środków przejściowych obowiązujących od dnia podpisania Umowy zmieniającej po raz drugi Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r. (zwana dalej „Umową”), do dnia jej wejścia w życie Unia Europejska zajmuje w ramach Rady Ministrów AKP-UE stanowisko, że należy zatwierdzić tymczasowe stosowanie Umowy zgodnie z postanowieniami załączonego projektu decyzji Rady Mini­ strów AKP-UE.

(3)

(1) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, s. 3. (2) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 27.

L 269/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.10.2010

Nieznaczące zmiany do projektu mogą zostać uzgodnione bez konieczności zmiany niniejszej decyzji. Sporządzono w Luksemburgu dnia 14 czerwca 2010 r. W imieniu Rady

D. LÓPEZ GARRIDO

Przewodniczący

13.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 269/3

ZAŁĄCZNIK

PROJEKT DECYZJA NR …/2010 RADY MINISTRÓW AKP-WE z dnia 22 czerwca 2010 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 269 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L269 - 25 z 201013.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 919/2010 z dnia 12 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L269 - 23 z 201013.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 918/2010 z dnia 12 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Kiełbasa lisiecka (ChOG))

 • Dz. U. L269 - 21 z 201013.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 917/2010 z dnia 12 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Fourme de Montbrison (ChNP)]

 • Dz. U. L269 - 19 z 201013.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 916/2010 z dnia 12 października 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Fourme d’Ambert/fourme de Montbrison (ChNP)]

 • Dz. U. L269 - 8 z 201013.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 915/2010 z dnia 12 października 2010 r. dotyczące wieloletniego skoordynowanego unijnego programu kontroli na lata 2011, 2012 i 2013, mającego na celu zapewnienie zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na jej powierzchni, oraz ocenę narażenia na nie konsumenta (1)

 • Dz. U. L269 - 5 z 201013.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 914/2010 z dnia 12 października 2010 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji salicylan sodu, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.