Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 269 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 915/2010 z dnia 12 października 2010 r. dotyczące wieloletniego skoordynowanego unijnego programu kontroli na lata 2011, 2012 i 2013, mającego na celu zapewnienie zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na jej powierzchni, oraz ocenę narażenia na nie konsumenta (1)

Data ogłoszenia:2010-10-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 269 POZ 8

Strona 1 z 6
L 269/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.10.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 915/2010 z dnia 12 października 2010 r. dotyczące wieloletniego skoordynowanego unijnego programu kontroli na lata 2011, 2012 i 2013, mającego na celu zapewnienie zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na jej powierzchni, oraz ocenę narażenia na nie konsumenta

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pesty­ cydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 29, a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1) (5)

Jeżeli definicja pozostałości pestycydów obejmuje inne substancje czynne, metabolity lub produkty rozpadu, w stosownych przypadkach informacje dotyczące tych metabolitów powinny zostać dostarczone oddzielnie. Wytyczne w sprawie „Procedur walidacji metod i kontroli jakości dotyczących analizy pozostałości pestycydów w żywności i paszy” („Method Validation and Quality Control Procedures for Pesticide Residue Analysis in food and feed”) zostały opublikowane na stronie interne­ towej Komisji (4). Pod pewnymi warunkami państwa członkowskie powinny być uprawnione do stosowania jakościowych metod przesiewowych. Do procedur pobierania próbek należy stosować dyrek­ tywę Komisji 2002/63/WE z dnia 11 lipca 2002 r. usta­ nawiającą wspólnotowe metody pobierania próbek do celów urzędowej kontroli pozostałości pestycydów w produktach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni oraz uchylającą dyrektywę 79/700/EWG (5), która zawiera metody i procedury zale­ cane przez Komisję Codex Alimentarius. Uwzględniając tylko definicje pozostałości sformułowane w rozporządzeniu (WE) nr 396/2005, należy ocenić, czy przestrzegane są najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości w żywności dla dzieci, ustalone w art. 10 dyrektywy Komisji 2006/141/EWG z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie preparatów do początkowego żywienia niemowląt i preparatów do dalszego żywienia niemowląt (6) oraz w art. 7 dyrektywy Komisji 2006/125/WE z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie prze­ tworzonej żywności na bazie zbóż oraz żywności dla niemowląt i małych dzieci (7). Konieczne jest także przeprowadzenie oceny możliwych skutków zbiorczych, kumulacyjnych i synergicznych pestycydów. Ocena ta obejmie w pierwszym rzędzie związki fosforoorganiczne, karbaminiany, triazole i pyretroidy, jak określono w załączniku I. Państwa członkowskie powinny przekazać do dnia 31 sierpnia każdego roku informacje dotyczące poprzed­ niego roku kalendarzowego.

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1213/2008 usta­ nowiono pierwszy wieloletni skoordynowany wspól­ notowy program obejmujący lata 2009, 2010 i 2011. Program ten kontynuowano zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 901/2009 z dnia 28 września 2009 r. dotyczącym wieloletniego skoordy­ nowanego wspólnotowego programu kontroli na lata 2010, 2011 i 2012, mającego na celu zapewnienie zgod­ ności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozos­ tałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na jej powierzchni, oraz ocenę nara­ żenia na nie konsumenta (3). Do głównych składników pokarmu w Unii zalicza się od trzydziestu do czterdziestu środków spożywczych. Ponieważ poważne zmiany w stosowaniu pestycydów zachodzą w cyklu trzyletnim, należy monitorować pesty­ cydy w tych środkach spożywczych w serii cyklów trzy­ letnich w celu umożliwienia przeprowadzania oceny narażenia konsumenta i stosowania prawodawstwa Unii Europejskiej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 269 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L269 - 25 z 201013.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 919/2010 z dnia 12 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L269 - 23 z 201013.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 918/2010 z dnia 12 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Kiełbasa lisiecka (ChOG))

 • Dz. U. L269 - 21 z 201013.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 917/2010 z dnia 12 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Fourme de Montbrison (ChNP)]

 • Dz. U. L269 - 19 z 201013.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 916/2010 z dnia 12 października 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Fourme d’Ambert/fourme de Montbrison (ChNP)]

 • Dz. U. L269 - 5 z 201013.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 914/2010 z dnia 12 października 2010 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji salicylan sodu, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1)

 • Dz. U. L269 - 1 z 201013.10.2010

  Decyzja Rady z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zająć Unia Europejska w ramach Rady Ministrów AKP-UE odnośnie do środków przejściowych obowiązujących od dnia podpisania do dnia wejścia w życie Umowy zmieniającej po raz drugi Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.