Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 27 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (1)

Data ogłoszenia:2010-01-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 27 POZ 1

Strona 1 z 18
30.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 27/1

IV

(Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu o UE i Traktatu Euratom)

 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I  RADY (WE) NR 66/2010 z dnia 25  listopada 2009  r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE

(Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 175 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji, opinię uwzględniając Ekonomiczno-Społecznego (1), Europejskiego Komitetu

(4)

Zmieniony program (zwany dalej „programem oznakowa­ nia ekologicznego UE”) powinien być wdrażany zgodnie z  postanowieniami traktatów, w  tym - w  szczególności – z  zasadą ostrożności, o  której mowa w  art.  174 ust.  2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Konieczne jest zapewnienie koordynacji programu ozna­ kowania ekologicznego UE z  ustanawianiem wymogów w kontekście dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawia­ jącej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących eko­ projektu dla produktów związanych z energią (5). Program oznakowania ekologicznego UE jest elementem wspólnotowej polityki zrównoważonej konsumpcji i produkcji, stawiającej sobie za cel ograniczenie negatyw­ nego oddziaływania wzorców produkcji i  konsumpcji na środowisko, zdrowie, klimat i  zasoby naturalne. Celem programu jest prowadzona za pomocą oznakowania eko­ logicznego UE promocja produktów charakteryzujących się wysokim poziomem efektywności ekologicznej. W tym celu uznaje się za właściwy wymóg, aby kryteria, które muszą spełnić produkty ubiegające się o oznakowanie eko­ logiczne UE, były opracowane w oparciu o najwyższy po­ ziom efektywności ekologicznej, jaki udało się osiągnąć produktom na rynku Wspólnoty. Kryteria te powinny być zrozumiałe i łatwe w stosowaniu oraz powinny być opar­ te na dowodach naukowych, przy uwzględnieniu najnow­ szych osiągnięć technologicznych. Kryteria te powinny być zorientowane na rynek i  obejmować jedynie najbardziej znaczące rodzaje wpływu produktu na środowisko w cią­ gu całego jego cyklu życia. Należy rozszerzyć możliwości stosowania oznakowania ekologicznego UE w celu uniknięcia powielania tego typu systemów oraz aby zachęcić do zintensyfikowania wysił­ ków w  zakresie efektywności ekologicznej, podejmowa­ nych w  tych wszystkich sektorach, w  których wpływ na

uwzględniając opinię Komitetu Regionów (2), stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (3), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

Celem rozporządzenia (WE) nr  1980/2000 Parlamentu Europejskiego i  Rady z  dnia 17  lipca 2000  r. w  sprawie zrewidowanego programu przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego (4) było utworzenie opartego na dobrowolnym uczestnictwie programu przyznawania oznakowania ekologicznego, który miał służyć promocji produktów o  ograniczonym poziomie wpływu na środo­ wisko w  ciągu całego cyklu życia oraz miał dostarczyć konsumentom dokładnych, rzetelnych, opartych na nau­ kowych kryteriach informacji na temat wpływu produk­ tów na środowisko. Doświadczenia uzyskane w  trakcie wdrażania rozporzą­ dzenia (WE) nr 1980/2000 pokazały, że istnieje potrzeba wprowadzenia zmian do tego programu oznakowania ekologicznego, celem zwiększenia jego skuteczności i usprawnienia jego działania.

(2)

(6)

( )  Dz.U. C 120 z 28.5.2009, s. 56. (2)  Dz.U. C 218 z 11.9.2009, s. 50. (3)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. (dotych­ czas nieopublikowana w  Dzienniku Urzędowym) i  decyzja Rady z dnia 26 października 2009 r. (4)  Dz.U. L 237 z 21.9.2000, s. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 27 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L27 - 33 z 201030.1.2010

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/144/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie niektórych części i cech kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (1)

  • Dz. U. L27 - 20 z 201030.1.2010

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 67/2010 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające ogólne zasady przyznawania pomocy finansowej Wspólnoty w zakresie sieci transeuropejskich

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.