Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 27 POZ 33

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/144/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie niektórych części i cech kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (1)

Data ogłoszenia:2010-01-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 27 POZ 33

Strona 1 z 80
30.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 27/33

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/144/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie niektórych części i  cech kołowych ciągników rolniczych lub leśnych

(wersja ujednolicona) (Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1), stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

ochrony części napędowych, części wystających i kół, ste­ rowania hamulców pojazdów ciągnionych, szyb przednich i  innych szyb, sprzężenia mechanicznego pomiędzy cią­ gnikiem i pojazdem ciągnionym, a także położenia i spo­ sobu przymocowania do zabudowy ciągnika ustawowych tablic i innych oznaczeń.

(4)

Należy uwzględnić wymogi techniczne przyjęte przez Eu­ ropejską Komisję Gospodarczą Organizacji Narodów Zjed­ noczonych (EKG ONZ) w  odpowiednich uregulowaniach załączonych do Porozumienia Europejskiej Komisji Go­ spodarczej Narodów Zjednoczonych a  dotyczące przyję­ cia ujednoliconych norm technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowa­ ne w  pojazdach kołowych lub w  nich używane oraz warunków wzajemnego uznawania homologacji przyzna­ nych na podstawie tych norm (6). Niniejsza dyrektywa nie narusza zobowiązań państw członkowskich odnoszących się do terminów przeniesie­ nia do prawa krajowego i  stosowania dyrektyw określo­ nych w załączniku VII część B,

Dyrektywa Rady 89/173/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do niektórych części i cech kołowych cią­ gników rolniczych lub leśnych (3) została kilkakrotnie zna­ cząco zmieniona (4). W  celu zapewnienia jej jasności i zrozumiałości należy ją zatem ujednolicić. Dyrektywa 89/173/EWG jest jedną ze szczegółowych dy­ rektyw dotyczących systemu homologacji typu WE, o  którym mowa w  dyrektywie Rady 74/150/EWG, zastą­ pionej dyrektywą 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych, ich przyczep i wymien­ nych holowanych maszyn, łącznie z ich układami, częścia­ mi i  oddzielnymi zespołami technicznymi (5) i  określa normy techniczne dotyczące projektowania i budowy cią­ gników rolniczych i  leśnych odnoszące się do układów kierowniczych. Te normy techniczne dotyczą zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich, w celu umożliwie­ nia stosowania procedury homologacji typu  WE przewi­ dzianej w dyrektywie 2003/37/WE odnośnie każdego typu ciągnika. W związku z tym, przepisy ustanowione dyrek­ tywą 2003/37/WE odnoszące się do ciągników rolniczych i  leśnych, ich przyczep i  wymiennych holowanych ma­ szyn, łącznie z  ich układami, częściami i  oddzielnymi ze­ społami technicznymi stosują się do niniejszej dyrektywy. Wymagania techniczne, które muszą spełniać ciągniki zgodnie z  ustawodawstwem krajowym, dotyczą między innymi ich wymiarów i  masy, regulatorów prędkości,

(5)

(2)

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 1. Do celów niniejszej dyrektywy „ciągnik” (rolniczy lub leśny) oznacza każdy pojazd silnikowy, wyposażony w  koła lub gąsie­ nice i posiadający co najmniej dwie osie, którego główna funkcja polega na mocy pociągowej i  który został specjalnie skonstru­ owany w  celu holowania, pchania, przewożenia lub napędzania odpowiednich narzędzi, maszyn lub przyczep, przeznaczonych do stosowania w  rolnictwie lub leśnictwie. Może on być w  wy­ posażony w celu przewożenia rzeczy i osób.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 27 POZ 33 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L27 - 20 z 201030.1.2010

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 67/2010 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające ogólne zasady przyznawania pomocy finansowej Wspólnoty w zakresie sieci transeuropejskich

  • Dz. U. L27 - 1 z 201030.1.2010

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.