Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 12

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 920/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2010-10-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 12

Strona 12 z 43

3. Upoważniony przedstawiciel lub dodatkowy upoważniony przedstawiciel nie może przenieść swojego statusu na inną osobę.

4. Każdy posiadacz rachunku może powiadomić o odwołaniu upoważnionych przedstawicieli pod warunkiem, że pozostanie co najmniej dwóch upoważnionych przedstawi­ cieli. Odpowiedzialny administrator usuwa dane upoważnio­ nego przedstawiciela w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania takiego zawiadomienia.

5. Upoważniony przedstawiciel centralnego rachunku rozli­ czeniowego ETS działa jako upoważniony przedstawiciel Centralnego Administratora. Upoważniony przedstawiciel każdego krajowego rachunku posiadania uprawnień działa jako upoważniony przedstawiciel krajowego administratora państwa członkowskiego posiadającego krajowy rachunek posiadania uprawnień.

5. Każdy posiadacz rachunku może wyznaczyć nowych upoważnionych przedstawicieli lub dodatkowych upoważnio­ nych przedstawicieli zgodnie z procedurą określoną w art. 20.

Artykuł 21 Aktualizowanie informacji o rachunku i informacji o upoważnionych przedstawicielach 1. Wszyscy posiadacze rachunków zawiadamiają administra­ tora rachunku w ciągu 10 dni roboczych o wszelkich zmianach informacji przedłożonych podczas otwierania rachunku oraz przy wyznaczaniu upoważnionego przedstawiciela lub dodatko­ wego upoważnionego przedstawiciela. Operatorzy statków powietrznych zawiadamiają administratora ich rachunku w ciągu 10 dni roboczych o dokonaniu połączenia dwóch lub większej liczby operatorów statków powietrznych lub podziału na dwóch lub większą liczbę operatorów statków powietrznych. Jeżeli posiadacz rachunku miał obowiązek udowodnienia konkretnej informacji przy otwieraniu rachunku

6. Jeżeli zarządzające państwo członkowskie operatora statków powietrznych ulega zmianie zgodnie z procedurą okre­ śloną w art. 18a dyrektywy 2003/87/WE lub wskutek rozsze­ rzenia Unii Europejskiej, Centralny Administrator aktualizuje dane krajowego administratora odpowiadającego za dany rachunek posiadania operatora statków powietrznych. W przypadku zmiany administratora rachunku operatora statków powietrznych, nowy administrator może wymagać, aby operator statków powietrznych przedłożył informacje doty­ czące otwarcia rachunku zgodnie z art. 16 oraz informacje dotyczące upoważnionych przedstawicieli zgodnie z art. 20.

7. Z wyjątkiem sytuacji przewidzianej w ust. 6 powyżej, państwo członkowskie odpowiedzialne za zarządzanie rachun­ kiem nie ulega zmianie.

14.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 270/11

SEKCJA 3

Zamknięcie rachunków Artykuł 22 Zamknięcie rachunków stron PzK, rachunków zarządzania, osobistych rachunków posiadania i rachunków posiadania platformy obrotu W ciągu 10 dni roboczych od otrzymania wniosku posiadacza rachunku o zamknięcie rachunku trony PzK w rejestrze Unii, rachunku zarządzania, osobistego rachunku posiadania lub rachunku posiadania platformy obrotu zarządzanych przez niego administrator zamyka rachunek.

2. Właściwy organ może także zlecić krajowemu administ­ ratorowi zamknięcie rachunku weryfikatora, jeżeli spełniono jeden z poniższych warunków:

a) akredytacja weryfikatora wygasła lub została cofnięta;

b) weryfikator zaprzestał działalności.

Artykuł 26 Dodatnie saldo na zamykanych rachunkach 1. Jeżeli występuje dodatnie saldo uprawnień lub jednostek Kioto na rachunku, który administrator ma zamknąć zgodnie z art. 22–25 i 28, to administrator najpierw żąda od posiadacza rachunku wskazania innego rachunku zarządzanego przez tego samego administratora, na który takie uprawnienia lub jednostki Kioto zostaną wówczas przekazane. Jeżeli posiadacz rachunku nie odpowie na żądanie administratora w ciągu 40 dni robo­ czych, administrator może przekazać uprawnienia na swój krajowy rachunek posiadania w rejestrze Unii, a jednostki Kioto na rachunek posiadania strony PzK w rejestrze PzK.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L270 - 55 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 922/2010 z dnia 13 października 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

  • Dz. U. L270 - 53 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 921/2010 z dnia 13 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.