Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 17

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 920/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2010-10-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 17

Strona 17 z 43

d) kod identyfikacyjny instalacji dla każdej instalacji posiada­ jącej w danym momencie ważne zezwolenie: w pojedynczych komórkach w porządku rosnącym. Wymie­ nione instalacje obejmują instalacje jednostronnie włączone

2. Jeżeli tabela krajowego planu rozdziału uprawnień jest oparta na zgłoszonym Komisji krajowym planie rozdziału uprawnień, który nie został odrzucony na mocy art. 9 ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE lub do którego Komisja przyjęła zapro­ ponowane zmiany, Komisja poleca Centralnemu Administrato­ rowi wprowadzenie tabeli krajowego planu rozdziału uprawnień do EUTL.

14.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 270/15

Artykuł 36 Wprowadzenie decyzji o przydzieleniu uprawnień do tabeli unijnego planu rozdziału uprawnień w lotnictwie Jeżeli decyzje o przydzieleniu uprawnień na mocy rozdziału II podjęte przez państwa członkowskie na mocy art. 3e ust. 4 dyrektywy 2003/87/WE na rok 2012 są zgodne z dyrektywą 2003/87/WE, Komisja poleca Centralnemu Administratorowi wprowadzenie decyzji o rozdziale do tabeli unijnego planu rozdziału uprawnień w lotnictwie w EUTL. Korekty

Artykuł 38 tabeli unijnego planu rozdziału w lotnictwie uprawnień

1. Krajowy administrator może dokonywać odpowiednich korekt unijnej tabeli rozdziału uprawnień w lotnictwie w EUTL bez uprzedniego powiadomienia Komisji, jeżeli:

a) nowy operator statków powietrznych rozpoczął działalność;

Artykuł 37 Korekty tabeli krajowych planów rozdziału uprawnień 1. Krajowy administrator dokonuje korekty tabeli krajowych planów rozdziału uprawnień w EUTL na okres 2008–2012 bez uprzedniego powiadomienia Komisji, jeżeli: b) organizator aukcji otrzymał uprawnienia na mocy rozdziału II w celu sprzedaży w drodze aukcji;

c) operatora statków powietrznych podzielono na dwóch lub więcej operatorów; a) nowa instalacja otrzymała przydział; d) dwóch lub więcej operatorów statków powietrznych zostało połączonych w jednego operatora.

b) państwo członkowskie uzupełniło rezerwę poprzez nabycie uprawnień;

c) zezwolenie instalacji wygasło i wszelkie przydziały niedostar­ czone jeszcze na jej rachunek zostały przeniesione do rezerwy;

2. Korekty te nie zmieniają całkowitej liczby uprawnień na mocy rozdziału II określonej w unijnej tabeli rozdziału upraw­ nień w lotnictwie.

d) instalację podzielono na dwie lub więcej instalacji;

e) dwie lub więcej instalacji zostało połączonych w jedną.

Korekty te nie zmieniają całkowitej liczby wydanych uprawnień określonej w tabeli krajowego planu rozdziału.

3. Państwo członkowskie powiadamia Komisję o wszelkich korektach innych niż określone w ust. 1 i wymaganych w celu skorygowania nadmiernego przydziału spowodowanego błędem Komisji lub państwa członkowskiego w decyzji o alokacji uprawnień na mocy rozdziału II podjętej na mocy art. 3e ust. 4 dyrektywy 2003/87/WE. Jeżeli korekta ta jest zgodna z dyrektywą 2003/87/WE, Komisja poleca Centralnemu Admi­ nistratorowi skorygowanie tabeli unijnego planu rozdziału uprawnień w lotnictwie na podstawie tej decyzji i wprowadzenie jej do EUTL.

2. Państwo członkowskie powiadamia Komisję z wyprzedzeniem o wszelkich korektach krajowego planu rozdziału uprawnień innych niż te, o których mowa w ust. 1, wraz z odpowiednimi korektami tabeli krajowego planu rozdziału uprawnień. Jeżeli korekta tabeli krajowego planu rozdziału uprawnień jest oparta na zgłoszonym Komisji krajowym planie rozdziału uprawnień, który nie został odrzu­ cony na podstawie art. 9 ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE lub do którego Komisja przyjęła zaproponowane zmiany, a korekta wynika z poprawienia danych, Komisja poleca Centralnemu Administratorowi wprowadzenie odpowiedniej korekty do tabeli krajowego planu rozdziału uprawnień zawartej w EUTL.

4. W następstwie jakiekolwiek korekty dokonanej zgodnie z ust. 2, która następuje po przydzieleniu uprawnień na mocy rozdziału II zgodnie z art. 41 i która zmniejsza całkowitą ilość uprawnień na mocy rozdziału II na okres 2008–2012, krajowy administrator przekazuje ilość uprawnień na mocy rozdziału II określonych przez Centralnego Administratora do unijnego rachunku usunięcia uprawnień za stosowny okres.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 17 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L270 - 55 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 922/2010 z dnia 13 października 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

  • Dz. U. L270 - 53 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 921/2010 z dnia 13 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.