Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 20

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 920/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2010-10-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 20

Strona 20 z 43

Operator lub operator statków powietrznych umarza uprawnienia na okres 2008–2012 poprzez złożenie wniosku do rejestru Unii o: a) przesunięcie określonej liczby uprawnień za okres 2008–2012 z właściwego rachunku posiadania operatora lub operatora statków powietrznych na unijny rachunek usunięcia; b) zapisanie liczby i rodzaju przekazanych uprawnień umorzo­ nych dla emisji z instalacji operatora lub emisji operatora statków powietrznych w bieżącym okresie. b) zapisanie liczby przekazanych jednostek CER i ERU umorzo­ nych dla emisji z instalacji operatora w bieżącym okresie.

2. Umorzenie przez operatora statków powietrznych jedno­ stek CER i ERU zgodnie z art. 11a dyrektywy 2003/87/WE odbywa się poprzez złożenie przez operatora statków powietrz­ nych wniosku do rejestru Unii o:

a) przesunięcie określonej liczby jednostek CER lub ERU za okres 2008–2012 z właściwego rachunku posiadania opera­ tora statków powietrznych na rachunek umarzania jednostek Kioto dla sektora lotniczego w rejestrze Unii;

L 270/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.10.2010

b) zapisanie liczby przekazanych jednostek CER i ERU umorzo­ nych dla emisji operatora statków powietrznych w bieżącym okresie. 3. Rejestr Unii zezwala na umorzenie jednostek CER i ERU jedynie do: a) maksymalnej ilości określonej przez krajowego administra­ tora rachunku posiadania operatora, w przypadku opera­ torów; b) 15 % ilości uprawnień, która musi zostać umorzona zgodnie z art. 12 ust. 2a dyrektywy 2003/87/WE na 2012 r., w przypadku operatorów statków powietrznych. 4. Rejestr Unii odrzuca wszelkie wnioski dotyczące umorzenia jednostek CER i ERU, które spowodowałyby prze­ kroczenie maksymalnej ilości jednostek CER i ERU, które opera­ torzy państwa członkowskiego mogą umorzyć zgodnie z krajowym planem rozdziału tego państwa członkowskiego. 5. Rejestr Unii odrzuca wszelkie wnioski dotyczące umorzenia jednostek CER i ERU objęte zakazem stosowania w ETS zgodnie z art. 11a dyrektywy 2003/87/WE. 6. Jednostka CER lub ERU, która została już umorzona, nie może zostać umorzona ponownie ani przekazana na rachunek posiadania operatora lub osobisty rachunek posiadania w EU ETS. 7. Rejestr Unii prowadzi zautomatyzowane procesy w celu dopilnowania, aby posiadacze rachunków nie mogli umorzyć jednostek na nieprawidłowe rachunki na mocy art. 46 i 48.

SEKCJA 4

3. Rejestr Unii odrzuca wniosek o usunięcie uprawnień, jeżeli został on zainicjowany przez rachunek zarządzany przez państwo członkowskie bez rejestru PzK, w przypadku gdy usunięcie prowadziłoby do sytuacji, gdzie minimalna zdepono­ wana ilość obliczona dla tego państwa członkowskiego zgodnie z art. 52 jest niższa od ilości wejściowej obliczonej dla tego państwa członkowskiego zgodnie z art. 53.

Artykuł 50 Anulowanie jednostek Kioto Rejestr Unii realizuje każdy wniosek otrzymany od posiadacza rachunku zgodnie z art. 12 ust. 4 dyrektywy 2003/87/WE w celu anulowania jednostek Kioto znajdujących się na rachun­ kach posiadacza rachunku poprzez przekazanie określonej liczby jednostek Kioto z odnośnego rachunku na rachunek anulowania administratora rachunku w rejestrze PzK.

SEKCJA 5

Wycofanie transakcji Artykuł 51 Wycofanie ukończonych procesów, które zostały błędnie zainicjowane 1. Jeżeli posiadacz rachunku lub administrator rejestru dzia­ łający w imieniu posiadacza rachunku w sposób niezamierzony lub omyłkowy zainicjował jedną z transakcji wymienionych w ust. 2, może on złożyć swemu administratorowi rejestru pisemny wniosek wycofanie tej ukończonej transakcji. Wniosek jest należycie podpisany przez upoważnionego przedstawiciela lub upoważnionych przedstawicieli posiadacza rachunku, upoważnionych do inicjowania rodzaju transakcji, która ma zostać wycofana, i jest wysłany w ciągu pięciu dni roboczych od dnia ukończenia procesu. Wniosek zawiera oświadczenie wskazujące na omyłkowe lub niezamierzone zainicjowanie transakcji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 20 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L270 - 55 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 922/2010 z dnia 13 października 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

  • Dz. U. L270 - 53 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 921/2010 z dnia 13 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.