Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 21

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 920/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2010-10-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 21

Strona 21 z 43

Usuwanie uprawnień i anulowanie jednostek Kioto Artykuł 49 Usuwanie uprawnień 1. Rejestr Unii realizuje każdy wniosek otrzymany od posia­ dacza rachunku zgodnie z art. 12 ust. 4 dyrektywy 2003/87/WE w celu usunięcia uprawnień znajdujących na rachunkach posiadacza rachunku poprzez: a) przekazanie określonej liczby uprawnień z właściwego rachunku na unijny rachunek usunięcia uprawnień; oraz

2. Posiadacze rachunku mogą złożyć wniosek o wycofanie następujących transakcji:

a) alokacja uprawnień na mocy rozdziału III;

b) alokacja uprawnień na mocy rozdziału II;

c) umarzanie uprawnień;

d) umarzanie jednostek CER i ERU; b) zapisanie ilości przekazanych uprawnień jako uprawnień usuniętych za bieżący rok. 2. Uprawnień usuniętych nie zapisuje się jako umorzone dla żadnego rodzaju emisji.

e) usuwanie uprawnień;

f) anulowanie jednostek Kioto.

14.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 270/19

3. Jeżeli administrator rachunku ustali, że wniosek spełnia warunki na mocy ust. 1 i zgadza się z wnioskiem, może on złożyć wniosek o wycofanie transakcji w rejestrze Unii.

4. Rejestr Unii akceptuje wniosek o wycofanie, blokuje jednostki, które mają zostać przekazane w ramach wycofania, i przekazuje wniosek Centralnemu Administratorowi, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

z ich rachunków depozytowych ETS AAU, w wyniku których ilość jednostek Kioto na rachunku depozytowym ETS AAU wyniosłaby poniżej minimalnej zdeponowanej ilości. W przypadku państw członkowskich bez rejestru PzK, mini­ malna zdeponowana ilość stanowi wartość stosowaną w procesie rozliczenia.

a) transakcja, która ma zostać wycofana, została ukończona nie więcej niż 30 dni roboczych przed złożeniem przez admi­ nistratora rachunku wniosku zgodnie z ust. 3;

2. EUTL dodaje do minimalnej zdeponowanej ilości okre­ śloną ilość jednostek po wydaniu uprawnień na mocy rozdziału III zgodnie z art. 39, przy czym ilość ta jest równa ilości wydanych uprawnień na mocy rozdziału III.

b) w wyniku wycofania żaden operator nie znajdzie się w sytuacji niezgodności za rok poprzedni;

3. EUTL odejmuje z minimalnej zdeponowanej ilości okre­ śloną ilość jednostek natychmiast po:

c) rachunek, na który ma zostać przekazana wycofana trans­ akcja, nadal posiada ilość jednostek rodzaju, którego dotyczy transakcja;

a) przekazaniu uprawnień na mocy rozdziału III na unijny rachunek usunięcia uprawnień w wyniku korekty w dół uprawnień na mocy rozdziału III po ich przydzieleniu zgodnie z art. 37 ust. 3, gdzie odjęta ilość jest równa ilości przekazanych uprawnień na mocy rozdziału III;

d) dla transakcji, która ma zostać wycofana, nie nastąpiło jeszcze odjęcie zgodnie z art. 52 od minimalnej zdepono­ wanej ilości, dokonywane na podstawie transakcji, która ma zostać wycofana;

b) odłożeniu jednostek Kioto względem umorzeń uprawnień na mocy rozdziału III dokonanych przez operatorów statków powietrznych zgodnie z art. 54, gdzie odjęta ilość jest równa ilości odłożonej;

e) alokacji uprawnień na mocy rozdziału III, które mają być wycofane, dokonano po dacie wygaśnięcia zezwolenia insta­ lacji.

c) anulowaniu jednostek Kioto względem usunięcia uprawnień na mocy rozdziału III zgodnie z art. 55 ust. 1, gdzie odjęta ilość jest równa ilości anulowanej;

5. Centralny Administrator zatwierdza wniosek w ciągu 10 dni roboczych. Jeżeli transakcja, która ma zostać wycofana, obejmuje przekaz jednostek Kioto z jednego rejestru PzK do innego rejestru PzK, zatwierdzenie wydaje się wyłącznie, jeżeli administrator ITL wyraził zgodę na wycofanie transakcji w ITL.

d) usunięciu uprawnień określonych w art. 55 ust. 2, gdzie odjęta ilość jest równa ilości usuniętej.

6. Rejestr Unii może zakończyć wycofanie z wykorzystaniem różnych jednostek tego samego rodzaju, które znajdują się na rachunku, na który ma zostać przekazana wycofana transakcja.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 21 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L270 - 55 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 922/2010 z dnia 13 października 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

  • Dz. U. L270 - 53 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 921/2010 z dnia 13 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.